Rotunda svätého Juraja v Skalici

Rotunda svätého Juraja v Skalici

Rotunda svätého Juraja v Skalici je stavba postavená v ranorománskom štýle zrejme už v 11. storočí. Neskôr bola prestavaná v gotickom a barokovom štýle. Rotunda je symbolom Skalice.

Je to najstaršia historicko-architektonická pamiatka v meste. Vybudovaná bola ako kostolík na hradisku. Rotunda plnila funkciu vlastníckeho kostolíka s malou plochou na pochovávanie. Je to centrálna kruhová stavba, rozšírená o podkovovitú apsidu, má barokovú kupolu s laternou, jej apsida s konchou zostali v pôvodnej románskej podobe. Na vonkajšej strane apsidy sú stopy po dvoch románskych oknách. Murivo sa skladá z menších pieskovcových kvádrov.

História:

V r. 1372 bola Skalica povýšená na slobodné kráľovské mesto. Kráľ Ľudovít I. dal mestu niektoré privilégiá a medzi nimi i právo hradieb. Rotunda bola nadstavená nad úroveň hradieb.Na Rotunde sv. Juraja je dobre vidieť nadstavanie tým, že staršia spodná časť je postavená z väčšieho kameňa ako vrchná- novšia. Vzácne sú nástenné maľby, ktoré pochádzajú z konca 15. storočia.

Znázorňujú dva výjavy z legendy o svätom Jurajovi, ktorému je objekt zasvätený. Výjavy sú doplnené erbmi. K ďalším úpravám prišlo v r. 1650 – postavená bola kupolu s laternou, a do stredu vstavali kryptu. Súčasný výzor získala rotunda pri obnove v roku 1949 po poškodení vojnovým zásahom z roku 1945. Odstránili pri nej vonkajšie omietky. V r. 1977 boli vymenené dvere, opravené schody, strecha, spevnené omietky a murivá základov.

V roku 1970 bola Rotunda sv. Juraja vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Následne sa uskutočnil archeologický, reštaurátorský a umeleckohistorický výskum. V r. 1996 boli reštaurované fresky na stenách. V r. 2002, pri príležitosti osláv 630. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto, bola v rotunde inštalovaná stála expozícia Záhorského múzea tematicky zameraná na predstavenie tejto pamiatky.

Rotunda svätého Juraja v Skalici 1 Rotunda svätého Juraja v Skalici 2 Rotunda svätého Juraja v Skalici 3