RUDNÍK - Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ

Realizácia projektu Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku sa začala v decembri r. 2009. Obec uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Ministerstvom životného prostredia, ktoré jej prostredníctvom ERDF poskytlo 190 503,50 EUR. To bolo 95% z celkových oprávnených nákladov projektu, ktoré spolu činili 200.530,00 EUR. Zvyšných 5% oprávnených nákladov, čiže 10.026,50 EUR zabezpečila obec z vlastných zdrojov.

Výstupom projektu je kompletné zateplenie plášťa budovy školy, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a kompletná výmena okien. Značne sa tak znížila energetická náročnosť budovy. Inštaláciou solárnych kolektorov sme znížili energetickú závislosť od monopolných dodávateľov energií a zároveň zvýšili bezpečnosť a stabilitu v oblasti dodávky tepla. Využívaním slnečnej energie ako obnoviteľného zdroja energie sa tiež spolupodieľame na znížení nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, hlavne na znížení
úniku tzv. skleníkových plynov do ovzdušia.

Více na: www.rudnik.sk