SELICE - Spoznávajme sa navzájom - Lernen wir uns gegenseitig kennen - Ismerjük meg egymást

SELICE - Spoznávajme sa navzájom - Lernen wir uns gegenseitig kennen - Ismerjük meg egymást

Opis hlavného organizátora:

Obec Selice sa nachádza v okrese Šaľa v Nitrianskom kraji. V obci sa nachádzajú kultúrne pamiatky Rímsko-katolícky Kostol sv. Michala archanjela,, Reformovaný (kalvínsky) kostol, Zvonica i starý mlyn pri cintoríne. Zaujímavosťou obce sú prícestné kríže, ktoré v minulosti slúžili ako modlitebné miesta pri vchádzaní, alebo vychádzaní z obce. V obci je široké zastúpenie mimovládnych organizácií v zameraní sa na šport, rybárstvo a poľovníctvo. Samospráva počas celého roka pre svojich obyvateľov realizuje zaujímavé podujatia v podobe kultúrno - spoločenských, športových, vzdelávacích podujatí.

Ciele projektu:

Pri aktivitách dôjde k vzájomnému poznávaniu medzi sebou. Umožní lepšiu komunikáciu a odstránenie bariér nielen medzi generáciami ale aj národmi čím sa posilní európska spolupatričnosť. Zároveň prostredníctvom prednášok a diskusií chceme pritiahnuť väčšiu pozornosť na aktuálne témy spojené s európskym občianstvom, posilnením medzikultúrneho dialógu, aktívneho zapájania sa občanov do spoločenského života, zamýšľania sa nad lepšou budúcnosťou európskej únie, o dôležitosti aktívnejšej účasti na eurovoľbách i na šírenie dobrovoľníctva. Dôležitosť  na rozvoj povedomia o histórií a rozmanitosti  EÚ poukazuje na dôležitosť zvýšenia povedomia o EÚ, nevedomosť je nepriateľom EÚ, hoci už ubehlo 10 rokov od začlenenia sa do Európskej únie, mnohí obyvatelia majú stále málo vedomostí o nej. Preto bude prezentovaná v podobe lektorov, ktorý sa problematike venujú.  Dopadom je upriamenie pozornosti na témy dobrovoľníctva, medzigeneračnej solidarity a Európskeho občianstva. Premietaním filmu o dobrovoľníctve i samotným prezentovaním účastníkov mimovládnych organizácií z jednotlivých partnerských obcí budú účastníci nepriamo zapájaný do úvah stať sa aktívnym členom neziskovej organizácie. 
Očakávaným dopadom je  aj oboznámenie účastníkov so zabudnutým kultúrnym dedičstvom. Deti spoznajú kultúru svojich rodičov i predkov. Je to dôležitý dopad, pretože keď kultúrne tradície a zvyky upadnú do zabudnutia, nebude ich mať kto prezentovať nasledujúcim generáciám. Znamená to zabezpečenie zachovania kultúr, zvykov a tradícií pre ďalšie generácie. Odovzdaním poznatkov staršej generácie tým najmladším sa zabezpečí ich šírenie z generácie na generáciu.

Prínosy projektu (dopady projektu):

 • upevnenie partnerských vzťahov s maďarskými partnerskými obcami,
 • rozšírenie obzorov a náhľadov do sveta EÚ,
 • odstránenie predsudkov, medzi generačných bariér, rovnaký prístup,
 • poukázanie na dôležitosť dobrovoľníctva,
 • budovanie nielen starých priateľstiev ale i nadväzovanie nových,
 • budovanie uvedomelejšej mladej generácie,
 • posilnenie spoluprác v rôznych oblastiach jednotlivých samospráv,
 • plánovanie ďalších stretnutí,
 • poukázanie na dôležitosť šírenia tradícií, zvykov a kultúr z generácie na generáciu,
 • prejednanie možností o rozšírenie partnerstiev o nových členov,
 • vyvolať v občanoch pocit hrdého uvedomelého EURÓPANA.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie.

Info na: www.selice.eu

SELICE - Spoznávajme sa navzájom - Lernen wir uns gegenseitig kennen - Ismerjük meg egymást SELICE - Spoznávajme sa navzájom - Lernen wir uns gegenseitig kennen - Ismerjük meg egymást SELICE - Spoznávajme sa navzájom - Lernen wir uns gegenseitig kennen - Ismerjük meg egymást