SENICA s novým námestím

Senica s novým námestím

Cieľ projektu
Cieľom projektu je prestavba centra okresného mesta Senica na modernú oddychovú a bezbariérovú zónu pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
Realizáciou projektu sa dosiahne revitalizácia námestia, chodníkov, verejnej zelene, vzniknú nové prvky drobnej architektúry, vznikne nová cyklotrasa a nové verejné WC.

Identifikácia projektu
Operačný program : Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os : 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie : 4.1 Regenerácia sídiel
Výzva : ROP-4.1a-2009/01
Výška dotácie : 1.576.482,75 EUR
Obdobie realizácie : jún 2010 – február 2012

Aktivity projektu
Realizáciou projektu vznikne nové moderné centrum mesta s vyústením do priľahlých ulíc s integrovaným peším a cyklistickým systémom. Celé centrum mesta bude bezbariérové, poskytujúce obyvateľom aj návštevníkom regiónu miesto pre oddych a relaxáciu. Celý priestor zatraktívnia nové prvky zelene a drobnej architektúry, hlavne fontána s umelým potokom. Pre vyšší komfort návštevníkov mesta bude vybudované a prevádzkované nové verejné hygienické zariadenie, k vyššej bezpečnosti obyvateľov poslúži nové a čiastočne zrekonštruované verejné osvetlenie.

Mesto plánuje ďalšie kroky k revitalizácii centra mesta, predovšetkým vybudovanie obchvatu mesta, ktorý vylúči automobilovú dopravu z námestia. Po vybudovaní tohto obchvatu bude centrum mesta výlučne pešou zónou.

Spôsob realizácie projektu
Projekt je vzhľadom k svojej rozsiahlosti delený na niekoľko etáp, aby mohlo dôjsť k etapizácii výstavby bez väčšej ujmy na fungovaní centra mesta. Predmetom aktivít projektu je rekonštrukcia spevnených plôch, zelene, mestského mobiliáru a chodníkov. Naopak sa rekonštrukčné práce nedotknú inžinierskych sietí ani cestnej premávky, nedôjde ani k obmedzeniu prevádzky komerčných a verejných subjektov nachádzajúcich sa na námestí.

Pri rekonštrukcii chodníkov budú vymenené obrubníky, chodníky budú rozdelené na chodník a cyklotrasu. Vzhľadom na nebezpečie kontaktu s cestou prvej triedy budú chodníky oddelené od tejto cesty zeleným pásom - alejou. Pri rekonštrukcii fontány sa okrem samotnej rekonštrukcie napojí k fontáne aj umelý potok, ktorý bude situovaný do centrálnej časti námestia a bude slúžiť pre relaxáciu obyvateľov a zároveň bude aj stimulačným a estetickým filtrom oddychovej zóny. V hlavnej kompozičnej ose námestia vznikne aj malá tribúna, ktorá bude tvoriť centrálny prvok námestia. Pôvodné verejné WC bude demolované, nové bude zriadené v priestore kultúrneho domu. Pri realizácii revitalizácie verejnej zelene budú nežiaduce dreviny vyrúbané, nové budú vysadené. Pri rekonštrukcii verejného osvetlenia budú súčasné svietidlá nahradené novými, úspornejšími.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu Senica s novým námestím je nevyhnutná vzhľadom ku stavu, v akom sa námestie nachádza. Rekonštrukcia námestia ako aj vybudovanie cyklistických trás je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na úplnú realizáciu projektu sa mesto rozhodlo požiadať o spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Projekt napĺňa päť aktivít v rámci oprávnených výdavkov vyhlásených v aktuálnej výzve pre Regionálny operačný program - regeneráciu sídiel.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Z hľadiska účelu a funkčnosti bude rekonštruované námestie spĺňať svoj účel aj po ukončení realizácie projektu. Mesto Senica je prirodzeným a teritoriálnym centrom okresu a Záhoria. Zariadenia občianskej infraštruktúry, ktoré sa nachádzajú okolo námestia alebo v jeho bezprostrednom susedstve, budú naďalej navštevovať obyvatelia mesta aj priľahlých obcí. Po realizácii tohto projektu budú nasledovať ďalšie etapy revitalizácie mesta. Prevádzka námestia a verejného hygienického zariadenia vrátane údržby plôch a verejnej zelene bude financovaná z rozpočtu mesta. Realizácia projektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, naopak, rozšírenie "zelenej plochy" prispeje k jeho zlepšeniu.

Viac na: www.senica.sk