SENOHRAD - Rekonštrukcia ZŠ a MŠ v obci

rop

Názov projektu:
ZATEPLENIE A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU SENOHRAD

Financovanie:
Regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky projektu: 418 728,41 eur
Nenávratný finančný príspevok: 397 791,99 eur (Európsky fond regionálneho rozvoja + štátny rozpočet SR)
Spolufinancovanie obce: 20 936,42 eur

Viac na: www.senohrad.sk