STRÁŽSKE – modernizácia verejného osvetlenia

Strážske – modernizácia verejného osvetlenia

Názov projektu: Strážske – modernizácia verejného osvetlenia

Miesto realizácie projektu: na uliciach Mierová, Vihorlatská a Osloboditeľov v meste Strážske

Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste za účelom zníženia energetickej náročnosti, nákladov a nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.
Realizáciou tohto projektového zámeru dôjde k ročnej úspore nákladov na prevádzku o 42,10% a vo finančnom vyjadrení 0,22 € / 1kWh. Realizácia bude mať okrem tejto dopadovej stránky aj ďalší dôležitý dopad na občanov v meste vo forme zvýšenia bezpečnosti chodcov a účastníkov cestnej premávky ako aj na životné prostredie.
Projekt počíta s jednou aktivitou, ktorou je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na uliciach Mierová, Vihorlatská a Osloboditeľov v meste Strážske o dĺžke 3,3 km, naprojektovanou na 5 mesačnú dĺžku realizácie. Táto aktivita pozostáva z výmeny 74 ks svetelných bodov na oceľových stĺpoch za nové efektívnejšie, úspornejšie a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Ďalej budú vykonané výmeny rozvádzačov a výložnikov ako aj poistkovej a svorkovnicovej výzbroje jednotlivých osvetľovacích stožiarov a ostatných tým spojených technológií za úspornejšie.

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Strážske, Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Dátum začatia realizácie projektu: 09/2011
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2011
Výška poskytnutého príspevku NFP(EUR): 196 729,23
Riadiaci organ: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR www.economy.gov.sk
Operačný program: OP KaHR www.opkahr.sk

Viac na: www.strazske.sk