STRÁŽSKE - Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ Strážské

Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ Strážske

Názov projektu: Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ Strážske
Operačný program: Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet SR
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Na projekt bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 1 239 810,24 EUR.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie objektu základnej školy prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu žiakov základnej školy.

Stručný popis jednotlivých aktivít:
obvodový plášť objektu bude plne zateplený
drevené okná budú nahradené novými plastovými
nevhodné a nebezpečné dlažby a podlahy z PVC budú vymenené za nové
bude vykonané zateplenie striech
nad časťou D a E bude vystavaná nová strecha
v celom objekte budú vymenené rozvody kúrenia, elektroinštalačné a kanalizačné rozvody a rozvody vody
v sociálnych zariadeniach budú vymenené zariaďovacie predmety, obklady, dlažby a kabínky
priestor v časti A bude upravený pre učebne a kabinety s potrebným zázemím
nad časťou A bude vymenená strešná krytina
vstupná časť nad časťou A bude prestrešená

Realizačné práce investičnej akcie ( A1 - Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ Strážske SO 01) sú ukončené.

Viac na: www.strazske.sk