Stredná priemyselná škola stavebná (SPŠS) v Žiline

SPŠS ZA_0


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
Vedenie školy: Ing. Jozef Ďuriník - riaditeľ
Zastúpenie školy: RNDr. Elena Dorovská, Ing. Viera Schlosserová, Mgr. Ľubomír Portašík
Tel.: 041/562 15 28, 041/562 13 31, 041/500 10 41
Mobil: -
Fax: 041/500 10 41
E-mail: spssza@spssza.sk
Web: www.spssza.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline bola zriadená dňa 1.septembra 1960. Zmenou zriaďovacej listiny s platnosťou od 1.7.2002 sa stal novým zriaďovateľom školy Žilinský samosprávny kraj. SPŠS je orgánom štátnej správy na úseku stredného odborného vzdelávania. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou, hospodári samostatne so schválenými rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov (rodičov, organizácií a firiem). Vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa. Jej rozpočet je napojený na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja.

Charakteristika školy:

- Sme modernou školou so slovenskými tradíciami v európskom priestore s regionálnou aj celoslovenskou pôsobnosťou, kde výchova a vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita komunikácie vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov, kde sa dáva dôraz na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer, kde sa chápe osobnosť žiaka ako bytosť slobodná, činná, tvorivá a zodpovedná; kde výchovné prostredie nie je chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je prostredím, v ktorom dospievajúci mladý človek dokáže chápať a rozumieť svojmu postaveniu v spoločnosti a svetu prírody, poznáva seba samého.

- Sme progresívnou školou, ktorá sa snaží každému žiakovi poskytnúť dobré podmienky pre získanie základných kompetencií vo vzdelávaní. Snažíme sa vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v rozvíjajúcej sa spoločnosti, podporovať zdravý životný štýl, dôsledne realizovať program prevencie proti negatívnym javom a civilizačným chorobám a vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít. Preferujeme kvalitné odborné vzdelávanie, používanie najnovších grafických programov, jazykové vzdelávanie, podporujeme rozvoj kľúčových kompetencií cez zážitkové a projektové vyučovanie a tvorbu projektov. Podporujeme spoluprácu školy s rodinou, so zamestnávateľmi, zástupcami firiem a stavovských organizácií pôsobiacich v oblasti stavebníctva.

Žiakom ponúkame možnosť:

- absolvovať moderné vzdelávanie podľa novej školskej koncepcie rozvíjajúcej kompetencie žiaka, jeho tvorivosť a kreatívnosť,
- nemusieť sa povinne učiť všetci všetko a predsa byť vzdelaný,
- vyskúšať si nový model vzdelávania, ktorý žiaka pripravuje pre reálny život, motivuje pre ďalšie vzdelávanie, nepreťažuje ho a umožňuje mu kvalitnejšiu prípravu na maturitu, do praxe a na štúdium na VŠ,
- po absolvovaní školy získať medzinárodný certifikát IES,
- kontinuálnej výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom mimoškolských aktivít,
- spolupracovať na domácich aj medzinárodných projektoch,
- realizovať študijné pobyty v zahraničí,
- aktívne komunikovať a nebáť sa vyjadriť svoj názor,
- prežiť deň v príjemnom prostredí.


Odbory školy:

Základné informácie o študijných odboroch:

3650 6 staviteľstvo
3692 6 geodézia, kartografia a kataster
3917 6 06 technické a informatické služby - v stavebníctve

Odborné zamerania:

3650 6 01 staviteľstvo - pozemné staviteľstvo
3650 6 02 staviteľstvo - dopravné staviteľstvo
3650 6 05 staviteľstvo - požiarna ochrana
3650 6 06 staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov
3650 6 10 staviteľstvo - stavebný manažment

Príprava v školskom vzdelávacom programe študijných odborov staviteľstvo, geodézia, kartografia a kataster a technické a informatické služby – v stavebníctve zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy, praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v škole a jej blízkom okolí a priamo na pracoviskách zamestnávateľov.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, výsledky celoplošného testovania deviatakov, výsledky predmetových olympiád súvisiacich s odborom. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú každoročne aktualizované.

Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka.Oznam školy:

Vyhodnotenie školského kola Hviezdoslavov Kubín:

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo dňa 10.02.2010 v knižnici školy.

Komisia pracovala v zložení:

Mgr.Mihová Katarína (predsedníčka poroty), Mgr.Rybárová Martina, Mgr.Lacináková Jana

Porota rozhodla na nasledovnom vyhodnotení:

- v kategórií poézia: 1.miesto Naďa Dvorská (2.C), 2 a 3 miesto nebolo udelené
- v kategórií próza: 1.miesto Patrik Blanár (1.D) s postupom do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 04.03.2010 v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. 2 a 3 miesto nebolo udelené.
Mgr.Mihová


SPŠS ZA_1 SPŠS ZA_2 SPŠS ZA_3

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí