TEŠEDÍKOVO - Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň

TEŠEDÍKOVO - Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň

Projekt  „Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň“ je spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu SR  v rámci  Operačného programu Životné prostredie. Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo , Opatrenie : 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu , 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov .
 
Začiatok realizácie aktivít projektu: 11/2009
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 05/2015

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zabezpečenie efektívneho separovania oddelených zložiek komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Tešedíkovo. Vybudovaním zariadenia na zber zložiek KO ponúka obec širokej verejnosti  zmysluplné a legálne nakladanie s komunálnym odpadom. Zároveň kompostáreň zabezpečí výrobu kompostu na obohacovanie pôdy organickým materiálom a živinami. Cieľovú skupinu užívateľov výsledkov realizácie projektu tvoria bez obmedzenia všetci obyvatelia obce, vrátane podnikateľských subjektov. Zavádzanie separovaného zberu a zriadenie zberného dvora sú prvé kroky na ceste, ktorej cieľom je vybudovanie funkčného systému nakladania s odpadmi, čistá obec a v spolupráci  so školami výchova detí a mládeže v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Info na: www.tesedikovo.sk