TRÁVNICA - Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce Trávnica

Revitalizácia centra obce Trávnica

Operačný program: Regionálny operačný program 4.1a – samostatne dopytovo orientovaný projekt
Schválený NFP: 585 552,81 EUR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5% z rozpočtu obce Trávnica

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
“Revitalizácia centra obce Trávnica“

ROP 4.1a – samostatne dopytovo orientovaný projekt
Výška poskytnutého príspevku: 585 552,81 EUR

Stručný popis projektu:
Začiatok výstavby bol 21. mája 2010 a v tom istom roku 15.decembra bola stavba ukončená.
Výdavky po verejnom obstarávaní boli celkom v sume 642 033,91 EUR.
Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní predstavovali sumu 616 371,38 EUR, ktorých
- 85% pochádza z fondov EÚ
- 10% zo Št. rozpočtu SR
- 5% z vlastných zdrojov teda z rozpočtu Obec Trávnica
a ďalšie výdavky obce pre komplexné riešenie sú = 34 299,53 EUR.

Dokončenú stavbu obec Trávnica zápisnicou prevzala 15.12. 2010 s termínom kolaudácie 11.1. tohto roku. Deväť stavebných objektov tohto projektu komplexne prepojilo potreby občanov v zvýšení kvality vo viacerých oblastiach života, zhodnotilo využiteľnosť, atraktivitu a cenu centra obce.

Dodavateľ stavby: Združenie Vestam Company s.r.o. Nitra a Cesty Nitra a.s.
Stavebný dozor - Štefan Zaujec a Juraj Žigray
Externý manažment - Regionálna rozvojová agentúra Nitra
Stavbyvedúci – Ján Bédi

Nemožno nevysloviť všetkým partnerom: VĎAKA!

Viac na: www.travnica.sk