Úprava a rozšírenie Centra sociálnych služieb mesta NEMŠOVÁ

regionalny_operacny_program.jpg

Úprava a rozšírenie Centra sociálnych služieb mesta Nemšová

Operačný program: Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu: Nemšová

Celkové oprávnené náklady projektu: 773 838,15 Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 735 146,24 Eur
Spoluúčasť mesta Nemšová: 38 691,90 Eur

Začiatok realizácie aktivít projektu: 05/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 01/2013

Cieľ projektu:
Mesto Nemšová dňa 01.07.2010 uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Úprava a rozšírenie Centra sociálnych služieb mesta Nemšová“. Cieľom projektu je úprava existujúceho Centra sociálnych služieb, ktorá pozostáva z:
- výmeny okien, dverí, podláh, obkladov sociálneho vybavenia, vnútorných rozvodov, rekonštrukcie strechy
- prestavby, ktorou sa zlepšia poskytované služby pre klientov o kaderníctvo, pedikúru, miestnosť pre lekára, spoločenská miestnosť, viacúčelová miestnosť
- rekonštrukcie izieb, ktorou vzniknú na:
1. NP – 6 x bunka pozostávajúca z predsiene, hygienickej bunky, 2 izieb
2. NP – 6 x bunka pozostávajúca z predsiene, hygienickej bunky, 2 izieb, 1 x bunka pozostávajúca z predsiene, hygienickej bunky a izby
3. NP – 4 x bunka pozostávajúca z predsiene, hygienickej bunky, 2 izieb
- prístavby samostatného schodiska s výťahom, ktoré bude slúžiť výlučne pre potreby Centra sociálnych služieb, pôvodné schodisko s výťahom bude uzavreté a bude slúžiť pre sociálne byty.

Aktuálny stav: v mesiaci 07/2011 sa ukončil proces realizácie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác. Dokumentácia súťaže bola pred podpisom Zmluvy s víťazom súťaže postúpená riadiacemu orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na vykonanie kontroly. Po jej odsúhlasení riadiaci orgán vyzve mesto k podpisu Zmluvy s dodávateľom. Predpokladaný termín začatia rekonštrukčných prác je v I. polroku 2012.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvo Regionálneho operačného programu a 5 % je spolufinancovaný z rozpočtu mesta Nemšová.

Viac na: www.nemsova.sk