V TREBIŠOVE plánujú investíciu za takmer 10 mil. Eur

V Trebišove plánujú investíciu za takmer 10 miliónov eur

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. plánuje rozšíriť kanalizáciu a kapacitu čistiarne odpadových vôd v Trebišove za devätnásť mesiacov.

Predpokladaná cena prác plánovaných na devätnásť mesiacov je 9,82 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), vyplýva z verejnej súťaže, ktorú vodári vyhlásili vo Vestníku verejného obstarávania.

Projekt má byť financovaný z peňazí Kohézneho fondu Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov spoločnosti cez Operačný program Životné prostredie. "Rozšírením kanalizácie v samotnom meste Trebišov sa v riešených lokalitách zlepšia odtokové pomery v stokovej sieti za prívalových dažďov. V rámci projektu bude zrekonštruovaná jedna ČOV Trebišov, na ktorú bude po realizácii projektu napojených 25 152 ekvivalentných obyvateľov," informovala VVS.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla zápisom do Obchodného registra SR 1. mája 2003, eviduje základné imanie v objeme 243,883 mil. eur. Spoločnosť vznikla z bývalého štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie, pričom jeho majetok sa rozdelil medzi VVS a Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá vznikla z bývalých odštepných závodov v Poprade, Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovni.

VVS zabezpečuje výrobu a plynulú dodávku pitnej vody, distribúciu vody do jednotlivých oblastí a tlakových pásem, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v šestnástich okresoch Košického, Prešovského a čiastočne i Banskobystrického samosprávneho kraja. Služby poskytuje prostredníctvom deviatich závodov v Bardejove, Košiciach, Humennom, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Svidníku, Trebišove a Vranove nad Topľou.

Viac na: www.trebisov.sk