VEĹKÁ TŔŇA - Rekonštrukcia komunikácií, úprava, rigolov a lávok

VEĹKÁ TŔŇA - Rekonštrukcia komunikácií, úprava, rigolov a lávok

Obec Veľká Tŕňa v roku 2010 zrealizovala v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 projekt "Rekonštrukcia komunikácií, úprava, rigolov a lávok". Na tento projekt bol poskytnuty nenávratný finančný príspevok vo výške 132 896,43 EUR, z toho 75% z celkových oprávnených výdavkov je z prostriedkov európskych fondov a 25% z celkových oprávnených výdavkov je z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Predmetom projektu bola úprava miestnych komunikácií na uliciach Obchodná, Nová, Pivničná I, Pivničná II.

Více na: velkatrna.webnode.sk