Viete, že ... Endemit je druh rastliny alebo živočícha, žijúci na určitom území ako napríklad kamzík vrchovský u nás?

Viete, že Endemit je druh rastliny alebo živočícha, žijúci na určitom území ako napríklad kamzík vrchovský u nás?

Endemit (gr.) je druh alebo iná systematická jednotka (rod, trieda...), ktorá sa vyskytuje len na určitom malom území a nikde inde. Do úvahy sa berie iba jeho prirodzený výskyt.

Areály výskytu jednotlivých endemitov sú rozdielne. Niekedy ide o lokalitu s rozlohou iba niekoľkých m2. Príkladom je lipnica jesenická (Poa riphaea) či zvonček jesenícky (Campanula gelida) na Petrových kameňoch v Hrubom Jeseníku. Endemit vyskytujúci sa na tak malom území sa nazýva stenoendemit. Iné endemity majú areál širší, a môže zaberať celé pohorie, ostrov a pod.

Jednu z najstarších známych definícií endemizmu publikoval Palacký v roku 1894. Podľa nej „endemizmus znamená v botanike a zoológii, v paleontológii a zemepise rodisko a rozšírenie bylín a zvierat, žijúcich aj vyhynutých, obmedzených na určitý kraj alebo miesto". Z definície jednoznačne vyplýva, že endemizmus je jav nielen geografický, ale aj vývojový.

Podľa doby vzniku sa endemity rozdeľujú na paleoendemity a neoendemity. Paleondemit je vývojovo starý druh, ktorý vznikol v treťohorách a skôr. Neoendemit je vývojovo mladý až veľmi mladý druh. Vyvinul sa až v štvrtohorách, napríklad izoláciou populácie po ústupe ľadovca. Subendemity sú tie taxóny, ktorých centrom rozšírenia je určité územie, ale vyskytujú sa aj na inom oveľa menšom území.

Slovo endemit je odvodené zo starogréckeho slova "éndemos", čo znamená "miestny", "domáci", "tu žijúci".