Viete, že... základný formát papiera je A0, a je presne 1 m²?

Existuje veľa štandardných formátov papiera. Niektoré sú štandardizované medzinárodnou organizáciou, iné sú iba štandardom de facto.

Najbežnejšie formáty papiera na Slovensku aj inde vo svete, s výnimkou USA, Kanady, Mexika a niektorých juhoamerických krajín, spĺňajú medzinárodný štandard ISO 216. Tento štandard bol pôvodne prijatý v Nemecku v roku 1922 ako DIN 476 (ale niektoré z formátov boli definované už za francúzskej revolúcie v rámci prechodu na metrický systém, na tieto formáty sa však časom zabudlo). Česko-Slovensko prijalo tento štandard v roku 1953. Dnes platí na Slovensku norma „STN EN ISO 216“, ktorá tieto formáty preberá.

Označenie formátu pozostáva z písmena nasledovaného číslicou, napr. A4. Štandardy definujú tri najdôležitejšie rady formátov: A, B, C. Z nich rad A je základný; rad B je rozširujúci, pre prípady, keď formáty radu A nevyhovujú a rad C je navrhnutý pre obálky.

Rad A je definovaný tak, že papier má veľkosti strán v pomere 1:√2 (tj. približne 1:1,4142), zaokrúhlené na milimetre. Základným formátom je A0, ktorý je definovaný svojou plochou, ktorá je presne 1 m² (pred uvedeným zaokrúhlením). Ďalšie formáty tohto radu (A1, A2, A3,…) vznikajú postupným rozdelením na polovicu kolmo na dlhšiu stranu. Najčastejšie používaný formát A4 má rozmery 210 × 297 mm.

Formáty radu B majú rozmery dané geometrickým priemerom rozmerov dvoch po sebe nasledujúcich formátov radu A (napr. formát B3 je priemerom formátov A2 a A3). (V Japonsku definuje miestna norma JIS P 0138-61 neštandardný rad B, vo svete označovaný ako JIS B alebo JB, pri ktorom sú rozmery dané aritmetickým priemerom namiesto geometrického.)

Podobne sú formáty radu C dané geometrickým priemerom rozmerov príslušných formátov radov A a B (napr. formát C4 je priemerom formátov A4 a B4). Formáty radu C sa používajú hlavne pre obálky, lebo sú vždy o trošku väčšie ako zodpovedajúci formát radu A (napr. papier formátu A4 sa zmestí do obálky formátu C4).

V štandarde ISO 216 má najväčší formát radu číslo 0, väčšie formáty nie sú definované. V norme DIN 476 však existujú aj väčšie formáty, označené násobnou číslicou na začiatku, napr. 2A0 je dvojnásobok formátu A0 a pod.

Pôvodná nemecká norma DIN 476 definovala tiež rad D, ktorého formáty majú rozmery dané geometrickým priemerom rozmerov dvoch po sebe nasledujúcich formátov radu C (napr. formát D3 je priemerom formátov C3 a C4).

Zdroj: www.sk.wikipedia.org