VOJANY - Revitalizácia obecného parku v centre obce

Projekt bol vypracovaný v rámci výzvy na predkladanie ponúk, ktorú pod názvom "Terra Incognita" - krajina nespoznaná vyhlásil VÚC Košice. V prípade úspešnosti môže projekt pomôcť k riešeniu dlhodobého problému - potreby rekonštrukcie parku pred poštou. Ten by dostal úplne novú tvár - s novými, dláždenými chodníkmi, množstvom novej zelene a popri tom aj prepotrebnými novými parkovacími miestami. Okrem samotných parkových chodníkov zrekonštruujeme aj priľahlé chodníky, jestvujúci odtokový rigol bude vyplnený a aj na ňom pribudne dláždené plocha s parkoviskom. Priľahlý chodník bude mierne posunutý smerom k pošte, aby sme dodržali legislatívu v súvislosti s parkovacími plochami.
Celkové náklady na realizáciu projektu sú 16 666,70 €, VÚC Košice poskytne 15 000,- € (95 %) a Obec Vojany spolufinancuje projekt sumou 1 666,70 €, čo predstavuje 5% z celkových nákladov na projekt. Jeho realizácia začne 1. júna a ukončená bude výsadbou posledných krovín 24. augusta 2012.

Viac na: www.vojany.sk