Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1 – Základné pojmy

V týchto Všeobecných obchodných podmienkach sú základné pojmy použité vo význame:

Spoločnosť: Peter Jurík - LISA, Prevádzka: Mierové nám. 941/1, P.O.Box 35, 924 01 Galanta, SÍDLO: 925 06 Čierna Voda 390, IČO: 47590465
Spoločnosť LISA (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby podľa týchto všeobecných podmienok vlastným menom a na vlastné náklady a nie je za týmto účelom združená v podnikateľskom zoskupení či združení s inými právnickými či fyzickými osobami.

Spoločnosť vlastní a prevádzkuje regionálny informačný portál SLOVAKREGION, ktorý je zameraný na prezentácie v hlavných kategóriách: mestá, obce, školy, turizmus a firmy. Portál prináša informácie regionálneho charakteru, obsahuje fotogalérie, mapy, informácie o aktuálnom dianí v regiónoch a v neposlednom rade prináša informácie o organizovaných podujatiach.

Adresát ponuky: fyzická či právnická osoba, ktorej je ponuka Spoločnosti adresovaná.

Klient: adresát ponuky, ktorý úkonom zaplatenia prvej platby potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom ponuky, v plnom rozsahu jej porozumel a to vrátane ich zmluvných podmienok a túto ponuku svojou slobodnou vôľou akceptuje s úmyslom uzavrieť so Spoločnosťou Zmluvu o poskytnutí Služieb.

Služba a poskytnuté plnenie: Zaistenie umiestnenia prezentácie, inzercie a reklamy v zozname miest, obcí, škôl, turizmu a firiem Slovenska, publikovaných na stránkach www.slovakregion.sk, ktorý je prevádzkovaný, spravovaný a je výlučným vlastníctvom zmluvného partnera Spoločnosti.

Ostatné pojmy sú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach použité buď tak, ako sú vymedzené v texte Zmluvy alebo v bežnom význame používanom v obchodnom styku v obore.

Článok 2 – Platnosť, trvanie a zrušenie Zmluvy

2.1. Táto ponuka obsahujúca výzvu k prvej platbe je obchodnou ponukou Spoločnosti na poskytovanie Služieb a návrhom na uzavretie inominátnej zmluvy o poskytovaní služieb inzercie podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka, ktorej obsah je uvedený v ďalších ustanoveniach (ďalej len „Zmluva“). Adresát ponuky má možnosť návrh na uzatvorenie Zmluvy slobodne akceptovať uhradením platby podľa ponuky za prvé tri mesiace platnosti Zmluvy (ďalej len „prvá platba“) alebo ponuku Spoločnosti neakceptovať. Zmluva medzi Spoločnosťou a Klientom bude považovaná v súlade s § 275 odst. 4 Obchodného zákonníka za uzatvorenú uhradením prvej platby zo strany Klienta na účet Spoločnosti s tým, že Zmluva nadobúda účinnosť dňom pripísania čiastky prvej platby na účet Spoločnosti.

2.2. Zmluva bude uzatváraná na dobu 12 mesiacov odo dňa navrhnutého fakturačného obdobia s tým, že po uplynutí doby platnosti bude bez ďalšieho predĺženia predĺžená na dobu ďalších 12 mesiacov v prípade, že niektorá zo zmluvných strán predĺženie Zmluvy nezruší písomným oznámením druhej strane najneskôr mesiac pred uplynutím platnosti Zmluvy. Vo volebnom roku, pri komunálnych voľbách najneskôr 45 dní pred uplynutím platnosti Zmluvy.

2.3. Cena za poskytnutie Služieb za obdobie 12 mesiacov je stanovená Spoločnosťou a je zakomponovaná v Zálohovej faktúre, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Ponuky. Po úhrade Zálohovej faktúry sa Adresát ponuky stáva Klientom a Spoločnosť mu vyúčtuje predmetnú Službu faktúrou s náležitosťami daňového dokladu.
V prípade predĺženia Zmluvy o ďalších 12 mesiacov podľa bodu 2.2. zostáva dojednaná cena Služieb v platnosti a bude Klientom uhrádzaná opäť, a to na základe riadnych faktúr Spoločnosti vystavených pred daným ročným obdobím.
V prípade, že platné identifikačné údaje Klienta sú odlišné od údajov na predloženej ponuke, je tento povinný e-mailom či písomne oznámiť zmenu svojich fakturačných údajov do 10 dní od akceptácie ponuky, v opačnom prípade je zmluvnými stranami údaj o Klientovi a jeho adrese považovaný za požiadavku Klienta na znenie zaisťovanej prezentácie, pričom pre identifikáciu Klienta, ako zmluvnej strany, je rozhodujúci úkon platby ako majiteľa účtu.

2.4. Klient môže od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť písomným oznámením, ktoré musí byť vykonané do ôsmich kalendárnych dní od uzatvorenia Zmluvy a doporučeným listom zaslaným na adresu sídla Spoločnosti s uvedením plnej identifikácie Klienta, variabilného symbolu a dňa prevedenia platby. V prípade platného písomného odstúpenia od Zmluvy, ktoré obsahuje vyššie uvedené náležitosti, je Spoločnosť povinná vrátiť prvú platbu uskutočnenú Klientom do 20 dní od dňa doručenia oznámenia Klienta o odstúpení od Zmluvy.

Článok 3 – Pôsobnosť a použitie všeobecných obchodných podmienok

3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú všetky právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

3.2. Odlišná úprava vzťahov medzi Spoločnosťou a Klientom je možná len na základe dohody oboch zmluvných strán vykonanej písomnou formou.

Článok 4 – Povinnosti spoločnosti

4.1. Spoločnosť bude poskytovať svoje Služby v súlade s obchodnými zvyklosťami a štandardami v odbore vrátane opatrení zameraných na predchádzanie chýb v systéme inzercie a jeho zlyhania. Za zlyhanie systému inzercie bude pre účely tejto Zmluvy považovaná nedostupnosť informácií zo systému s výnimkou nedostupnosti informácií v dôsledku obvyklej údržby systému inzercie/prezentácie po dobu jej realizácie. Spoločnosť bude u tretej osoby zaisťovať zvýraznený preferenčný režim voči svojim Klientom oproti tretím osobám a subjektom, ktorí nie sú klientami a to za podmienok stanovených touto Zmluvou a v rozsahu prístupnom právnymi predpismi.

4.2. Spoločnosť vzhľadom k možnostiam použitých technologických postupov nezaručuje Klientom trvalú funkčnosť systému inzercie/prezentácie a tým i nepretržité poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy. Spoločnosť v prípade zlyhania systému inzercie či prerušenia poskytovania Služieb je povinná prijať a realizovať všetky opatrenia voči svojim zmluvným partnerom k obnoveniu funkčnosti systému a poskytovaniu Služieb, ktoré je možné spravodlivo požadovať, pričom je plne zodpovedná za zaistenie nápravy u týchto tretích osôb. Spoločnosť môže dočasne prerušiť svoje Služby, ale nie na dlhšie ako 2 pracovné dni, pre obnovu svojich služieb a to bez dohody a nie na náklady klienta.

4.3. Spoločnosť môže odmietnuť akúkoľvek inzerciu, ktorá by mohla poškodiť jej dobré meno alebo odporuje zákonu a to i v prípade, že by škoda nebola ekonomicky vyjadriteľná. V tomto prípade Spoločnosť informuje Klienta a vráti mu zaplatenú sumu.

Článok 5 – Povinnosti klienta

5.1. Klient zodpovedá za to, že dáta a údaje ním uvedené v inzercii, obsah jednotlivých častí jeho inzercie i inzercia ako celok sú v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä prepisy o ochranných známkach a patentoch a žiadnou časťou inzercie nebude zasahované do práv tretej osoby k ochrannej známke či patentu či iných práv tretej osoby k duševnému vlastníctvu. Spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek zásah zverejnenej inzercie do práv tretích osôb a túto zodpovednosť nesie v celom rozsahu Klient.

5.2. Klient je povinný poskytnúť Spoločnosti podklady pre prioritnú inzerciu tak, aby mohla riadne a včas zhotoviť ponuku v súlade so Zmluvou. Klient zodpovedá v celom rozsahu za akékoľvek chyby či rozpory v dodaných podkladoch a materiáloch.

5.3. Spoločnosť prehlasuje, že všetky dáta a údaje, ktoré boli použité pre zaslanie tejto ponuky, boli získané z verejných zdrojov a že Spoločnosť nezhromažďuje osobné údaje, dáta a iné informácie mimo údajov nutných pre spoluprácu s Klientom po akceptácií tejto ponuky.

Článok 6 – Zodpovednosť za porušenie povinností

6.1. Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Klientovi alebo tretím osobám v súvislosti s poskytovaním chybných, nepresných či neúplných údajov pre spracovanie inzercie a realizáciu Služieb ani za stratu, škodu či ušlý zisk či zmarené uložené dáta či stratu dát.

6.2. V prípade, že Spoločnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a uzatvorenej Zmluvy zodpovedá za škodu, je jej vyššie limitovaná výška realizovanej platby zo strany Klienta.

Článok 7 – Rozhodné právo

7.1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia slovenskými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami z.č. 513/1991 SB., Obchodný zákonník v platnom znení.

7.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Regionálnym Rozhodcovským Súdom podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu a toto bude pre strany záväzné.

7.3. Spoločnosť a Klient prehlasujú, že si starostlivo prečítali túto ponuku, plne rozumeli jej obsahu, jej obsah považujú za zrozumiteľný, určitý a že dôkazom slobodnej vôle oboch strán vstúpiť do zmluvného vzťahu je predloženie ponuky zo strany Spoločnosti a akceptácia tejto ponuky zo strany Klienta prevedením úhrady.

7.4. Táto ponuka v žiadnom prípade nie je ponukou k prezentácii osloveného subjektu v akomkoľvek tlačenej podobe. Spoločnosť nie je v akomkoľvek združení, zmluvnom alebo faktickom vzťahu s akýmkoľvek konkurentom na trhu v Slovenskej republike.

Táto listina nie je daňovým dokladom, ale ponukou k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Neuhrádzajte prosím, bez dôkladného prečítania všeobecných obchodných podmienok.

Spoločnosť LISA