Vzdelávací program Komunikácia verejnej správy - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

EÚ

KoTVeS - vzdelávací program Komunikácia verejnej správy

Občianske združenie LIPTOVIUM – združenie na podporu rozvoja cestovného ruchu zahájilo dňa 30.10.2008 v spolupráci s Mestským úradom Liptovský Mikuláš a Mestským úradom Ružomberok projekt realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s názvom ,,KoTVeS – vzdelávací program Komunikácia verejnej správy“, na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 228 365,66Eur.
Potreba takéhoto projektu vyplynula z nevyhnutnosti skvalitňovať administratívne kapacity zamestnancov miestnych samospráv za účelom kvalitnej prípravy a efektívneho budúceho riadenia rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ a zvýšiť konkurencieschopnosť kraja i celého regiónu Východné Slovensko. V rámci projektu sa vzdelávali zamestnanci v oblasti internej a externej komunikácie, projektového riadenia, počítačových a jazykových zručností.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. „

Riadiacim orgánom pre OP ZaSI je:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-8, 816 43 Bratislava

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je:
Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6, 816 43 Bratislava
www.sia.gov.sk

Viac na: www.mikulas.sk