Zefektívnenie separovaného zberu v HURBANOVE

Zefektívnenie separovaného zberu v Hurbanove

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na 26. zasadnutí dňa 14. mája 2009 prijalo uznesenie č. 468/2009-MZ, kde súhlasilo s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre
Operačný program: Životné prostredie;
Prioritná os: 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO;
Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu - projekt „ZEFEKTÍVNENIE SEPAROVANÉHO ZBERU V HURBANOVE“.

Projekt je zameraný na zefektívnenie separácie biologicky rozložiteľného odpadu, čim sa prispeje k dôkladnejšiemu triedeniu odpadov na území mesta Hurbanovo. Predmetom projektu je i osveta – zvyšovanie a zlepšovanie environmentálneho povedomia s dôrazom na deti a mládež. Znížením produkcie tuhého komunálneho odpadu – triedením – sa zníži množstvo odpadov ukladaných na skládky, ktoré negatívne pôsobia na všetky zložky životného prostredia. Získané prostriedky budú slúžiť i na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu – drvič biologicky rozložiteľného odpadu, traktor s prívesom na zber BRO; univerzálny nakladač a kontajnerové vozidlo s kontajnermi.

Rozpočet projektu činí 544.847,84 € (16.414.086,02 Sk) je spolufinancovaný Európskou úniou / Kohéznym fondom vo výške 517 605,44 €. Spoluúčasť Mesta Hurbanovo predstavuje 5% t.j. 27.242,39 € (820.704,30 Sk). Začiatok realizácie je máj 2009, ukončenie projektu je september 2010.

Viac na: www.hurbanovo.sk