Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Beňadická 38, 851 06 Bratislava
Vedenie školy: Jana Klagová
Zastúpenie školy: Milena Uhlíková
Tel.: +421 2 6382 6147
Mobil: -
Fax: +421 2 6382 6147
E-mail: bilgym@bilgym.sk
Web: www.bilgym.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Päťročný bilingválny program pozostáva z intenzívnej jazykovej prípravy, ktorá má umožniť študentom študovať odborné predmety v anglickom jazyku, úspešne zmaturovať podľa požiadaviek Ministerstva školstva SR a zároveň byť úspešní pri získavaní jazykových certifikátov uznávaných v Európskej únii a v USA.

Bilingválny program v 1. ročníku

Cieľ výučby:
* intenzívna jazyková príprava,
* rozvoj základných jazykových zručností (čítanie a posluch s porozumením, písanie a hovorenie),
* štúdium jazyka ako prostriedku na komunikáciu,
* výučba jazyka v zmysluplnom kontexte, prepojenie jazyka so životom,
*adaptácia na systém práce na bilingválnom gymnáziu (testovanie, percentuálne hodnotenie).

Týždenná dotácia anglického jazyka v 1. ročníku je 17 hodín. V rámci týchto hodín študenti absolvujú nasledujúce predmety:

* Course Book – Anglický jazyk
* Grammar - Gramatika
* Conversation - Konverzácie
* Literature and Writing – Literatúra a písanie
* American and British Studies – Americké a britské reálie
* Intro to History – Úvod do štúdia dejepisu
* Intro to Science – Úvod do štúdia prírodných vied
* Global Studies – Globálne štúdie

Študenti sú rozdelení do dvoch tried a v rámci tried ďalej do skupín podľa úrovne zvládnutia anglického jazyka pri testovaní (písomnom a ústnom) po prijímacích skúškach - tzv. Placement Test.

Bilingválny program v 2. - 5. ročníku

Študenti 2. ročníka boli po intenzívnom ročnom štúdiu anglického jazyka prerozdelení do anglických jazykových skupín z dôvodu zdynamizovania študijných skupín a prehĺbenia vzťahov medzi spolužiakmi, ktorí boli doteraz v rôznych skupinách. Prerozdelenie študentov uskutočnili učitelia anglického jazyka v spolupráci s triednymi učiteľmi.

Študenti 3. ročníka boli prerozdelení do troch študijných skupín na základe zníženia počtu študentov v jednotlivých triedach z dôvodu absolvovania časti štúdiu viacerých študentov 3. ročníka v zahraničí.

Cieľ výučby:

* používanie nadobudnutých jazykových kompetencií na štúdium odborných predmetov,
* využívanie jazyka ako prostriedku na štúdium,
* jazyková nadstavba: udržiavanie a upevňovanie nadobudnutých jazykových zručností,
* príprava na rôzne jazykové certifikáty, štátnu jazykovú skúšku a maturitnú skúšku z anglického jazyka.

V 2.-3. ročníku sú samotné hodiny anglického jazyka zredukované na 7 hodín do týždňa, ktoré sa vnútorne členia na:

* Course Book - Anglický jazyk (učebnica FCE Expert)
* konverzačné a doplnkové hodiny: American Literature (Americká literatúra), British Literature (Britská literatúra), Global Studies (Globálne štúdie – multikultúrna výchova a výchova o ľudských právach), Public Speaking (Rečníctvo), Writing (Písanie).

Vo 4. ročníku je dotácia hodín anglického jazyka 5 hodín týždenne, ktoré sa delia medzi nasledujúce predmety:

* Course Book – Anglický jazyk (učebnica New CAE GOLD)
* Electives - Voliteľné semináre: Argumentation and Debate (Ako správne používať argumenty v debatách), Tests – IELTS/ SAT/ TOEFL (Testovanie – IELTS/ SAT/ TOEFL), Critical Readings (Kritická analýza textov), Business English (Obchodná angličtina),

V 5. ročníku sa zintenzívni príprava na maturitnú skúšku (písomnú a ústnu časť) a štátnu jazykovú skúšku a dotácia 5 hodín anglického jazyka má nasledujúcu štruktúru:

* Course Book – Anglický jazyk (učebnica New CAE GOLD) – príprava na písomnú časť maturitnej a štátnej jazykovej skúšky
* Revision Seminar – Maturitný seminár – príprava na ústnu časť maturitnej a štátnej jazykovej skúšky


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí