Čierne nad Topľou

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Čierne nad Topľou


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 094 34 Čierne nad Topľou 232
Primátor/Starosta: Vladislav Dvorjak
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 057 / 449 11 17
Mobil: 0905 473 881
Fax: 057 / 488 41 60
E-mail:
Web: www.ciernenadtoplou.ocu.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 795

Rozloha obce/mesta v ha: 822

Prvá písomná zmienka: 1399

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.00 - 15.00

Utorok: 7.00 - 15.00

Streda: 7.00 - 17.00

Štvrtok: 7.00 - 15.00

Piatok: 7.00 - 13.00Prezentácia:

Obec Čierne nad Topľou leží v povodí Tople v Beskydskom predhorí. Teritórium obce sa rozprestiera v podcelku Hanušovská pahorkatina. Stred obce leží v nadmorskej výške 154 m n.m.. Administratívne spadá do okresu Vranov nad Topľou a do Prešovského kraja. Čierne nad Topľou plní významnú dopravnú funkciu. Leží na štátnej ceste I/18. Dopravné spojenie obce s okolím zabezpečuje SAD. Obec má zastávky. Zastavujú tu priame autobusové spojenia aj niektoré diaľkové linky. Cez obec prechádza železničná trať Prešov-Strážske-Humenné. Denne ňou premávajú osobné, zrýchlené a taktiež nákladné vlaky. Počtom obyvateľov patrí Čierne nad Topľou medzi stredne veľké obce. Hustota obyvateľov je 98 obyv./km². Rozloha katastrálneho územia obce je 822 ha. Má zhruba lichobežníkový až kosoštvorcový tvar.

Vo würme proluviálne procesy vynášali na okraj poriečnej nivy Tople hlinité štrky uložené do malých vejárovitých foriem. Materiál bol ukladaný v koncových častiach svahov pred vyústením do nivy Tople. Na takomto würmskom kuželi leží centrálna a východná časť intravilánu obce. Hanušovská pahorkatina má charakter kotlinovej krajiny s dvoma výraznejšími krajinnými subtypmi – rovinatou nivou Tople a pahorkatinovým pohorím Slanských vrchov. Nadmorská výška v katastri sa pohybuje od 140m do 298 m. Najnižšie miesto je v južnej časti katastra pri ústí potoka Zlatníčok do Tople. Najvyššie položené miesto je v západnej časti územia, v oblasti Rúbanísk. Výškový rozdiel je 158 m. Územie je rozčlenené v reliéfe výraznými dolinami, úvalinovitými dolinami a úvalinami. Na stráňach skláňajúcich sa k dolinám je sklon 5-14°, miestami aj viac. Klimaticky patrí Čierne nad Topľou do oblasti teplej, mierne vlhká s relatívne chladnou zimou. Priemerná ročná teplota je 8,8°C. Relatívna vlhkosť vzduchu má opačný chod ako teplota. V priemere ročne činí 77%. Priemerný ročný úhrn zrážok je 604mm. Najzriedkavejší je východný vietor (3,9%). Bezvetrie je počas 7,2% dní v roku. Z hľadiska klimatogeografickej typológie patrí do typu kotlinovej klímy a subtypu mierne teplej, mierne suchej klímy s veľkou inverziou teplôt. Zvyšky močiarnej vegetácie sa zachovali pri Topli (zárasty steblovky vodnej).

Pôvodné dubovo-hrabové lesy sa zachovali vo vyšších častiach katastra. V roku 1990 sa Čierne nad Topľou stalo samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky a právnickou osobou. Môže samostatne hospodáriť so svojím majetkom a finančnými zdrojmi. Získala možnosť vydávať pre plnenie úloh samosprávy všeobecne záväzné nariadenia. Obec sa prihlásila do regionálneho združenia obcí okresu Vranov nad Topľou. Začiatkom roka 1991 do Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa stalo hlavným reprezentantom samospráv. V roku 1992 si obec dala vypracovať Miestny program obnovy dediny, ktorý sa stal prvým koncepčným materiálom, slúžiacim na usmerňovanie priestorového rozvoja Čierneho nad Topľou. Program vypracovala Stavoinvesta Košice. Od 1.1.1993, vznikom samostatnej Slovenskej republiky, sa Čierne nad Topľou stalo jednou z 2874 obcí nového štátu na politickej mape Európy. Po roku 1989 za začali prejavovať súkromno-podnikateľské aktivity. V obci sú potravinárske predajne, predajňa rozličného tovaru, textil-sklo, predaj plynu. Textilná prevádzka, oprava poľnohospodárskych strojov, stolárska prevádzka. Maloobchod je v bývalej budove Jednoty a v starej budove kultúrneho domu. Sú tu aj zábavné zariadenia (pohostinstvá). Tradičnou ekonomickou aktivitou obce zostala poľnohospodárska výroba.

Poľnohospodárska pôda zaberá 574 ha čiže 69,8% rozlohy katastrálneho územia obce. Orná pôda zaberá 416 ha, 50,6%, zvyšok tvoria pasienky, lúky a ovocné sady. Poľnohospodárstvo v obci reprezentuje hospodársky dvor, patriaci pod Agrodružstvo Bystré. Areál dvora je v severnej časti intravilánu. V roku 1994 obec prijala nový erb. Ide o dvoma koňmi ťahaný pluh v zelenom poli, so schematicky znázornenou riekou v popredí. Erb, spolu s obecnou zástavou, bol 11.novembra 1994 slávnostne prezentovaný na celoobecnej schôdzi v sále domu služieb.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí