Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Vazovova 12, 811 07 Bratislava
Vedenie školy: Ing. Roumiana Karaivanová
Zastúpenie školy: PaedDr. Veronika Rumpelová, Mgr. Anna Švorcová
Tel.: +421 2 5557 5979...sekretariát riaditeľky, +421 2 5557 3141...ústredňa
Mobil: -
Fax: -
E-mail: csose@csose.sk
Web: www.soufrasba.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Školské vzdelávacie programy sú verejné, otvorené, živé, stále sa budú vyvíjať, zdokonaľovať a aktualizovať.

Poslaním školy je:
• pripravovať žiakov na budúce povolanie v oblasti elektrotechniky,
• umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké vedomosti a najmä zručnosti vo všetkých odborných predmetoch,
• pripraviť človeka vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu,
• dosiahnuť zvýšenú gramotnosť v oblasti IKT,
• zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch , so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov,
• oboznamovať žiakov s kultúrnym dedičstvom predchádzajúcich generácií,
• pestovať v nich zmysel pre hodnoty,
• pomáhať im vytvárať si priateľské vzťahy medzi sebou,
• vychovávať ich v duchu kresťanských a humanistických zásad preniknutých duchom slobody a lásky podľa evanjelia,
• vytvárať jednotné pôsobenie školy a rodiny vo výchove v kresťanskom duchu.
Naši žiaci sa dobre uplatňujú na trhu práce, pomerne veľká časť z nich študuje na vysokých školách. Na konci vzdelávania žiaci 4-ročného študijného odboru dostávajú maturitné vysvedčenie a výučný list, žiaci 3-ročného učebného odboru dostavajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list a ak budú pokračovať v nadstavbovom štúdiu ešte 2 roky, k tomu pribudne aj maturitné vysvedčenie.
Už pár rokov prebieha reforma aj v oblasti maturitnej skúšky, zmenil sa jej obsah a forma, skúšajú maturitné komisie s externými predsedami. V podstate príprava na maturitu sa začína už od prvého ročníka a je nevyhnutné sústavne sa učiť.


Odbory školy:

Denné štúdium:
2697 4 mechanik elektrotechnik

Externé štúdium:
Mechanik počítačových sietí 2682 4
Elektromechanik – úžitková technika 2683 2 15
Elektrotechnika -2675 4 03 so zameraním na elektronické zariadenia – blok D spotrebná elektronika

Externé štúdium je spoplatnené.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí