Stredné odborné školy-učilištia

Stredná odborná škola obchodu a služiebKontaktné údaje

Adresa školy: Špitálska 4, Banská Štiavnica
Vedenie školy: -
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: -
Mobil: -
Fax: -
E-mail: riaditel@sosbs.sk
Web: www.sosbs.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

SPŠ Samuela MikovínihoKontaktné údaje

Adresa školy: Akademická 13, Banská Štiavnica
Vedenie školy: -
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 045/6911431
Mobil: -
Fax: -
E-mail: spravca@mikovini.sk
Web: www.mikovini.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná odborná škola Ľudovíta GreineraKontaktné údaje

Adresa školy: E. M. Šoltésovej 5, Banská Štiavnica
Vedenie školy: -
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: -
Mobil: -
Fax: -
E-mail: -
Web: -

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná odborná škola lesníckaKontaktné údaje

Adresa školy: Akademická 16, Banská Štiavnica
Vedenie školy: -
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 045/691 1131
Mobil: -
Fax: -
E-mail: slsbs1@gmail.com
Web: www.slsbs.edu.sk/

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Súkromná hotelová akadémiaKontaktné údaje

Adresa školy: Drieňová 12, Banská Štiavnica, 96901
Vedenie školy: -
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 045 6921 095
Mobil: 0915 531 614
Fax: -
E-mail: studijne@sha.sk">studijne@sha.sk
Web: http://www.sha.sk">http://www.sha.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná odborná škola obchodu a služieb PrievidzaKontaktné údaje

Adresa školy: Nábr. J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
Vedenie školy: PaedDr. Štefan Gaman
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 046 54 221 10
Mobil: -
Fax: 046 54 246 19
E-mail: info@kalina.tsk.sk

">

info@kalina.tsk.sk


Web: www.kalina.sk

">

www.kalina.sk


Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
hotelová akadémia,obchod a podnikanie, manžment regionálneho cestovného ruchu, obchodný pracovník, pracovník marketingu, čašník, servírka, kuchár, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, kozmetička, kaderník, hostinský, aranžér, cukrár

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Obchodná akadémi Imricha Karvaša v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Vedenie školy: Ing. Stanislav Papánek
Zastúpenie školy: Ing. Helena Horňanská, Mgr. Marta Šestáková, Ing. Jana Vincúrová
Tel.: 02/ 62411353
Mobil: -
Fax: -
E-mail: oa@oaikba.sk
Web: www.oaikba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Škola vznikla 1. augusta 1968 rozdelením Strednej ekonomickej školy v Bratislave na ul. Februárového vítazstva na dve, úplne samostatné školy. Pôvodné sídlo školy bolo v Prievoze, Mlynské Luhy 2.

Po vybudovaní nového sídliska v Petržalke, sa škola 1. 11. 1979 presťahovala do novej budovy, v ktorej sídli až dodnes.
Významnou zmenou prešla škola po roku 1990, kedy došlo k zmene jej názvu na Obchodnú akadémiu so sídlom na Hrobákovej ul. c. 11.


Odbory školy:

6317 6 obchodná akadémia - 4. ročné denné štúdiumOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice

Stredná odborná škola Jána Bocatia KošiceKontaktné údaje

Adresa školy: Bocatiova 1, Košice 040 01
Vedenie školy: Mgr. Ján Miglec
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 055/6323475
Mobil: -
Fax: -
E-mail: skola@sosbocatiuske.edu.sk
Web: www.sosbocatiuske.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať zamestnancov pre oblasť obchodu, gastronomických služieb, cestovného ruchu, podnikania a pripraviť ich na štúdium na vysoké školy príslušného zamerania.


Odbory školy:

ŠTUDIJNÉ ODBORY - s maturitou
6323 6 00 hotelová akadémia - 5-ročný študijný odbor s maturitou
6341 6 00 škola podnikania
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu
6444 4 00 čašník, servírka
6445 4 00 kuchár
UČEBNÉ ODBORY - 3-ročné učebné odbory, absolvent získava výučný list
6460 2 00 predavač
6451 2 00 aranžér
6445 2 00 kuchár
6444 2 00 čašník, servírka
6489 2 00 hostinský

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - /pre absolventov príslušných učebných odborov/
6411 4 prevádzka obchodu zameranie na: 01 vnútorný obchod 02 propagácia
6421 4 00 spoločné stravovanieOznam školy:

Výhody školy:

* On-line informačný systém klasifikácie
* On-line informačný systém dochádzky
* Školský bufet
* Učebnice zdarma
* Lyžiarske kurzy
* Výmenné pobyty študentov v zahraničí
* Voľne prístupné počítače pripojené na internet
* Záujmové krúžky/kluby
* Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
* Tuzemské výlety a exkurzie
* Zahraničné výlety a exkurzie

Vybavenie školy:

3 učebne výpočtovej techniky, 1 multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, 1 odborná učebňa vybavená 12 počítačmi, dataprojektorom a interaktívnou tabuľou, gastronomické stredisko, jazyková učebňa, učebňa Administratívy a korešpondencie vybavená písacími strojmi a počítačmi, telocvičňa, klubovňa, odborná učebňa pre aranžérov, odborné výcvikové stredisko pre kuchárov.Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu Košice

Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu KošiceKontaktné údaje

Adresa školy: Učňovská 5, Košice, 04015
Vedenie školy: Ing. Ján Šranko
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 055/6221843
Mobil: -
Fax: 055/6227796
E-mail: souas@souaske.edu.sk
Web: www.souaske.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

História areálu SOU Aurela Stodolu v Košiciach siaha do roku 1851, keď sa na mieste niekdajšej Werferovej továrne na výrobu hracích kariet začala budovať nová tabaková továreň. Jej výstavba prebiehala veľmi rýchlo. Do konca minulého storočia sa rozrástla na deväť budov s rozlohou 6480 m2. Južný trakt továrne vytvoril Tabakovú ulicu, dnešnú Strojárenskú ulicu. V niekdajších priestoroch sídlilo učilište, ktoré vzniklo v roku 1948 pod názvom: Učňovské stredisko ČKD Kriváň. V roku 1950 vzniklo Stredisko pracujúceho dorastu pri VSS n.p.


Odbory školy:

SOŠ strojnícka Aurela Stodolu je stredná odborná škola, ktorá sa špecializuje na výchovu a vzdelávanie predovšetkým v strojárskych odboroch. SOŠ strojnícka Aurela Stodolu je certifikovaná vzdelávacia inštitúcia medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou IES, ktorá udelila SOU certifikačný stupeň (rating) B++. Na základe tohto certifikačného stupňa má SOU právo vydávať svojim absolventom medzinárodný certifikát, ktorý je platný v krajinách EÚ.

PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ
Absolvent je kvalifikovaným odborným pracovníkom, schopným samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a predovšetkým obsluhovať a programovať automatické strojárske zariadenia. Prácu na počítači využíva na obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný používať simulačné programy pre výrobu. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch.

Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list

Dĺžka vzdelávania a prípravy : 4 roky

MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

Študijný odbor je zameraný na zvládnutie prác súvisiacich s výrobou a montážou strojných súčiastok, zostavovaním a zavádzaním strojových výrobkov do prevádzky. Žiaci sa učia zisťovať a odstraňovať poruchy, vykonávať skúšky a kontrolu na strojných zariadeniach.

Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list

Dĺžka vzdelávania a prípravy : 4 rokyOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná odborná škola automobilová v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49
Vedenie školy: Ing. Ľubomír Búči
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02 / 69 30 72 11, 02 / 69 30 72 10
Mobil: -
Fax: 02 / 64 77 68 75
E-mail: skola@sosaba.sk
Web: www.sosaba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

* Škola sa nachádza na samostatnom pozemku v katastrálnom území Devínska Nová Ves v tesnej blízkosti automobilky Volkswagen Slovakia a.s., ako samostatný právny subjekt
* Zriaďovateľom školy je Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave
* V školskom roku 2010/2011 má škola 306 žiakov v 15 triedach s teoretickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a praktickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša a na pracoviskách partnerských organizácií


Odbory školy:

Štvorročný študijný odbor:
2697 4 mechanik elektrotechnik

Trojročný študijný odbor:
2487 2 Autoopravár - 01 mechanik
2487 2 Autoopravár - 02 elektrikár
2487 2 Autoopravár - 03 karosár
2487 2 Autoopravár - 04 lakovník

Denné nadstavbové štúdium:

2– ročné denné nadstavbové štúdium (ukončené maturitnou skúškou)
2489 4 manažér predaja a prevádzky autoservisu

2– ročné denné nadstavbové štúdium (ukončené maturitnou skúškou)
2675 4 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

2– ročné denné nadstavbové štúdium (ukončené maturitnou skúškou)
2414 4 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2– ročné denné nadstavbové štúdium (ukončené maturitnou skúškou)
2414 4 04 Strojárstvo – podnikanie a službyOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí