Obchodná akadémi Imricha Karvaša v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Vedenie školy: Ing. Stanislav Papánek
Zastúpenie školy: Ing. Helena Horňanská, Mgr. Marta Šestáková, Ing. Jana Vincúrová
Tel.: 02/ 62411353
Mobil: -
Fax: -
E-mail: oa@oaikba.sk
Web: www.oaikba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Škola vznikla 1. augusta 1968 rozdelením Strednej ekonomickej školy v Bratislave na ul. Februárového vítazstva na dve, úplne samostatné školy. Pôvodné sídlo školy bolo v Prievoze, Mlynské Luhy 2.

Po vybudovaní nového sídliska v Petržalke, sa škola 1. 11. 1979 presťahovala do novej budovy, v ktorej sídli až dodnes.
Významnou zmenou prešla škola po roku 1990, kedy došlo k zmene jej názvu na Obchodnú akadémiu so sídlom na Hrobákovej ul. c. 11.

V šk. roku 1991/92 vzniklo na základe uzatvorenia medzivládnej kultúrnej dohody medzi bývalou ČSFR a Rakúskou republikou bilingválne štúdium v triedach s dvojjazyčným slovensko-nemeckým vyučovaním. Vyučovanie na tomto type štúdia i v súčasnosti je zabezpečené podľa možností jednak rakúskymi lektormi a jednak slovenskými učiteľmi vyučujúcimi odborné predmety v nemeckom jazyku.

Od 1. 9. 1993 sa začalo na škole s overovaním 5-ročného experimentálneho štúdia so zameraním na bankovníctvo, ktoré vychádza z potrieb rozvoja bankovníctva a finančníctva po roku 1990.

V školských rokoch 1997/98 až 2003/04 bolo toto štúdium 4-ročné. 1. 9. 2004 sme otvorili 4-ročné štúdium - obchodná akadémia s voliteľným predmetom - bankovníctvo. Od 1. 9. 2001 sa v škole okrem 4-ročných denných štúdií pre absolventov ZŠ začalo vyučovať aj v 2-ročnom dennom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu so zameraním na bankovníctvo (pre absolventov gymnázií) a tiež v 2-ročnom dennom pomaturitnom špecializačnom štúdiu trhové služby (pre absolventov obchodných akadémií).

Počas celej svojej existencie škola dosahuje veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky, o čom svedčí každoročne jednak veľký záujem o štúdium na našej škole (zo strany žiakov i rodičov), popredné umiestňovanie našich žiakov v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach (vedomostných i športových) a v neposlednom rade i úspešné uplatnenie sa našich absolventov na vysokých školách u nás i v zahraničí, a tiež na trhu práce. Zásluhu na tom majú naši učitelia, ktorí majú záujem na udržaní vysokej úrovne vedomostí žiakov a dobrom mene školy, ktoré sa za uplynulých 37 rokov vybudovalo. O dobrej úrovni pedagógov svedčí i fakt, že naša škola vykonáva funkciu fakultnej školy pre EU v Bratislave.
I tieto skutočnosti prispeli k tomu, že 2. apríla 2004 bol škole prepožičaný čestný názov

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava.

V súčasnosti študuje na našej škole v 20 triedach denného štúdia 602 žiakov - 13 tried študijného odboru obchodná akadémia, 7 tried so zameraním na bilingválne štúdium. Vyučovanie zabezpečuje 48 pedagógov, z toho sú štyria rakúski lektori.
Z celkového počtu žiakov je vyše 405 študentov zapojených do práce 11 krúžkov jazykového, športového typu, matematiky a humanitného krúžku.


Odbory školy:

6317 6 obchodná akadémia - 4. ročné denné štúdiumOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí