Stredná odborná škola automobilová v Bratislave



Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49
Vedenie školy: Ing. Ľubomír Búči
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02 / 69 30 72 11, 02 / 69 30 72 10
Mobil: -
Fax: 02 / 64 77 68 75
E-mail: skola@sosaba.sk
Web: www.sosaba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

* Škola sa nachádza na samostatnom pozemku v katastrálnom území Devínska Nová Ves v tesnej blízkosti automobilky Volkswagen Slovakia a.s., ako samostatný právny subjekt
* Zriaďovateľom školy je Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave
* V školskom roku 2010/2011 má škola 306 žiakov v 15 triedach s teoretickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a praktickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša a na pracoviskách partnerských organizácií
* Predložili sme projekt transformácie školy na Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel, ktorý bol schválený v máji 2003
* K naplneniu cieľov vytýčených v projekte prebieha intenzívna prestavba a budovanie nových odborných učební.
S výučbou podľa novo koncipovaných ZPD sme začali 1.9.2003
* Prebiehajú rokovania s partnermi o možnostiach hlbšej spolupráce pri nábore žiakov pre štúdium na našej škole, vybavenosti školy modernými didaktickými pomôckami a školení pedagogického zboru s cieľom zabezpečiť kontinuitu medzi novými poznatkami v automobilovom priemysle a učebnými osnovami pre jednotlivé učebné odbory v oblasti autoopravárenstva
* 8. 10. 2004 bolo otvorené Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel (článok v AUTO MAGAZÍNE)
* 1. 1. 2008 bolo k škole pričlenené pracovisko SOU energetické, Záhorská Bystrica
* 1. 9. 2008 škola nesie názov Stredná odborná škola
* 27. 1. 2009 škola nesie názov Stredná odborná škola automobilová


Odbory školy:

Štvorročný študijný odbor:
2697 4 mechanik elektrotechnik

Trojročný študijný odbor:
2487 2 Autoopravár - 01 mechanik
2487 2 Autoopravár - 02 elektrikár
2487 2 Autoopravár - 03 karosár
2487 2 Autoopravár - 04 lakovník

Denné nadstavbové štúdium:

2– ročné denné nadstavbové štúdium (ukončené maturitnou skúškou)
2489 4 manažér predaja a prevádzky autoservisu

2– ročné denné nadstavbové štúdium (ukončené maturitnou skúškou)
2675 4 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

2– ročné denné nadstavbové štúdium (ukončené maturitnou skúškou)
2414 4 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2– ročné denné nadstavbové štúdium (ukončené maturitnou skúškou)
2414 4 04 Strojárstvo – podnikanie a služby



Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí