Stredné odborné školy-učilištia

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Vazovova 12, 811 07 Bratislava
Vedenie školy: Ing. Roumiana Karaivanová
Zastúpenie školy: PaedDr. Veronika Rumpelová, Mgr. Anna Švorcová
Tel.: +421 2 5557 5979...sekretariát riaditeľky, +421 2 5557 3141...ústredňa
Mobil: -
Fax: -
E-mail: csose@csose.sk
Web: www.soufrasba.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Školské vzdelávacie programy sú verejné, otvorené, živé, stále sa budú vyvíjať, zdokonaľovať a aktualizovať.

Poslaním školy je:
• pripravovať žiakov na budúce povolanie v oblasti elektrotechniky,
• umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké vedomosti a najmä zručnosti vo všetkých odborných predmetoch,
• pripraviť človeka vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu,


Odbory školy:

Denné štúdium:
2697 4 mechanik elektrotechnik

Externé štúdium:
Mechanik počítačových sietí 2682 4
Elektromechanik – úžitková technika 2683 2 15
Elektrotechnika -2675 4 03 so zameraním na elektronické zariadenia – blok D spotrebná elektronika

Externé štúdium je spoplatnené.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ umeleckopriemyselná v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
Vedenie školy: RNDr. Marušic Miroslav
Zastúpenie školy: Ing. Petronela Jeckelová, Ing. Darina Kyslerová, Mgr. Marianna Rybajláková
Tel.: +421 2 43 33 78 41
Mobil: 0902 835 941
Fax: +421 2 43 33 86 68
E-mail: skola@dizajngym.sk
Web: www.dizajngym.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Korene školy siahajú až do roku 1949, kedy to bola učňovská škola pri Zákazkových závodoch VKUS, neskôr bola niekoľkokrát pretransformovaná.
1.1.2006 – vznik Gymnázia, Tokajícka 24, Bratislava – zriaďovateľ : Bratislavský samosprávny kraj
1.9.2006 – vznik Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava, s organizačnými zložkami Gymnázium a Združená stredná škola odevná.


Odbory školy:

Štvorročné študijné odbory:

3158 6 00 - STYLING A MARKETING

7902 5 81 - GYMNÁZIUM - UMELECKÁ VÝCHOVA
8283 6 00 - REKLAMNÁ TVORBA od 1. 9. 2009

8298 6 -- - ODEVNÝ DIZAJN

3917 6 10 - TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - ODEVNÍCTVO

dvojročné študijné odbory nadstavbového štúdia

3125 4 -- - odevníctvo

6403 4 -- - podnikanie v remeslách a službách blok odevníctvo

dvojročné študijné odbory pomaturitného štúdia

8237 6 -- - modelárstvo a návrhárstvo odevov

8298 6 -- - odevný dizajn

8237 7 -- - modelárstvo a návrhárstvo odevov

3125 6 -- - odevníctvo

3917 6 10 - technické a informatické služby- odevníctvo

trojročné učebné odbory

3152 2 02 - krajčír/-ka - dámske odevyOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná priemyselná škola dopravná v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Kvačalova 20, 82108 Bratislava 2
Vedenie školy: RNDr. Eva Kozová
Zastúpenie školy: Ing. Eva Sedláčková, Ing. Lýdia Haliaková
Tel.: 02/55 56 56 76 - sekretariát, 02/55 96 96 86 - vrátnica, 02/55 96 86 92 - zástupca riaditeľa
Mobil: -
Fax: 02/55 96 97 22
E-mail: spsdkvac@ba.telecom.sk
Web: www.spsdkvacba.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu v odboroch:

* 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
* 3765 6 technika a prevádzka dopravy


Odbory školy:

# 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
# 3765 6 technika a prevádzka dopravyOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná odborná škola polygrafická v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Račianska 190, Bratislava
Vedenie školy: Ing. Ladislav Kováč
Zastúpenie školy: -
Tel.: +421-2- 44 88 44 29
Mobil: -
Fax: +421-2- 44 88 50 05
E-mail: skola@polygraficka.sk
Web: www.polygraficka.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Zriaďovateľ si môže vyžiadať od riaditeľa školy školský vzdelávací program na schválenie. Školský vzdelávací program ako základný pedagogický dokument školy vymedzuje ciele, obsah a podmienky vzdelávania, odporúča zodpovedajúce didaktické postupy a navrhuje metódy overovania a hodnotenia výsledkov realizácie vzdelávacieho programu.


Odbory školy:

Polygrafia 3. ročník
Grafik tlačových médií 3. ročník
Grafik digitálnych médií 3. ročník
Tlačiar na polygrafických strojoch 3. ročník

Polygrafický technik 1. a 2. ročník (študijný odbor polygrafia, polygrafická technológia)
Dizajnér médií 1. a 2. ročník (študijný odbor polygrafia, grafika tlačovín)
Grafik médií 1. a 2. ročník (študijné odbory grafik tlačových médií a grafik digitálnych médií)
Operátor ofsetovej tlače 1. a 2. ročník (študijný odbor tlačiar na polygrafických strojoch)
Od školského roku 2011/2012 plánuje škola rozšíriť paletu Školských vzdelávacích programov o nové školské vzdelávacie programy:

* Operátor digitálnej tlače (študijný odbor 3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch)
* Marketing médií (študijný odbor 6405 4 pracovník marketingu)
* Ofsetový tlačiar (učebný odbor 3473 2 04 polygraf – tlač na polygrafických strojoch)
* Knihár (učebný odbor 3473 2 05 polygraf – dokončovacie spracovanie)Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná odborná škola drevárska v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
Vedenie školy: Mgr. Jana Mináriková
Zastúpenie školy: Ing. Agáta Danielovičová, Ing. Mária Panáčková
Tel.: +421 2 433 376 01
Mobil: -
Fax: -
E-mail: skola@drevarskaba.edu.sk
Web: www.drevarskaba.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná odborná škola drevárska poskytuje vzdelávanie v študijných a učebných odboroch zameraných na opracovanie dreva podľa Školských vzdelávacích programov, v ktorých sú obsiahnuté aj ciele stanovené v Školskom zákone a v Štátnom vzdelávacom programe.


Odbory školy:

Tvorba nábytku a interiéru 8269 6 01
Odbor nábytku a interiéru je zameraný na prípravu absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného aj individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení úloh samostatne ako aj v tíme. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Konzervátorské a reštaurátorské práce 8264 6 03

Odbor konzervátorské a reštaurátorské práce je zameraný na prípravu absolventov, ktorí po ukončení školy budú pracovať ako konzervátori v múzeách a galériách, ako členovia väčších reštaurátorských tímov vedených zodpovedným reštaurátorom. Ako samostatne podnikajúci subjekt zameraný na opravu umelecko-remeselných výrobkov z dreva. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Technické odbory:

Drevárstvo a nábytkárstvo 3336 6 02

Odbor drevárstvo a nábytkárstvo je zameraný na získanie vedomostí a zručností z oblasti výroby nábytku a zariadení pre interiéry, stavebno-stolárskych výrobkov, konštrukcií nábytku, informatiky a znalosť dvoch cudzích jazykov. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Nadstavbový študijný odbor

Drevárska a nábytkárska výroba 3347 4Odbor je určený pre absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik, ktorí chcú získať úplné stredné vzdelanie s maturitou. Je zameraný na prípravu absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik ktorí si rozširujú teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti výroby nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, čalúnnických výrobkov, ekonomiky, hospodárskej korešpodencie a cudzieho jazyka. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Učebné odbory:

Umelecký stolár 8557
Stolár 3355
Čalúnnik 3370 2

V týchto trojročných učebných odboroch sa žiaci pripravujú na povolanie stolár a čalúnnik. Získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti náuky o dreve, a ostatných materiálov používaných pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, praktické zručnosti na drevoobrábacích strojoch používaných na výrobu nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: ul. Lachova č. 1, 851 03 Bratislava
Vedenie školy: PhDr. Anna Krišková, PhD
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/62412095
Mobil: 0905 626 758, 0903794948
Fax: 02/6241 2097
E-mail: skola@jss.sk
Web: www.jss.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Škole sa darí v krátkej histórii trvania od roku 2004 úspešne zvládať viacero úloh. Absolventi sú žiadaní na trhu práce doma i v zahraničí.
Demografické trendy vykazujú starnutie populácie, narastanie podielu populácie nad 60 rokov a tiež dlhovekosti. Spoločným hodnotami sú zdravie, zabezpečovanie sociálnych služieb, ktoré jedinec potrebuje k samostatnému a nezávislému fungovaniu v každodennom živote, v spoločnosti ľudí.


Odbory školy:

Denné štúdium:
Starostlivosť o seniorov – 7667 6 00
+ Diaľkové štúdium
+ Kurz ZÁKLADY Opatrovateľstva:
Akreditácia: MŠ SR
Rozsah: 240 hodín:
Absolvent získa: CERTIFIKÁT
Poplatok: 260 EUR
Kurz je určený pre všetkých uchádzačov .Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Súkromná stredná škola HOST v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Riazanská 75, Bratislava
Vedenie školy: Doc. Ing. Zoltán Zabák, PhD.
Zastúpenie školy: Mgr. Soňa Bočáková
Tel.: + 421 2 43420980
Mobil: + 421 903 715 747 - riaditeľ, + 421 903 737 909 - zástupkyňa
Fax: -
E-mail: skolahost@stonline.sk
Web: www.skolahost.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Súkromná stredná odborná škola HOST je zameraná na výchovu a vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu, podnikania v hotelierstve, gastronómii, obchode, službách, turizme, informatiky a informačných a komunikačných technológií.

Škola je členom medzinárodnej ratingovej organizácie IES - International Education Society London s právom vydávať medzinárodný certifikát vzdelania absolventom všetkých študijných odboroch a vzdelávacích aktivit.
Aspekty vzdelávacieho procesu


Odbory školy:

Manažment regionálneho cestovného ruchu - denná, diaľková externá, dištančná a E-learningová- 4 roky - Slovenský jazyk + Cudzí jazyk + maturitná skúška a medzinárodný certifikát IES - úplné stredné odborné

Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denná, diaľková externá, dištančná a E-learningová - 4 roky - Slovenský jazyk + Cudzí jazyk + maturitná skúška a medzinárodný certifikát IES - úplné stredné odborné

Hotelová akadémia - denná, diaľková externá, dištančná a E-learningová - 5 rokov - Slovenský jazyk + Cudzí jazyk + maturitná skúška a medzinárodný certifikát IES - úplné stredné odbornéOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Súkromná stredná odborná škola GASMO v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Žehrianska 6, 851 07 Bratislava
Vedenie školy: PhDr. Oldřich Mrkývka, MBA.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/68 202 800, 02/68 202 811
Mobil: -
Fax: 02/63 827 966
E-mail: ssos.gasmo@post.sk
Web: wwww.ssosgasmo.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Filozofiou je dosahovať a udržiavať kvalitnú teoreticko-praktickú prípravu žiakov pod vedením učiteľov a majstrov odbornej výchovy v spolupráci s odborníkmi z praxe. Našim cieľom je príprava kvalifikovaných absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi, ale majú aj možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu .Našim poslaním je upevňovať v žiakoch ľudské hodnoty, ako je čestnosť, pravdovravnosť, úctu k starším ľuďom a rovesníkom, spolupatričnosť, snahu a ochotu pomáhať.


Odbory školy:

Denné študijné odbory:
6444 4 00 čašník servírka
6444 5 00 kuchár kuchárka
6405 4 00 pracovník marketingu
6442 4 00 obchodný pracovník
6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách

Denné učebné odbory:
6445 2 00 kuchár
6444 2 00 čašník, servírka

Diaľkové štúdium:
Uchádzači o diaľkové nadstavbové štúdium 6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách sa povinne zúčastňujú konzultácií v zmysle platných predpisov a podľa rozhodnutia vedenia školy zo všetkých predmetov.

Na skúšku sa môžu študenti prihlásiť až po absolvovaní predpísaného počtu konzultácií v čase:

1. polrok

od 15.decembra do 31. Januára príslušného škol.roku ( 1.aj 2. ročník )

2. polrok

od 1. júna do 31. augusta - 1. ročník

od 1. apríla do začiatku akademického týždňa príslušného škol. roka - 2. ročník

Konzultácie:

Konzultácie sú povinné. Realizujú sa 1 x v týždni zo všetkých predmetov nasledovne:

a) Spoločné konzultácie: 2x v mesiaci konzultačné hodiny podľa rozvrhu zo všetkých predmetov

1. ročník: 2. a 4. utorok v mesiaci od 8:00 hod. (zmena dňa vyhradená podľa potrieb školy)

2.ročník: 1. a 3. utorok v mesiaci od 8:00 hod. (zmena dňa vyhradená podľa potrieb školy)

b) Individuálne konzultácie: každý vyučujúci vypíše svoje konzultačné hodiny počas týždňa

Škola poskytuje dištančnú formu štúdia ( e-learning ) v 4 predmetoch: Anglický jazyk, Manažment, Podnikanie a drobné podnikanie, Marketing. Potrebné je škole nahlásiť e-meilovú adresu.

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, platia rovnaké predpisy ako v dennej forme štúdia.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná odborná škola v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Na pántoch 7, 831 06 Bratislava
Vedenie školy: Ing. Gabriela Bednáriková
Zastúpenie školy: Ing. Milan Strojný, Ing. Viktor Haluza
Tel.: vrátnica-spojovateľka: 02/4488 3260, sekretariát: 02/4488 2757
Mobil: -
Fax: 02/4488 5011
E-mail: info@souzel.sk
Web: www.souzel.sk, www.souzelba.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:

4 – ročné – študijné
(maturitné vysvedčenie a výučný list)

+ možnosť získať certifikát počítačovej gramotnosti na základe akreditácií MŠ SR
+ možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – § 21 podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.

2682 4 mechanik počítačových sietí
(odbor vhodný aj pre dievčatá)
3759 4 komerčný pracovník v doprave
(odbor vhodný aj pre dievčatá) - logistika v doprave
3776 4 01 mechanik lietadiel - mechanika
3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií
(odbor vhodný aj pre dievčatá)

2 – ročné – nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov
(maturitné vysvedčenie)
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2676 4 zariadenia oznamovacej technikyOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Súkromná stredná odborná škola v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Bieloruská 1, Bratislava
Vedenie školy: Mgr. Jaroslava Kholová
Zastúpenie školy: Mgr. Kristián Lesko
Tel.: 02/45248799, 02/45248815, 02/45248816
Mobil: 0917 638 732 - riaditeľka
Fax: -
E-mail: skola@gastroskola.sk
Web: www.gastroskola.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Bola zaradená do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky v máji 2004. Od založenia sídlila na Plickovej 9 v Bratislave–Rači. Od 1. 9. 2008 sa škola presťahovala na Bieloruskú 1, Bratislava II, mestská časť Podunajské Biskupice do novozrekonštruovaných priestorov v prístavbe základnej školy.


Odbory školy:

Študijné odbory 4 - ročné:

( výučný list, maturita)
64 44 4 00 čašník, servírka
64 45 4 00 kuchár

Učebné odbory 3- ročné:

( výučný list)
6444 2 00 čašník, servírka
6445 2 00 kuchár

Nadstavbové 2 - ročné štúdium:

(maturita)
6421 4 00 spoločné stravovanie

6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách

Možnosť získania výučného listu
Štúdium jednotlivých predmetov v odboroch kuchár, čašník.

Na štúdium jednotlivých predmetov sa uchádzači môžu prihlásiť kedykoľvek cez školský rok, súčasne preukážu, že získali vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola, alebo základné vzdelanie a oznámia vyučovací predmet, z ktorého chcú skúšku vykonať. Štúdiom jednotlivých predmetov sa môžu študenti pripraviť aj na vykonanie záverečnej skúšky.

Čo k tomu treba?

Pošlite žiadosť na našu adresu.

Doložte :

-potvrdenie o praxi

-vysvedčenia o dosiahnutom vzdelaní
Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy v odboroch kuchár, čašník.
Dĺžka kurzu 240 hodín, z toho teoretická príprava 80 hodín praktická časť 160 hodín
Odborný výcvik zabezpečujeme v renomovaných prevádzkach reštauračných služieb: Hotel Sheraton, Hotel BNC, HOTEL GATE ONE a iné...Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí