Stredná odborná škola polygrafická v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Račianska 190, Bratislava
Vedenie školy: Ing. Ladislav Kováč
Zastúpenie školy: -
Tel.: +421-2- 44 88 44 29
Mobil: -
Fax: +421-2- 44 88 50 05
E-mail: skola@polygraficka.sk
Web: www.polygraficka.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Zriaďovateľ si môže vyžiadať od riaditeľa školy školský vzdelávací program na schválenie. Školský vzdelávací program ako základný pedagogický dokument školy vymedzuje ciele, obsah a podmienky vzdelávania, odporúča zodpovedajúce didaktické postupy a navrhuje metódy overovania a hodnotenia výsledkov realizácie vzdelávacieho programu.

Legislatívne upravuje školský vzdelávací program § 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Tvorba ŠkVP samotnými školami predstavuje od roku 2008 významnú zmenu vo vzdelávacej politike škôl, nakoľko posilňuje autonómiu školy a jej zodpovednosť za spracovanie a kvalitu školských vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“).

ŠkVP si každá škola vytvára podľa svojich zámerov a potrieb regiónu. Je to dokument obsahujúci organizované aktivity školy, vzdelávacie ciele, obsah výučby a vzdelávacie výstupy. ŠkVP sa riadi požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu. Vzniká doplnením ŠVP o špecifické potreby na základe návrhov a potrieb regiónu, podnikov, rodičov, žiakov, a ďalších zainteresovaných. ŠkVP má zabezpečiť súlad s regionálnymi potrebami trhu práce za aktívnej účasti zamestnávateľov na regionálnej alebo miestnej úrovni. Škola tvorí svoje vzdelávacie programy v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku, čím sa zvýšujú predpoklady pre lepšiu zamestnanosť a uplatnenie absolventov škôly. Vzájomný súlad ŠkVP a ŠVP posudzuje Štátna školská inšpekcia.

Školské vzdelávacie programy vypracovala škola podľa Štátneho vzdelávacieho programu 34 polygrafia ISCED 3A a 34 polygrafia ISCED 4A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá.

Každý Školský vzdelávací program škola vyhodnocuje 4 krát za školský rok v rámci rokovania pedagogickej rady školy.

Pripomienky a návrhy na úpravu Školského vzdelávacieho programu môžu žiaci, rodičia a zástupcovia praxe zasielať počas školského roka na adresu skola@polygraficka.sk.

Prvé školské vzdelávacie programy v podmienkach našej polygrafickej školy sa uplatnili vo vyučovacom procese od 1.9.2008. Po dvoch rokoch skúseností s realizáciou ŠkVP sme pristúpili k inovácii vzdelávacích programov s účinnosťou od 1.9.2010.


Odbory školy:

Polygrafia 3. ročník
Grafik tlačových médií 3. ročník
Grafik digitálnych médií 3. ročník
Tlačiar na polygrafických strojoch 3. ročník

Polygrafický technik 1. a 2. ročník (študijný odbor polygrafia, polygrafická technológia)
Dizajnér médií 1. a 2. ročník (študijný odbor polygrafia, grafika tlačovín)
Grafik médií 1. a 2. ročník (študijné odbory grafik tlačových médií a grafik digitálnych médií)
Operátor ofsetovej tlače 1. a 2. ročník (študijný odbor tlačiar na polygrafických strojoch)
Od školského roku 2011/2012 plánuje škola rozšíriť paletu Školských vzdelávacích programov o nové školské vzdelávacie programy:

* Operátor digitálnej tlače (študijný odbor 3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch)
* Marketing médií (študijný odbor 6405 4 pracovník marketingu)
* Ofsetový tlačiar (učebný odbor 3473 2 04 polygraf – tlač na polygrafických strojoch)
* Knihár (učebný odbor 3473 2 05 polygraf – dokončovacie spracovanie)Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí