Súkromná stredná škola HOST v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Riazanská 75, Bratislava
Vedenie školy: Doc. Ing. Zoltán Zabák, PhD.
Zastúpenie školy: Mgr. Soňa Bočáková
Tel.: + 421 2 43420980
Mobil: + 421 903 715 747 - riaditeľ, + 421 903 737 909 - zástupkyňa
Fax: -
E-mail: skolahost@stonline.sk
Web: www.skolahost.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Súkromná stredná odborná škola HOST je zameraná na výchovu a vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu, podnikania v hotelierstve, gastronómii, obchode, službách, turizme, informatiky a informačných a komunikačných technológií.

Škola je členom medzinárodnej ratingovej organizácie IES - International Education Society London s právom vydávať medzinárodný certifikát vzdelania absolventom všetkých študijných odboroch a vzdelávacích aktivit.
Aspekty vzdelávacieho procesu

Škola, vo svojich vzdelávacích aktivitách vychádza zo vzdelávacích projektov v zahraničí, z Národného programu výchovy a vzdelávania v SR a vzdelávacej politiky EU. Zámerom vzdelávacích a školských aktivít je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám európskeho trhu práce. Na základe týchto aspektov profiluje aj študijné odbory, poskytuje vyššiu úroveň všeobecného vzdelania vytvárajúceho predpoklady aj pre získanie vysokoškolského vzdelania, konkrétnu prípravu odborného vzdelania pre aktuálne potreby rozvoja cestovného ruchu - turizmu a v rámci neho rozvoja informatizácie agendy hotelierstva, gastronómie, obchodu, služieb, turizmu v európskom kontexte. Teoretická a praktická vzdelanostná úroveň absolventov školy im vytvára priestor uplatnenia aj ďalších odvetviach slovenskej ekonomiky.
Cieľom štúdia je odborná príprava absolventov z hľadiska

* cudzích jazykov, efektívnych komunikačných schopností, osvojenie si aplikácie informačných technológií a informačných systémov v profilujúcich odboroch, vedomostí v ekosociálnej oblasti, manažmentu, marketingu, personálneho manažmentu, právnych, ekonomických a finančných základov podnikania, manažérskych princípov a predpokladov riadenia a podnikania,
* profesionálnych kompetencií, ďalšieho odborného vzdelávania a profilovania, vysokoškolského domáceho i zahraničného vzdelania a vstupu do sféry práce,
* praktického ovládania riadiacich, výkonných a praktických činností odborného zamerania školy.

Ostatné informácie

Škola sídli v atraktívnej časti Bratislavy, v časti Bratislava-Nové Mesto. Sídlo školy je výhodné z hľadiska dopravného spojenia aj pre mimo bratislavských študentov. Mimo bratislavským študentom škola zabezpečí internátne ubytovanie. Škola podporuje študentov k efektívnemu využívaniu voľného času, podporuje mimoškolské aktivity orientované na rozvoj talentu a nadania. Formou uplatňovania modelu humanisticky orientovanej výchovy, individuálneho prístupu s možnosťou aplikácie moderných filozofických trendov poznávania osobnosti, vytvára podmienky, ktoré študenta stimulujú k dosahovaniu výsledkov k vlastnej spokojnosti a rešpektovania zamerania vyplývajúceho z profilu absolventa daného odboru, formy a princípu štúdia.

Škola vytvára priestor pre štúdium aj pre študentov so špeciálnymi výchovne vzdelávacími potrebami a poruchami učenia.


Odbory školy:

Manažment regionálneho cestovného ruchu - denná, diaľková externá, dištančná a E-learningová- 4 roky - Slovenský jazyk + Cudzí jazyk + maturitná skúška a medzinárodný certifikát IES - úplné stredné odborné

Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu - denná, diaľková externá, dištančná a E-learningová - 4 roky - Slovenský jazyk + Cudzí jazyk + maturitná skúška a medzinárodný certifikát IES - úplné stredné odborné

Hotelová akadémia - denná, diaľková externá, dištančná a E-learningová - 5 rokov - Slovenský jazyk + Cudzí jazyk + maturitná skúška a medzinárodný certifikát IES - úplné stredné odbornéOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí