Súkromná stredná odborná škola v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Bieloruská 1, Bratislava
Vedenie školy: Mgr. Jaroslava Kholová
Zastúpenie školy: Mgr. Kristián Lesko
Tel.: 02/45248799, 02/45248815, 02/45248816
Mobil: 0917 638 732 - riaditeľka
Fax: -
E-mail: skola@gastroskola.sk
Web: www.gastroskola.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Bola zaradená do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky v máji 2004. Od založenia sídlila na Plickovej 9 v Bratislave–Rači. Od 1. 9. 2008 sa škola presťahovala na Bieloruskú 1, Bratislava II, mestská časť Podunajské Biskupice do novozrekonštruovaných priestorov v prístavbe základnej školy. Budova je dvojpodlažná k dispozícii sú triedy, odborná učebňa stolovania, cvičná kuchynka, moderne vybavená učebňa informatiky s internetom a nová interaktívna miestnosť s interaktívnou tabuľou. Škola pripravuje žiakov na povolania a odborné činnosti v oblasti spoločného stravovania, a to v učebných a študijných odboroch kuchár, čašník, servírka. Charakteristikou modernej školy je jej rýchly rozvoj. Tento sa na našej škole prejavil zavádzaním viacerých foriem štúdia a rozširovaním pôsobenia. V tomto školskom roku vytvoríme podmienky pre žžiakov v učebných odboroch kuchár a čašník, servírka o ktorých je veľký záujem v podnikateľskej sfére.

Denná forma štúdia je určená pre žiakov končiacich deviatu triedu základnej školy . Sme presvedčení, že dobré uplatnenie absolventov, spokojnosť rodičov a žiakov sú ukazovateľom kvality a predpokladu záujmu o školu.
Dobré výsledky vo výchove a vzdelávaní žiakov ovplyvňuje v najväčšej miere zohratý tím pedagogických pracovníkov, ktorí dokážu vnímať a chápať žiaka so svojimi osobitosťami, ale aj problémami, ktoré vždy riešime v kontakte s rodičmi. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je aj záujmové vzdelávanie prostredníctvom nepovinných predmetov a krúžkov zameraných na správny životný štýl, informatiku, uplatnenie znalosti cudzích jazykov, kultúru a umenie.

Popri dennej forme štúdia si nachádza miesto aj externé štúdium.
Je určené hlavne tým, ktorí užž majú ukončené stredoškolské vzdelanie napr. stredné odborné učilište, strednú odbornú školu.
Je realizované dvomi formami - diaľková a externá.
Do tejto formy štúdia prijímame žiakov bez prijímacích pohovorov, štúdium trvá dva roky a žiaci sa môžu prihlasovať do konca mesiaca jún. Žiakom, ktorí chcú študovať popri zamestnaní externou formou chceme povedať, že nová forma maturitnej skúšky nie je pre nich nedostupnou ani strašiakom. Pri dobrej vôli a chuti študovať hľadáme tú správnu cestu k získaniu vedomostí potrebných pre zvládnutie náročných skúšok.

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v zariadeniach, ktoré zodpovedajú najnovším trendom v spoločnom stravovaní: Hotel Sheraton, Hotel Gate One, Hotel BNC, Hotel Matyšák, Hotel Albrecht a ďalšie. Škola pritom spolupracuje s profesijnými zväzmi (Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Slovenská barmanská asociácia), žiaci majú možnosť absolvovať barmanský kurz a zúčastňovať sa na akciách a súťažiach týchto organizácií. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa domácich a zahraničných exkurzií, lyžiarskeho a plaveckého kurzu. Škola poskytuje výučbu cudzích jazykov(ANJ, NEJ) v rámci teoretického vyučovania, ako aj v krúžkoch cudzích jazykov podľa záujmu žiakov, čo vytvára dobré predpoklady pre účasťna zahraničných odborných stážach vo vyšších ročníkoch a následne aj dobré možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Žiaci majú možnosť stravovania v školskej jedálni.


Odbory školy:

Študijné odbory 4 - ročné:

( výučný list, maturita)
64 44 4 00 čašník, servírka
64 45 4 00 kuchár

Učebné odbory 3- ročné:

( výučný list)
6444 2 00 čašník, servírka
6445 2 00 kuchár

Nadstavbové 2 - ročné štúdium:

(maturita)
6421 4 00 spoločné stravovanie

6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách

Možnosť získania výučného listu
Štúdium jednotlivých predmetov v odboroch kuchár, čašník.

Na štúdium jednotlivých predmetov sa uchádzači môžu prihlásiť kedykoľvek cez školský rok, súčasne preukážu, že získali vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola, alebo základné vzdelanie a oznámia vyučovací predmet, z ktorého chcú skúšku vykonať. Štúdiom jednotlivých predmetov sa môžu študenti pripraviť aj na vykonanie záverečnej skúšky.

Čo k tomu treba?

Pošlite žiadosť na našu adresu.

Doložte :

-potvrdenie o praxi

-vysvedčenia o dosiahnutom vzdelaní
Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy v odboroch kuchár, čašník.
Dĺžka kurzu 240 hodín, z toho teoretická príprava 80 hodín praktická časť 160 hodín
Odborný výcvik zabezpečujeme v renomovaných prevádzkach reštauračných služieb: Hotel Sheraton, Hotel BNC, HOTEL GATE ONE a iné...Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí