Stredná odborná škola drevárska v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
Vedenie školy: Mgr. Jana Mináriková
Zastúpenie školy: Ing. Agáta Danielovičová, Ing. Mária Panáčková
Tel.: +421 2 433 376 01
Mobil: -
Fax: -
E-mail: skola@drevarskaba.edu.sk
Web: www.drevarskaba.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná odborná škola drevárska poskytuje vzdelávanie v študijných a učebných odboroch zameraných na opracovanie dreva podľa Školských vzdelávacích programov, v ktorých sú obsiahnuté aj ciele stanovené v Školskom zákone a v Štátnom vzdelávacom programe.
Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme pod vedením kvalifikovaných učiteľov. Odborné vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní profesionáli – v architektonickej tvorbe, reštaurovaní a konzervovaní umeleckých artefaktov, vo voľnej maliarskej a kresliarskej tvorbe, v neodmysliteľnej súčinnosti s výučbou dejín, umenia a kultúry.
Ku škole patria dielne pre žiakov na Galvaniho ul., kde sa môžu žiaci zdokonaľovať v manuálnych zručnostiach a overovať si v praxi teoretické poznatky nadobudnuté počas teoretickej časti vyučovania.
Na Ivánskej ceste, v blízkosti školy sa nachádza školský internát pre žiakov žijúcich mimo Bratislavy.


Odbory školy:

Tvorba nábytku a interiéru 8269 6 01
Odbor nábytku a interiéru je zameraný na prípravu absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného aj individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení úloh samostatne ako aj v tíme. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Konzervátorské a reštaurátorské práce 8264 6 03

Odbor konzervátorské a reštaurátorské práce je zameraný na prípravu absolventov, ktorí po ukončení školy budú pracovať ako konzervátori v múzeách a galériách, ako členovia väčších reštaurátorských tímov vedených zodpovedným reštaurátorom. Ako samostatne podnikajúci subjekt zameraný na opravu umelecko-remeselných výrobkov z dreva. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Technické odbory:

Drevárstvo a nábytkárstvo 3336 6 02

Odbor drevárstvo a nábytkárstvo je zameraný na získanie vedomostí a zručností z oblasti výroby nábytku a zariadení pre interiéry, stavebno-stolárskych výrobkov, konštrukcií nábytku, informatiky a znalosť dvoch cudzích jazykov. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Nadstavbový študijný odbor

Drevárska a nábytkárska výroba 3347 4Odbor je určený pre absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik, ktorí chcú získať úplné stredné vzdelanie s maturitou. Je zameraný na prípravu absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik ktorí si rozširujú teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti výroby nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, čalúnnických výrobkov, ekonomiky, hospodárskej korešpodencie a cudzieho jazyka. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Učebné odbory:

Umelecký stolár 8557
Stolár 3355
Čalúnnik 3370 2

V týchto trojročných učebných odboroch sa žiaci pripravujú na povolanie stolár a čalúnnik. Získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti náuky o dreve, a ostatných materiálov používaných pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, praktické zručnosti na drevoobrábacích strojoch používaných na výrobu nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí