Súkromná stredná odborná škola GASMO v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Žehrianska 6, 851 07 Bratislava
Vedenie školy: PhDr. Oldřich Mrkývka, MBA.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/68 202 800, 02/68 202 811
Mobil: -
Fax: 02/63 827 966
E-mail: ssos.gasmo@post.sk
Web: wwww.ssosgasmo.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Filozofiou je dosahovať a udržiavať kvalitnú teoreticko-praktickú prípravu žiakov pod vedením učiteľov a majstrov odbornej výchovy v spolupráci s odborníkmi z praxe. Našim cieľom je príprava kvalifikovaných absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi, ale majú aj možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu .Našim poslaním je upevňovať v žiakoch ľudské hodnoty, ako je čestnosť, pravdovravnosť, úctu k starším ľuďom a rovesníkom, spolupatričnosť, snahu a ochotu pomáhať. Vedieme ich k tomu, aby sa tešili z vlastnej vykonanej práce, ale vedeli si vážiť aj prácu iných. Našim cieľom je aj to, aby sa naučili byť schopní rozhodovať v dôležitých veciach rozumne, aby boli samostatní. Snažíme sa v žiakoch vzbudzovať záujem o nové poznatky z oblasti gastronómie, stolovania, z podnikateľskej problematiky, ale aj z ostatných oblastí spoločenského života.

Strategické ciele školy

Vo výchove a vzdelávaní bude naša škola využívať významné udalosti s dôrazom na rozvíjanie a upevňovanie vedomostí, zručností.

1. Hlavné ciele:

1. Sprístupnenie poznatkov o tradíciách, významných osobnostiach, historických a kultúrnych udalostiach nielen celoslovenského a svetového charakteru, ale aj z nášho regiónu s cieľom skvalitnenia vyučovacieho procesu.

2. Každému žiakovi umožniť rozvoj jeho originality, kreativity
3. Priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach
4. Predchádzať diskriminácie, xenofóbii, rasizmu, intolerancie, šikanovaniu rôznymi aktivitami na vyučovacích hodinách a v rámci celej školy

5. Ochraňovať ľudské práva v duchu humanizmu
6. Bojovať proti drogám a alkoholu
7. Uplatňovať koncepcie a stratégie:

* národné protidrogové stratégie,
* koncepcia enviromentálnej výchovy,
* pripraviť prednášky o ochrane pred sexuálnym zneužívaním a pred obchodovaním s ľuďmi ,
* podporovať Národný program ochrany duševného zdravia,

8. Sledovať integráciu žiakov (výchovný poradca)

9. Pokračovať v školskej reforme,

10. V súlade s Lisabonskou výzvou ES prijať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej škol.dochádzky.

2. Špecifické ciele
1. Naučiť každého žiaka vedieť prezentovať výsledky svojej práce na JUVYRE a rôznych súťažiach ( súťaž kuchárov, čašníkov, baristov, v oblasti marketingu)

2. Pripravovať na vyučovacie hodiny diferencované úlohy, využívať rôzne moderné metódy vo vyučovacom procese
3. Pokračovať v praktickej realizácii integrovaného vyučovania z projektu spolufinancovaného EÚ Modernizácia Učebných osnov na SOU


Odbory školy:

Denné študijné odbory:
6444 4 00 čašník servírka
6444 5 00 kuchár kuchárka
6405 4 00 pracovník marketingu
6442 4 00 obchodný pracovník
6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách

Denné učebné odbory:
6445 2 00 kuchár
6444 2 00 čašník, servírka

Diaľkové štúdium:
Uchádzači o diaľkové nadstavbové štúdium 6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách sa povinne zúčastňujú konzultácií v zmysle platných predpisov a podľa rozhodnutia vedenia školy zo všetkých predmetov.

Na skúšku sa môžu študenti prihlásiť až po absolvovaní predpísaného počtu konzultácií v čase:

1. polrok

od 15.decembra do 31. Januára príslušného škol.roku ( 1.aj 2. ročník )

2. polrok

od 1. júna do 31. augusta - 1. ročník

od 1. apríla do začiatku akademického týždňa príslušného škol. roka - 2. ročník

Konzultácie:

Konzultácie sú povinné. Realizujú sa 1 x v týždni zo všetkých predmetov nasledovne:

a) Spoločné konzultácie: 2x v mesiaci konzultačné hodiny podľa rozvrhu zo všetkých predmetov

1. ročník: 2. a 4. utorok v mesiaci od 8:00 hod. (zmena dňa vyhradená podľa potrieb školy)

2.ročník: 1. a 3. utorok v mesiaci od 8:00 hod. (zmena dňa vyhradená podľa potrieb školy)

b) Individuálne konzultácie: každý vyučujúci vypíše svoje konzultačné hodiny počas týždňa

Škola poskytuje dištančnú formu štúdia ( e-learning ) v 4 predmetoch: Anglický jazyk, Manažment, Podnikanie a drobné podnikanie, Marketing. Potrebné je škole nahlásiť e-meilovú adresu.

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, platia rovnaké predpisy ako v dennej forme štúdia.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí