Cirkevné konzervatórium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Beňadická 16, Bratislava 5
Vedenie školy: Mgr. Eva Malaticová, PhD.
Zastúpenie školy: Mgr. art. Nada Varínska
Tel.: +421 2 638 30 895
Mobil: -
Fax: -
E-mail: sekretariat@ckba.edu.sk
Web: www.ckba.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Cirkevné konzervatórium v Bratislave vzniklo v roku 1992 a bolo zaradené do siete stredných odborných škôl Ministerstva školstva SR. Škola vytvára alternatívu voči existujúcim štátnym konzervatóriám. Zriaďovateľom školy je Arcibiskupský úrad v Trnave.
Spolu s ostatnými cirkevnými školami, ktoré v tomto porevolučnom období vznikali, aj naša škola sa snažila nadviazať na pretrhnutú tradíciu, aby sa tak vrátilo pôvodné poslanie cirkevných škôl. Pôvodný význam slova konzervatórium conservare je zachovať, opatrovať. Prvé konzervatóriá vznikli v 16. storočí v Taliansku z podnetu cirkvi a ich poslaním bolo opatrovať deti z najchudobnejších rodín a vychovávať ich v kresťanskej viere a hudbe. A tak aj naším poslaním je predovšetkým sústredenie sa na celkový rast študentov - na odborný, ale aj duchovný rozmer ich osobnosti, ktorý je pre výkon povolania umelca veľmi dôležitý. Snažíme sa zo školy vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorých spája spoločná viera a láska k hudbe a k poznaniu vôbec.
Škola od svojho zriadenia zápasila s mnohými problémami - priestorovými, ako aj materiálno-technickými. Chýbalo nástrojové vybavenie a jeho získanie predstavovalo neľahký proces, keďže zákon o financovaní cirkevných škôl nepočítal s ich investičnými potrebami. Dnes sú triedy zabezpečené nástrojmi, priestory pokrývajú potreby vyučovacieho procesu. Škola sa môže pochváliť odbornými učebňami, technicky kvalitne vybavenou jazykovou učebňou, katechetickou miestnosťou, kaplnkou, počítačovou učebňou, koncertnými sálami.
Prvým odborom školy bol spevácky odbor Anny Hrušovskej, ktorého cieľom je zachovať hodnoty metodickej práce jedného z najúspešnejších vokálnych pedagógov na Slovensku. Postupne však vznikali ďalšie odbory - cirkevná hudba, hudba - hra na nástrojoch, hudobno-dramatické umenie, skladba.
Okrem práce jednotlivých odborov sa prezentujeme na verejnosti kvalitným školským zborom a komorným orchestrom. Rozšírením výučby o nové odbory vznikli ďalšie možnosti prezentácie študentov na verejnosti s náročnými projektami. Vďaka kvalitnému pedagogickému obsadeniu dosahujú študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave ocenenia na rôznych súťažiach a hudobných prehliadkach doma i v zahraničí.


Odbory školy:

Šesťročné súvislé denné štúdium; mimoriadne štúdium

* 8226 7 — Hudobno-dramatické umenie
* 8228 7 — Spev
* 8229 7 01 — Hudba - skladba
* 8229 7 03 — Hudba - hra na klavíri
* 8229 7 04 — Hudba - hra na organe
* 8229 7 05 — Hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, saxofóne, bicích nástrojoch
* 8229 7 06 — Hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
* 8229 7 07 — Hudba - hra na akordeóne
* 8229 7 08 — Hudba - cirkevná hudba

Špecializácie (pre absolventov konzervatórií, žiakov 5. a 6. ročníka, resp. 3. - 6. ročníka (populárna hudba))

* Elektroakustická a scénická hudba
* Hudobná réžia
* Ľudová hudba
* Muzikál
* Operetný spev
* Populárna hudba
* Učiteľ hudobnej teórie
* Základy kompozície
* Zborový dirigent
* Spev - stará hudba
* Spev - komorná hudba
* Hudba - stará hudba
* Hudba - komorná hudbaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí