Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Sládkovičova 533/20 018 41, Dubnica nad Váhom
Vedenie školy: prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 042/4424123
Mobil: -
Fax: 042/4424123
E-mail: studijne@dti.sk
Web: www.dti.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom je súkromná vysoká škola neuniverzitného typu, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných bakalárskych študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy a Učiteľstvo technických predmetov v rámci študijného odboru č. 1.1.2. Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Svoju činnosť začal na základe štátneho súhlasu, ktorý mu udelila Vláda Slovenskej republiky uznesením z 1. marca 2006 s účinnosťou od 2. marca 2006.

Štátny súhlas pôsobiť ako súkromná vysoká škola bol udelený právnickej osobe Dubnický technologický inštitút s.r.o. na návrh Ministerstva školstva SR na základe splnenia podmienok, pričom jednou z nich bol súlad vnútorných predpisov vysokej školy so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V súlade s § 102 ods. 3 písm. e) spomenutého zákona a po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo Dubnickému technologickému inštitútu zároveň priznané právo udeľovať akademický titul bakalár (v skratke „Bc.“) absolventom externej formy štúdia zabezpečovaných študijných programov.

Hlavným poslaním Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska. Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí