Fakulta práva Janka Jesenského Richterova v Sládkovičove

Fakulta práva Janka Jesenského


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Richterova 1171 925 21, Sládkovičovo
Vedenie školy: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. et Dr. h. c
Zastúpenie školy: JUDr. Boris Susko, PhD.
Tel.: 031 773 28 51
Mobil: 0961 057 509
Fax: 0961 059 053
E-mail: mojmir.mamojka@fpjj.sk
Web: www.fpjj.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

stup Slovenskej republiky do Európskej únie výrazne akceleruje význam a miesto vysokoškolského vzdelávania. Už teraz rastie dopyt po kvalifikovanej a jazykovo pripravenej pracovnej sile v rámci Európy, Slovenska i v jednotlivých regiónoch.

Pre mladých ľudí a potencionálnych vysokoškolských študentov je dobre, že sa aj vo sfére vzdelávania vytvára konkurenčné a súťaživé prostredie, čím sa rozširuje diapazón výberu vysokej školy a fakulty, na ktorej chcú a môžu študovať. Kvantita sa bude meniť na kvalitu a tým sa bude vytvárať i prirodzená hierarchia vysokých škôl. Budúci študent si bude môcť vybrať školu podľa študijných programov, kvality pedagogického zboru, zahraničných kontaktov a ďalších kritérií.

Ide o trend, ktorý plne zapadá do naozaj racionálneho a potrebného smerovania budovať vedomostnú (znalostnú) spoločnosť, ktorá je z pohľadu Slovenskej republiky nosnou cestou k jej prosperite.

Právnické vzdelávanie je širokospektrálnym typom vzdelávania, ktoré umožňuje uplatnenie absolventa v mnohých oblastiach tak súkromného ako aj verejného sektoru. Nie je pravdou, že trh pre právnické uplatnenie je saturovaný. Len v rámci Slovenskej republiky chýbajú stovky právnikov v oblasti štátnej správy i v súkromnej sfére. Občania si budú taktiež postupne zvykať okrem iného na operatívne poradenstvo kvalifikovaného právnika, ktorého budú chcieť mať „po ruke“. Prirodzene bude dochádzať aj ku generačnej výmene v tradičných povolaniach sudcov, advokátov, prokurátorov, notárov a pod. Samozrejme, že vstup do profesionálneho praktického sveta práva bude otvorenejší a ľahší pre kvalitných a všestranne pripravených absolventov.

Fakulta práva Janka Jesenského VŠS urobí všetko preto, aby sa kreovala v čo najkratšom čase na fakultu, ktorá sa zaradí medzi špičku nielen v rámci Slovenskej republiky.

Tento cieľ bude realizovať najmä:

* angažovaním tých najlepších vysokoškolských pedagógov predovšetkým zo Slovenskej republiky ale i zo zahraničia s akcentom na odborníkov krajín V 4 a v rámci nich najmä Českej republiky,
* čo najužším prepojením so spoločenskou praxou, či už cez praktickú výučbu renomovanými zástupcami právnej praxe, modelovými pojednávaniami na pôde fakulty a ďalšími metódami, ktoré sú vecou pracovnej a tvorivej invencie a komunikácie s externým prostredím,
* jednoznačným akcentom na kvalitu a individuálny prístup ku študentovi (študijné skupiny budú mať max. 20 študentov, v najbližšej perspektíve aj menej),
* vytvorením „noblesnej“ vysokoškolskej akademickej a kolegiálnej klímy, v rámci ktorej vznikne symbióza vysokej profesionálnej náročnosti s kolegialitou a korektným prostredím,
* napĺňaním reálnych a realizovateľných zmlúv o spolupráci so zahraničnými vysokými školami a fakultami či už z hľadiska potrieb študentov alebo pedagógov.

Fakulta bude mať čoskoro za sebou tretí akademický rok a všetko svedčí o tom, že bude úspešný. To, čo je dobré, sa pokúsime skvalitňovať, na ,,detské choroby" budeme hľadať liek. Pevne verím, že nastupujúci prváci budú priamymi aktérmi ďalšieho rastu kvality a celkového renomé fakulty a že ich starší kolegovia im pomôžu s adaptáciou na náročné vysokoškolské štúdium.


Odbory školy:

1. stupeň
-právo

2. stupeň
-právoOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí