Gymnázium Jána Hollého v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Na hlinách 729/30, Trnava
Vedenie školy: RNDr. František Klotton
Zastúpenie školy: Mgr. Eva Starnová - štatutár, Mgr. Jozef Ilavský, Mgr. Ludovít Vanek
Tel.: 033/557 14 11 (sekretariát), 033/557 14 12 (riaditeľ školy), 033/557 14 13 (zástupca riaditeľa)
Mobil: -
Fax: 033/557 14 00
E-mail: gyjhtt@zupa-tt.sk
Web: www.gymholl.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Trnavské gymnázium má zo všetkých stredných škôl v Trnave najdlhšiu tradíciu a možno ho považovať za najstaršiu strednú školu vôbec.

Korene vzniku tejto školy siahajú hlboko do dávnej minulosti. Prvé písomné pamiatky pochádzajú zo 16. storočia. Podľa nich arcibiskup Mikuláš Oláh v roku 1554 zriadil zo starej farskej a mestskej humanistickej školy spoločne s mestom kapitulskú školu. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že škola v rokoch 1554 - 1558 mala vysokú pedagogickú úroveň a vyžiadala si od panovníka právo udeľovať bakalareát a titul magistra. V roku 1561 prebrali vyučovanie na gymnáziu jezuiti. V období existencie Trnavskej univerzity pričlenili gymnázium k tejto inštitúcii, ktorá mala pripravovať študentov na filozofickú fakultu. V roku 1615 arcibiskup Szelepcsényi i cisárovná Mária Terézia vybudovali pre ústav konvikt.

V roku 1784 bola škola presťahovaná z budovy bývalej lekárskej fakulty do kláštora zrušených trinitárov. Roku 1807 spravovali gymnázium benediktíni. Škola mala 6 tried a vyučovalo sa po latinsky.

Po revolúcii v roku 1848 podľa vtedajšieho rakúskeho školského systému došlo k zmene, na základe ktorej vzniklo nižšie štvortriedne gymnázium, ktoré zostalo benediktínom a štyri vyššie triedy gymnázia spravoval ostrihomský arcibiskup. Keď v roku 1852 benediktíni odišli do Ostrihomu, prevzal arcibiskup aj štyri nižšie triedy. Existencia arcibiskupského gymnázia trvala až do roku 1919.

Z historických dokumentov sa dozvedáme, že 15. marca 1919 prevzal klasické maďarské gymnázium profesor nitrianskeho gymnázia Dr. Štefan Hatala a výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety sa dňa 5. mája 1919 vytvorilo v Trnave Československé reálne štátne gymnázium Jána Hollého, ktoré dostalo budovu s inventárom na 20 rokov.

Miľníky v histórii školy

1554 - Trmavské gymnázium má zo všetkých stredných škôl v Trnave najdlhšiu tradíciu a možno ho považovať za najstaršiu strednú školu vôbec.
Korene vzniku tejto školy siahajú hlboko do dávnej minulosti. Prvé pamiatky pochádzajú zo 16. storočia. Podľa nich arcibiskup Mikuláš Oláh v roku 1554 zriadil zo starej farskej a mestskej humanistickej školy spoločne s mestom kapitulskú školu.

1848 - Po revolúcií v roku 1848 podľa vtedajšieho rakúskeho školského systému došlo k zmene - gymnázium sa dostalo pod správu ostrihomského arcibiskupa. Po revolúcií v roku 1848 podľa vtedajšieho rakúskeho školského systému došlo k zmene - gymnázium sa dostalo pod správu ostrihomského arcibiskupa.

15. máj 1919 - Klasické maďarské gymnázium prevzal profesor nitrianskeho gymnázia Dr. Štefan Hatala a počnúc 5. májom 1919 sa vytvorilo v Trnave Československé reálne štátne gymnázium Jána Hollého.

1938 - Trnavský biskup Dr. Pavol Jantausch otvoril Rímsko-katolícke-biskupské reálne československé gymnázium.

1945-1973 - V roku 1945 prešlo gymnázium pod štátnu správu a premenovalo sa na Štátne gymnázium v Trnave. Od vtedy sa často menilo: Jedenásťročná stredná škola, Dvanásťročná škola v Trnave, Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Trnave

1974 - Škola bola prebudovaná na štvorročné gymnázium.

1989 - Škole bol znovu udelený názov Gymnázium Jána Hollého.

1994 - Gymnázium získalo súhlas Ministerstva školstva Slovenskej republiky zriadiť osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. V nasledujúcom roku boli otvorené dve triedy pre prímanov.

2005- Časť gymnázia (kvinta - oktáva, 2.-4. ročník) sa presťahovala do novej budovy Na Hlinách 30.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí