Gymnázium Svätej Uršule v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Nedbalova 6, 811 01 Bratislava
Vedenie školy: Tomachová Alžbeta
Zastúpenie školy: Salaiová Anna, Kucharová Dana
Tel.: 02/544 302 50
Mobil: -
Fax: 02/544 107 49
E-mail: gymsurba@svsba.sk
Web: www.gsurba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Gymnázium sv. Uršule je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Sídli v historickej budove v centre Bratislavy na Nedbalovej ul. č.6. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky. V školskom roku 2007/2008 študuje v našej škole 486 žiakov v 16 triedach v dvoch formách gymnaziálneho štúdia, v štvorročnej a osemročnej.

Študijné zamerania tried:

* v štvorročnej forme štúdia máme triedy so zameraním na cudzie jazyky
* v osemročnej forme štúdia máme triedy so zameraním na cudzie jazyky a triedy so zameraním na biológiu a chémiu (prírodovedné zameranie s posilnenou hodinovou dotáciou informatiky)

Vyučovanie cudzích jazykov:

* v štvorročnej forme sa žiak v každom ročníku povinne učí dva cudzie jazyky, ktoré si vyberá z ponuky troch cudzích jazykov – anglického, nemeckého a francúzskeho
* v osemročnej forme sa prvé dva roky vyučuje len jeden cudzí jazyk, od tretieho ročníka sa povinne vyučuje aj druhý cudzí jazyk, pričom cudzie jazyky si žiaci volia z ponuky troch cudzích jazykov: anglického, nemeckého a francúzskeho

Cudzí jazyk sa vyučuje len ak je dostatočný počet prihlásených žiakov – približne polovica triedy. V triedach osemročnej formy štúdia so zameraním na biológiu a chémiu je vyučovanie prvého cudzieho jazyka na rovnakej úrovni ako v triedach s jazykovým zameraním, len v druhom cudzom jazyku je oproti týmto triedam nižšia hodinová dotácia, ktorú si však možno zvýšiť v posledných dvoch ročníkoch výberom voliteľných alebo nepovinných predmetov.

Voliteľné predmety:

* v štvorročnej forme štúdia si žiaci pôvodne volili v 3. ročníku 1 a vo 4. ročníku 2 voliteľné predmety; po úprave učebného plánu v r. 2006 platného pre žiakov, ktorí začali v našej škole študovať od školského roku 2006/2007, si žiaci povinne volia v 3. ročníku 1 a vo 4. ročníku 3 voliteľné predmety
* v osemročnej forme štúdia si žiaci pôvodne volili v septime 2 voliteľné predmety a v oktáve 3 voliteľné predmety; po úprave učebného plánu v r. 2006 platného pre žiakov, ktorí v školskom roku 2006/2007 študovali v kvinte, si žiaci povinne volia v septime 2 a v oktáve 4 voliteľné predmety

Voliteľné predmety sa vyučujú po 2 hodiny týždenne, sú klasifikované, preberá sa na nich rozširujúce učivo a realizuje sa na nich príprava žiakov na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na vysoké školy. Patria k nim najmä: literárny seminár, konverzácia v anglickom, nemeckom a vo francúzskom jazyku, seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, semináre z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, rímskokatolíckeho náboženstva, informatika a psychológia.

Nepovinné predmety:

Vyučujú sa podľa záujmu žiakov a finančných možností školy. Ponúkame ich len starším žiakom (žiakom štvorročnej formy štúdia a v osemročnej forme od kvinty). Patria k nim najmä: konverzácie v cudzích jazykoch, cvičenia z matematiky, latinčina, ekonomika a psychológia.

Záujmové krúžky:

Otvárajú sa podľa záujmu žiakov. V súčasnosti máme futbalový, floorbalový, biblický, matematický, matematicko-fyzikálny a dejepisný krúžok.

Ďalšie informácie o škole, ktoré by Vás mohli zaujímať:

* nevyberáme školné
* žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni
* v škole sa nachádza bufet
* škola disponuje kopírkou pre potreby žiakov, žiaci si na nej môžu sami kopírovať poznámky za poplatok
* škola má pripojenie na internet prostredníctvom ADSL (v učebniach informatiky majú žiaci možnosť využívania internetu v mimovyučovacom čase pod dozorom učiteľa), aj bezdrôtové pripojenie WiFi
* v škole je školská kaplnka, ktorá je po celý deň sprístupnená žiakom a raz do týždňa sa v nej slúži školská svätá omša pre žiakov a učiteľov
* na škole pôsobí kvalitný spevácky zbor Boanerges
* študentská rada vydáva školský časopis Vox
* žiaci majú možnosť bezplatne navštevovať Filmový klub sv. Uršule (premietanie filmov prostredníctvom dataprojekcie s následnou diskusiou v mimovyučovacom čase pod vedením učiteľov)
* pre žiakov organizujeme vzdelávacie, kultúrne, duchovné a športové podujatia (napr. lyžiarske kurzy, škola v prírode, jazykové pobyty v zahraničí, zahraničné exkurzie (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Taliansko, Poľsko), zapájanie žiakov do súťaží, do charitatívnej činnosti, duchovné obnovy, modlitbové stretnutia, púte, imatrikulácie, diskotéky, plesy, návštevy filmových a divadelných predstavení, výchovné koncerty, koncoročné školské výlety, stretnutia bývalých žiakov školy ...)
* úspešnosť našich absolventov pri prijímacích skúškach na VŠ dosiahla v minulom školskom roku približne 94%


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí