Gymnázium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Vedenie školy: Mgr. Ján Dančík
Zastúpenie školy: Mgr. Alžbeta Hasonová, RNDr. Martin Zaťovič
Tel.: +421-2-644 61 202
Mobil: -
Fax: +421-2-644 61 200
E-mail: gymbil@gymbilba.sk
Web: www.gymbilba.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

V roku 1975 vtedajší Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy rozhodol, že v novom rastúcom sídlisku Dúbravka, sídlisku s veľkým počtom mladých rodín, treba otvoriť najmenej jednu strednú školu, ktorá by saturovala potreby desiatich základných škôl, ktoré už v sídlisku boli alebo sa dokončovali. Voľba padla 16. mája 1975 - rozhodnutím spomínaného národného výboru s účinnosťou od 1.augusta 1975 bolo stanovené, že Gymnázium na Bilíkovej ul. č. 24 začne svoju činnosť od 1. septembra 1975.

Nová škola bola s jej mladým, v priemere dvadsaťosemročným kolektívom pedagógov jedinou strednou školou v Dúbravke. Optimizmus vlastný veku pedagógov predurčoval školu k tomu, aby sa čoskoro zaradila medzi úspešné stredné školy v Bratislave a pripravovala tak do života, ale najmä pre ďalšie štúdium učeniachtivých, ambicióznych mladých ľudí. Postupne prešli jej bránami stovky, ba tisícky chlapcov a dievčat.

Odbor školstva v rámci svojich právomocí rozhodol, že žiacky kolektív tejto školy bude tvoriť 16 tried žiakov z Gymnázia na Borskej ul., ktoré uvoľňovalo priestory pre potreby základných škôl (ďalšia časť žiakov Gymnázia na Borskej ul. prešla do novoutvoreného Gymnázia na ul. L. Sáru v bratislavskej časti Karlova Ves). Rovnako v rámci svojich právomocí ustanovil odbor školstva na našu školu 38 učiteľov, z ktorých časť bola z Gymnázia na Borskej ul. a ďalší boli prijatí zo 14 škôl z celého Slovenska. Prvé spoločné stretnutie celého pedagogického kolektívu sa uskutočnilo 26. júna 1975.

Keď sme koncipovali zameranie školy, rešpektovali sme nielen spoločenské požiadavky, ale aj zámery členov pedagogického zboru. Aby sme posúdili najvhodnejšiu orientáciu školy, spočiatku sme prijali zameranosť v dvoch, resp. troch smeroch - humanitnom, prírodovednom a s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy, špecializácia volejbal. Rešpektovali sme želania rodičov i žiakov, ale zároveň sme hľadali nové orientácie štúdia.

Humanitné zameranie si volilo pomerne málo žiakov (v každom ročníku bola len jedna takáto trieda), oveľa väčší bol záujem o prírodovedné zameranie. V školskom roku 1981/82 maturovali poslední absolventi humanitného zamerania štúdia.

Od prvého školského roku vďaka aktivitám a úsiliu učiteľov telesnej výchovy - trénerov volejbalu, sa podarilo každý rok otvárať triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. Do týchto tried boli prijímaní žiaci z celého Slovenska - volejbalové talenty. Naši učitelia pracovali so žiakmi s mimoriadnym nasadením, čomu potom zodpovedali aj výsledky ich práce - žiaci i žiačky našej školy boli niekoľkonásobnými majstrami SSR i ČSSR vo svojich kategóriách a ich trofeje sú dodnes významnými artefaktmi histórie školy. Žiaľ, po 11 rokoch existencie týchto tried sme museli pristúpiť k ich ukončeniu. Príčinou bola jednak rastúca populačná krivka, s ňou rastúci počet tried našej školy a jednak skutočnosť, že priestory pre realizáciu telesnej výchovy sa od vzniku školy nezmenili, pričom počet vyučovacích hodín telesnej výchovy v porovnaní so začiatkom práce školy narástol na dvojnásobok. V roku 1991 učitelia telesnej výchovy s podporou vedenia školy založili školský športový klub, ktorý čoskoro nadviazal na volejbalovú tradíciu.

Veľmi potešiteľnou od začiatku existencie školy bola skutočnosť, že učitelia cudzích jazykov prejavovali nespokojnosť so systémom vyučovania týchto jazykov. Vedenie školy si túto ich nespokojnosť osvojilo a snažilo sa zabezpečiť rozšírené vyučovanie cudzích jazykov so súhlasom nadriadených školských orgánov. Podarilo sa - od roku 1976 sme prešli na nový model so 7-hodinovou týždennou dotáciou (oproti 3 hodinám cudzích jazykov v humanitnom a prírodovednom zameraní). Pre učiteľov týchto jazykov to znamenalo obrovskú záťaž, pretože pre toto vyučovanie neboli učebnice a všetky texty si postupne museli vytvárať vo vlastnej réžii. Takto vydržali pracovať po mnohé roky a odmenou im boli len jazykové schopnosti našich absolventov a ich uplatnenie.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí