Gymnázium v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Ul. Ladislava Sáru č.1. Bratislava
Vedenie školy: RNDr. Pavel Sadloň
Zastúpenie školy: RNDr. Gabriela Štroffeková, RNDr. Zuzana Ondrejičková
Tel.: +421 (0) 2 65427586
Mobil: -
Fax: +421 (0) 2 65429448
E-mail: riaditel@gymls.edu.sk
Web: www.gymlsba.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

V súčasnosti má pedagogický zbor Gymnázia na Ulici L. Sáru 65 členov. Sú to odborníci, ktorých kvalita vzdelania dosahuje najvyšší stupeň v oblasti požadovaných vedných odborov a je umocňovaná kvalitnou pedagogickou prípravou. Práve vďaka ich kvalifikovanému pôsobeniu, osobnej zainteresovanosti a nadšeniu absolventi našej školy dosahujú vysoké percento úspešnosti v prijímacom konaní na vysoké školy. Z maturitných ročníkov sa hlási priemerne 80% študentov na VŠ a ich úspešnosť prijatia je 72%.
V centre pozornosti vedenia našej školy je neustále skvalitňovanie a obohacovanie foriem štúdia. Preto sme v školskom roku 95/96 otvorili osemročné gymnaziálne štúdium, o ktoré je veľký záujem.

Všeobecnovzdelávacie štúdium je teda rozdelené do troch študijných odborov, končiacich maturitou.

1. Štvorročné štúdium
2. Päťročné štúdium v bilingválnej sekcii
3. Osemročné štúdium

Predpokladom prijatia do všetkých študijných odborov je úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (v bilingválnej sekcii aj úspešné zvládnutie psychologických testov).
Do percenta úspešnosti sa v prijímacom konaní zarátavajú aj výročné známky z vybraných predmetov zo základnej školy.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí