Gymnázium v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Golianova 68, Nitra
Vedenie školy: RNDr. Marta Rácová
Zastúpenie školy: RNDr. Zuzana Hurtová, Mgr. Soňa Krivošíková
Tel.: 037/ 640 96 12
Mobil: -
Fax: 037/652 09 85
E-mail: gymgol@gymgolnr.sk
Web: www.gymgolnr.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

V priestoroch gymnázia pôsobí štátna jazyková škola pre študentov a dospelých, v ktorej poslucháči majú možnosť študovať anglický, nemecký, španielsky, francúzsky a ruský jazyk. Celé štúdium trvá 6 rokov, po úspešnom absolvovaní testu možno nastúpiť do ktoréhokoľvek ročníka. Po každých dvoch rokoch získa poslucháč osvedčenie.
Po ukončení 4. ročníka má možnosť absolvovať základnú štátnu skúšku, 6. ročník môže ukončiť všeobecnou štátnou skúškou.

PROFILÁCIA ŠKOLY :

posilnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry,
výrazné posilnenie vyuč.cudzích jazykov/ANJ,NEJ,RUJ/,
realizácia projektu Sprachdiplom Stüfe II,
posilnenie vyučovania INF,
posilnenie výchovnej zložky vyučovania zavedením predmetu Hodnoty a človek,
posilnenie vyučovania telesnej a športovej výchovy,
možnosť výberu voliteľných predmetov počas štúdia,
rozšírená ponuka voliteľných predmetov ,
podmienky pre štúdium intelektovo nadaných detí,
podmienky pre individuálnu integráciu žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
podmienky pre štúdium športovcov,
podmienky pre štúdium umelecky nadaných detí,
účasť žiakov školy v domácich a zahraničných
projektoch,
široká ponuka záujmových krúžkov a
mimovyučovacích aktivít,
podpora jazykov. pobytov, výmenných pobytov
študentov, exkurzií, výletov a cestovania žiakov,
spolupráca s Jazykovou školou, Golianova 68, Nitra – možnosť získania štátnej jazykovej skúšky.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí