Malý Cetín

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Malý Cetín


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Malý Cetín 105, 951 07 Čechynce
Primátor/Starosta: Leonidas Charizopulos
Prednosta/Zástupca starostu: - / Vladimír Kozár
Tel.: 037/658 12 87
Mobil: 0908 757 670
Fax: 037/658 12 87
E-mail:
Web: www.malycetin.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 400

Rozloha obce/mesta v ha: 516

Prvá písomná zmienka: 1113

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 17.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00Prezentácia:

-Regionálne združenie
Dolná Nitra o. z.
951 53 Babindol č. 198

Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol.

V Babindole : 2.8.2010

Vec: Zverejnenie Výzvy č. 2 a č. 3 (Výzva 1 -„neoprávnené náklady PRV SR) NSK

Dňom 2. augusta 2010 je na internetovej stránke www.dolnanitra.sk zverejnená Výzva 1 („neoprávnené náklady PRV SR“) č. 2/342/NSK/MAS 28/2010 a č. 3/341/NSK/MAS 28/2010 na predkladanie žiadostí o NFP z dotácie rozpočtu NSK na spolufinancovanie implementácie ISRÚ.

Formuláre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 k ŽoNFP) vrátane zoznamu povinných príloh z dotácie NSK, znenie výziev NSK ako aj návratka tvoria prílohu k tomuto sprievodnému listu.

Zároveň, berúc do úvahy povinnosti týkajúce sa publicity vyplývajúce zo zmluvy medzi NSK a RZ Dolná Nitra o. z., Usmernenia 1 a Programového manuálu 1. Vás žiadame, aby ste o zverejnení výzvy informovali občanov v čase trvania výzvy (2.8.2010-30.9.2010):
odvysielaním verbálnych oznamov v obecných rozhlasoch,
prostredníctvom obecných alebo územných novín (ak existujú) formou mimoriadneho alebo riadneho vydania,
prostredníctvom informačných seminárov organizovaných v jednotlivých obciach územia,
zverejnením oznámenia na obecných informačných tabuliach,
zverejnením oznámenia na WEB stránke úradu a iné.

Po ukončení aktivít ohľadom publicity výzvy, prosím odošlite vyplnenú návratku, ktorá tvorí prílohu k tomuto sprievodnému listu na elektronickú adresu: manazerDN@centrum.sk

S pozdravom,

Ľudovít Kravár
predseda združenia

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Výzva č. 2/342/NSK/MAS 28/2010
Príloha č. 2 – Výzva č. 3/341/NSK/MAS 28/2010
Príloha č. 3 – Formulár výzvy NSK – opatrenie 342
Príloha č. 4- Formulár výzvy NSK – opatrenie 341
Príloha č. 5 – Návratka – informovanie –Výzva č. 2 a č. 3 NSK

IČO 42 116 252 Mail. Kravar@stonline.sk, Mob. 0907 773 013, manazerDN@centrum.sk, Mob. 0917 387 295

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK pre spolufinancovanie
implementácie
integrovaných
stratégií rozvoja územia leader programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

A. Žiadateľ
1. Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno

Sídlo právnickej osoby
Obec (mesto)

Ulica / číslo domu

PSČ

Tel. č.:

Fax č.:

E mail

IČO

DIČ

IČ-DPH

Platca DPH
áno
nie
Forma účtovníctva
jednoduché podvojné
Právna forma

Adresa na doručovanie písomností
Obec (mesto)

Ulica / číslo domu

PSČ

Kontaktná osoba
pre projekt
Meno a priezvisko

Tel. č.:
Fax č.:
e-mail:
B. Typ projektu

1.Zaradenie projektu podľa opatrení ISRÚ spolufinancované z dotácie NSK

Číslo opatrenia
Názov
Zaradenie projektu
Oprávnené činnosti, ktoré sú predmetom projektu
5.3.3.1
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

5.3.3.2
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

5.3.3.3
Vzdelávanie a informovanie

5.3.3.4.1
Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka (Obce bez štatútu mesta)

5.3.3.4.2
Obnova a rozvoj obcí

5.3.4.2
Vykonávanie projektov spolupráce

2.Projekt je podaný v rámci

Výzvy 1

Výzvy 2

3.Výzva 1

Neoprávnené náklady, na ktoré sa žiada dotácia NSK

Typ neoprávneného nákladu (podľa Manuálu, časť 4)
Rozpočet v EUR
Poradenské a konzultačné služby;

Výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;

Výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných úradov.

Výška žiadaného finančného príspevku

Rozpočet
Čiastka v EUR
Rozpočet podporovaných oprávnených z dotácie aktivít z ISRÚ LEADER : spolu

Rozpočet neoprávnených nákladov aktivít z ISRÚ spolu

Celkový rozpočet projektu

Z toho

Dotácia PRV SR – oprávnené náklady:

Dotácia NSK - neoprávnené náklady:

Oprávnený žiadateľ / konečný užívateľ – oprávnené náklady:

Oprávnený žiadateľ / konečný užívateľ – neoprávnené náklady

4. Výzva 2

Oprávnené náklady, na ktoré sa žiada dotácia NSK

Typ oprávneného nákladu (Príručka MP SR pre ŽoNFP PRV SR)
Rozpočet v EUR

Neoprávnené náklady, na ktoré sa žiada dotácia NSK

Typ neoprávneného nákladu (podľa Manuálu, časť 4)
Rozpočet v EUR

Výška žiadaného finančného príspevku

Rozpočet
Čiastka v EUR
Rozpočet podporovaných oprávnených aktivít z dotácie NSK :

Rozpočet neoprávnených nákladov aktivít z dotácie NSK

Celkový rozpočet projektu

Z toho

Dotácia NSK – oprávnené náklady:

Dotácia NSK - neoprávnené náklady:

Oprávnený žiadateľ / konečný užívateľ – oprávnené náklady:

Oprávnený žiadateľ / konečný užívateľ – neoprávnené náklady

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

VÝZVA 1 („neoprávnené náklady PRV SR“) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z dotácie ROZPOČTU NSK na spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Leader Programu rozvoja vidieka
slovenskej republiky 2007 – 2013

Číslo výzvy 1: 2/342/NSK/MAS 28/2010

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. (ďalej len „MAS RZ Dolná Nitra“), verejno-súkromné partnerstvo vybrané MP SR pre implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia a NSK pre spolufinancovanie ich implementácie (Nástroj 1 NSK), vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva MAS RZ Dolná Nitra o. z. výzvu pre predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dotácie rozpočtu NSK 2010 (ďalej len „ŽoNFP”) na spolufinancovanie neoprávnených nákladov PRV SR nasledovne:

v termíne od 2.8.2010 do utorka 30.9.2010 pre opatrenie

Príjímanie ŽoNFP bude v termíne stanovenom vo vyššie uvedenej tabuľke od 27.9.2010 a 30.9.2010 v priestoroch kancelárie MAS RZ Dolná Nitra o. z. v Klasove č. 108 (v budove Obecného úradu).

Rozpočet

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1627 / 2009 medzi MAS RZ Dolná Nitra o. z. a NSK v celkovej sume 2 075 EUR pre túto výzvu na kapitálové náklady (od 1700 EUR).
Poradie a výber projektov prináleží výberovej komisii MAS RZ Dolná Nitra o. z. a bude určené na základe kritérií na hodnotenie projektov.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria na výber projektov v súlade s pravidlami poskytovania dotácie NSK pre spolufinancovanie – Usmernenie 1 NSK, schválené Predsedníctvom MAS RZ Dolná Nitra o. z. v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia a zakotvené v zmluve MAS RZ Dolná Nitra o. z. s NSK a  zverejnené na internetovej stránke MAS www.dolnanitra.sk, V tejto výzve ide o spolufinancovanie vybraných neoprávnených nákladov (Programový manuál MAS, Nástroj 1 NSK) projektov, o ktoré žiada oprávnený žiadateľ zároveň finančné prostriedky z PRV SR na financovanie oprávnených nákladov.

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:
Ciele opatrení, oprávnené činnosti, kritériá spôsobilosti, kritériá pre uznateľnosť výdavkov, spôsob financovania, ako aj definícia konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) v rámci uvedeného opatrenia, neoprávnené projekty a dôvody vyradenia ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“), zverejnenej na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk. Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s platnou Príručkou a Dodatkom č. 2 k Príručke a s Usmernením 1 NSK a Programovým Mauálom 1, kde sa na nachádza definícia vybraných neoprávnených nákladov PRV SR oprávnených na financovanie z dotáie NSK.

postupy pre výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

výberové kritéria na hodnotenie projektov
bodovacie kritéria
p.č
kritérium
body
1
Aktívna účasť žiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU RZ Dolná Nitra (prezenčné listiny)
30
2
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRU schválená žiadna ŽoNFP
20
3
Súlad projektu s PHSR obce
20
4
Projekt nepriamo vytvorí v obci aspoň jedno pracovné miesto
20
5
Žiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné obstarávanie
10
postup pri rovnakom počte bodov
Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia projektu

ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v kancelárii MAS RZ Dolná Nitra o. z., Klasov č. 108 (v budove Obecného úradu v Klasove), a to v rámci vyhláseného výberového kola, v termíne uvedenom pre príslušné opatrenie.
Ak nie je stanovené inak, žiadateľ predkladá obe žiadosti pre opatrenie – ŽoNFP z prostriedkov PRV SR a ŽoNF z dotácie NSK v tom istom čase
Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť ročne
Kancelária MAS RZ Dolná Nitra o. z. prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh tak ako sú opísané v dokumente žiadosti.
Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie, minimálnu a maximálnu výšku a typ vybraných  neoprávnených výdavkov oprávnených na financovanie z dotácie NSK na jeden projekt a celkovú výšku výdavkov tak ako je to uvedené v ISRÚ MAS RZ Dolná Nitra o. z. na jedného žiadateľa
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané s Usmernením 1 NSK , časť 10.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovaných stratégií miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS RZ Dolná Nitra o. z. Klasov č. 108, telefón: email: Kravar@stonline.sk, Mob. 0907 773 013, Fax. 037/7418 054 a
email: manazerDN@centrum.sk, Mob. 0917 387 295.

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane zoznamu povinných príloh z dotácie NSK budú na požiadanie oprávneného žiadateľa – predkladateľa projektu poslané elektronickou poštou.

Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu vedúceho kancelárie MAS Ing. Ingrida Baková, Kancelária MAS RZ Dolná Nitra o. z. Klasov č.108.

V Babindole, 2.8.2010

........................................
Ľudovít Kravár,
Predseda MAS

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

VÝZVA 1 („neoprávnené náklady PRV SR“) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z dotácie ROZPOČTU NSK na spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Leader Programu rozvoja vidieka
slovenskej republiky 2007 – 2013

Číslo výzvy 1: 3/341/NSK/MAS 28/2010

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. (ďalej len „MAS RZ Dolná Nitra“), verejno-súkromné partnerstvo vybrané MP SR pre implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia a NSK pre spolufinancovanie ich implementácie (Nástroj 1 NSK), vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva MAS RZ Dolná Nitra o. z. výzvu pre predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dotácie rozpočtu NSK 2010 (ďalej len „ŽoNFP”) na spolufinancovanie neoprávnených nákladov PRV SR nasledovne:

v termíne od 2.8.2010 do utorka 30.9.2010 pre opatrenie

Príjímanie ŽoNFP bude v termíne stanovenom vo vyššie uvedenej tabuľke od 27.9.2010 a 30.9.2010 v priestoroch kancelárie MAS RZ Dolná Nitra o. z. v Klasove č. 108 (v budove Obecného úradu).

Rozpočet

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1627 / 2009 medzi MAS RZ Dolná Nitra o. z. a NSK v celkovej sume 6 223,48 EUR pre túto výzvu na kapitálové náklady (od 1700 EUR).
Poradie a výber projektov prináleží výberovej komisii MAS RZ Dolná Nitra o. z. a bude určené na základe kritérií na hodnotenie projektov.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria na výber projektov v súlade s pravidlami poskytovania dotácie NSK pre spolufinancovanie – Usmernenie 1 NSK, schválené Predsedníctvom MAS RZ Dolná Nitra o. z. v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia a zakotvené v zmluve MAS RZ Dolná Nitra o. z. s NSK a  zverejnené na internetovej stránke MAS www.dolnanitra.sk, V tejto výzve ide o spolufinancovanie vybraných neoprávnených nákladov (Programový manuál MAS, Nástroj 1 NSK) projektov, o ktoré žiada oprávnený žiadateľ zároveň finančné prostriedky z PRV SR na financovanie oprávnených nákladov.

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:
Ciele opatrení, oprávnené činnosti, kritériá spôsobilosti, kritériá pre uznateľnosť výdavkov, spôsob financovania, ako aj definícia konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) v rámci uvedeného opatrenia, neoprávnené projekty a dôvody vyradenia ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“), zverejnenej na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk. Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s platnou Príručkou a Dodatkom č. 2 k Príručke a s Usmernením 1 NSK a Programovým Mauálom 1, kde sa na nachádza definícia vybraných neoprávnených nákladov PRV SR oprávnených na financovanie z dotáie NSK.

postupy pre výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

výberové kritéria na hodnotenie projektov
bodovacie kritéria
p.č
kritérium
body
1
Aktívna účasť žiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU RZ Dolná Nitra (prezenčné listiny)
30
2
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRU schválená žiadna ŽoNFP
20
3
Súlad projektu s PHSR obce
20
4
Projekt nepriamo vytvorí v obci aspoň jedno pracovné miesto
20
5
Žiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné obstarávanie
10
postup pri rovnakom počte bodov
Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia projektu

ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v kancelárii MAS RZ Dolná Nitra o. z., Klasov č. 108 (v budove Obecného úradu v Klasove), a to v rámci vyhláseného výberového kola, v termíne uvedenom pre príslušné opatrenie.
Ak nie je stanovené inak, žiadateľ predkladá obe žiadosti pre opatrenie – ŽoNFP z prostriedkov PRV SR a ŽoNF z dotácie NSK v tom istom čase
Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť ročne
Kancelária MAS RZ Dolná Nitra o. z. prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh tak ako sú opísané v dokumente žiadosti.
Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie, minimálnu a maximálnu výšku a typ vybraných  neoprávnených výdavkov oprávnených na financovanie z dotácie NSK na jeden projekt a celkovú výšku výdavkov tak ako je to uvedené v ISRÚ MAS RZ Dolná Nitra o. z. na jedného žiadateľa
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané s Usmernením 1 NSK , časť 10.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovaných stratégií miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS RZ Dolná Nitra o. z. Klasov č. 108, telefón: email: Kravar@stonline.sk, Mob. 0907 773 013, Fax. 037/7418 054 a
email: manazerDN@centrum.sk, Mob. 0917 387 295.

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane zoznamu povinných príloh z dotácie NSK budú na požiadanie oprávneného žiadateľa – predkladateľa projektu poslané elektronickou poštou.

Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu vedúceho kancelárie MAS Ing. Ingrida Baková, Kancelária MAS RZ Dolná Nitra o. z. Klasov č.108.

V Babindole, 2.8.2010

........................................
Ľudovít Kravár,
Predseda MAS

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK pre spolufinancovanie
implementácie
integrovaných
stratégií rozvoja územia leader programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

A. Žiadateľ
1. Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno

Sídlo právnickej osoby
Obec (mesto)

Ulica / číslo domu

PSČ

Tel. č.:

Fax č.:

E mail

IČO

DIČ

IČ-DPH

Platca DPH
áno
nie
Forma účtovníctva
jednoduché podvojné
Právna forma

Adresa na doručovanie písomností
Obec (mesto)

Ulica / číslo domu

PSČ

Kontaktná osoba
pre projekt
Meno a priezvisko

Tel. č.:
Fax č.:
e-mail:
B. Typ projektu

1.Zaradenie projektu podľa opatrení ISRÚ spolufinancované z dotácie NSK

Číslo opatrenia
Názov
5.3.3.1
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
5.3.3.2
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
5.3.3.3
Vzdelávanie a informovanie
5.3.3.4.1
Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka (Obce bez štatútu mesta)
5.3.3.4.2
Obnova a rozvoj obcí
5.3.4.2
Vykonávanie projektov spolupráce

2.Projekt je podaný v rámci

Výzvy 1

3.Výzva 1

Neoprávnené náklady, na ktoré sa žiada dotácia NSK

Typ neoprávneného nákladu (podľa Manuálu, časť 4)
Poradenské a konzultačné služby;
Výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
Výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných úradov.

Výška žiadaného finančného príspevku

Rozpočet
Rozpočet podporovaných oprávnených z dotácie aktivít z ISRÚ LEADER : spolu
Rozpočet neoprávnených nákladov aktivít z ISRÚ spolu
Celkový rozpočet projektu
Z toho
Dotácia PRV SR – oprávnené náklady:
Dotácia NSK - neoprávnené náklady:
Oprávnený žiadateľ / konečný užívateľ – oprávnené náklady:
Oprávnený žiadateľ / konečný užívateľ – neoprávnené náklady
4. Výzva 2

Oprávnené náklady, na ktoré sa žiada dotácia NSK

Typ oprávneného nákladu (Príručka MP SR pre ŽoNFP PRV SR)

Neoprávnené náklady, na ktoré sa žiada dotácia NSK

Typ neoprávneného nákladu (podľa Manuálu, časť 4)

Výška žiadaného finančného príspevku

Rozpočet
Rozpočet podporovaných oprávnených aktivít z dotácie NSK :
Rozpočet neoprávnených nákladov aktivít z dotácie NSK
Celkový rozpočet projektu
Z toho
Dotácia NSK – oprávnené náklady:
Dotácia NSK - neoprávnené náklady:
Oprávnený žiadateľ / konečný užívateľ – oprávnené náklady:
Oprávnený žiadateľ / konečný užívateľ – neoprávnené náklady
NÁVRATKA – VÝZVA č. 2 NSK a č. 3 NSK - INFORMOVANIE A PUBLICITA

Začiarknite, prosím, ktorý z uvedených spôsobov informovania verejnosti o výzve č. 2/342/NSK/MAS 28/2010 a č. 3/341/NSK/MAS 28/2010 bol použitý (minimálne 3 spôsoby):
verbálne oznamy v obecných rozhlasoch,
príspevok v obecných alebo územných novinách (ak existujú) formou mimoriadneho alebo riadneho vydania,
informačné semináre organizované v jednotlivých obciach územia,
oznámenie na obecných informačných tabuliach,
oznámenie na WEB stránke úradu,
iné (uviesť) ..............................

V prípade informácií hlásených v obecnom rozhlase, prosím, uveďte dátum a frekvenciu hlásenia:

Por. číslo
Obec
Dátum informovania občanov o výzvach č. 2 NSK a č. 3 NSK prostredníctvom obecných rozhlasov
1.
Babindol

2.
Čechynce

3
Dolné Obdokovce

4.
Golianovo

5.
Klasov

6.
Malý Cetín

7.
Paňa

8.
Pohranice

9.
Veľký Cetín

10.
Veľký Lapáš

11.
Vinodol

Po ukončení aktivít ohľadom publicity výzvy, prosím odošlite vyplnenú návratku na elektronickú adresu: manazerDN centrum.sk

Regionálne združenie
Dolná Nitra o. z.
951 53 Babindol č. 198

Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol.

V Babindole : 3.8.2010

Vec: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 4 /331/PRV/MAS 28/2010

Oznamujeme Vám, že dňom 3.8.2010 bola na stránke www.dolnanitra.sk vyhlásená Výzva č. 4/331/PRV/MAS 28/2010 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie. V súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP v rámci implementácie stratégie musí byť výzva zverejnená na viditeľnom a voľne dostupnom mieste. Týmto Vás žiadame , aby ste o zverejnení výzvy č. 4 /331/PRV/MAS 28/2010 informovali občanov zverejnením oznámenia na WEB stránke úradu, na obecných informačných tabuliach, odvysielaním verbálnych oznamov v obecných rozhlasoch a iné.

S pozdravom,

Ľudovít Kravár
predseda združenia

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Výzva č. 4/331/PRV/MAS 28/2010
Príloha č. 2 – Formulár ŽoNFP – opatrenie 331 Vzdelávanie a informovanie

IČO 42 116 252 Mail. Kravar@stonline.sk, Mob. 0907 773 013, manazerDN@centrum.sk, Mob. 0917 387 295

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
opatrenie 3.3 vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4
Kód projektu
Číslo opatrenia
Kód MAS
Rok
Poradové číslo
4
3
0

A. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
1. Informácie o konečnom prijímateľovi – predkladateľovi projektu
Názov organizáciei

Sídlo/Adresa žiadateľa
Obec (mesto)

Ulica/Číslo domu

PSČ

Tel. č.:

Fax č.:

e-mail:

IČO

DIČ

Platca DPH
áno
nie
IČ-DPH

Forma účtovníctva
jednoduché podvojné
Právna formaii

Adresa na doručovanie písomností
Obec (mesto)

Ulica/číslo domu

PSČ

Kontaktná osoba pre projekt
Meno a priezvisko

Tel. č.
Fax č.
Mobil
e-mail
2. Výška žiadaného finančného príspevkuiii
Por. č.
Názov zdroja financovania oprávnených výdavkov
% z oprávnených výdavkov
Rozpočet v EUR
1.
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov

2.
Výška financovania z vlastných zdrojov

3.
Oprávnené výdavky na projekt spolu (3 = 1+ 2)

4.
Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bode 3 (t. j. neoprávnené výdavky)

5.
Celkový objem výdavkov (5 = 3 + 4)

Spôsob financovania
Refundácia
Predfinancovanie
3. Profil konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
Dátum vzniku konečného prijímateľa predkladateľa projektu

Názov zakladateľskej alebo zriaďovateľskej organizácie

VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratnÝ finančný príspevok z Programu
rozvoja Vidieka SR 2007-2013 v rÁmci implementácie INTEGROVANEJ stratégie ROZVOJA ÚZEMIA
Miestnej akčnej skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

VÝZVA č. 4 /331/PRV/MAS 28/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou RZ Dolná Nitra o. z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:
pre opatrenie:

3.3.VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE
3.3.1 Odborné vzdelávanie a informovanie

v termíne od 2.augusta 2010 do 30. septembra 2010

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

1.Oprávnenosť konečného prijímateľa –predkladateľa projektu
Konečným prijímateľom – predkladateľom projektu sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).
2.Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt pre príslušné opatrenie je 3 000 EUR. Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt je stanovená v objeme 9 000 EUR.
3.Rozpočet (suma finančných prostriedkov alokovaná pre príslušné opatrenie osi 3 v rámci príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie);
Alokovaná čiastka finančných prostriedkov z verejných zdrojov pre príslušné opatrenie 135 000 EUR. (Miera spolufinancovania predkladateľom projektu 0%).
4.Oprávnené činnosti
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.
Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na:
ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov);
zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore;
manažment kvality;
inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií,
internetizácia;
ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.);
obnovu a rozvoj vidieka;
prístup Leader.

2. nasledovné formy informačných aktivít

tvorba nových vzdelávacích programov;
tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
krátkodobé kurzy, školenia a tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
konferencie a semináre;
televízne a rozhlasové kampane (ako sú napr. propagačné a informačné kampane na podporu kvality a bezpečnosti potravín, mediálne aktivity, besedy, talk shows);
výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
putovné aktivity k cieľovým skupinám;
ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie

5.oprávnené výdavky
Podpora sa poskytuje na výdavky spojené so zabezpečením a realizáciou vzdelávacieho a informačného projektu
1.interné výdavky organizátora (platy, cestovné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora, výdavky spojené s účtovníctvom a ekonomicky riadením projektu);
a) personálne výdavky – platy vrátane odvodov garantom (projektový, organizačný, finančný manažment a administrátor).
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora v prípade ak sa aktivity projektu realizujú mimo sídla žiadateľa.
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách zamestnancov organizátora z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 170 EUR/deň/osobu.
výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
pri použití taxíka:
skutočné výdavky;
pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu zamestnancov organizátora na základe opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového vozidla;
akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.
c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo vlastnej réžii (môžu tu byť zahrnuté výdavky na použitie vlastného učebného priestoru, vlastnej didaktickej techniky a vlastného ubytovacieho priestoru) v súlade s interným predpisom a pomôcky súvisiace s témou vzdelávania.
2.externé výdavky organizátora (honoráre lektorom, autorom štúdijných a propagačných materiálov – vrátane vlastných lektorov a autorov organizátora), prekladateľom, oponentom a tlmočníkom, cestovné, vrátane hromadnej prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej a informačnej aktivity);

a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom, autorom študijných materiálov, oponentom, tlmočníkom
Prípustné maximálne sadzby:
honoráre lektorom a autorom študijných a propagačných materiálov..................................................................................... 170 EUR /1 hod.
honoráre tlmočníkom .................................................................... 70 EUR /1 hod.
honoráre prekladateľom................................................................. 30 EUR /1 str.
honoráre oponentom...................................................................... 30 EUR /1str.
Táto suma musí zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných a sociálnych poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku.

b, cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov, tlmočníkov;
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho projektu z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 170 EUR/deň/osobu.
výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
pri použití taxíka:
skutočné výdavky;
pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho projektu na základe opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového vozidla;
akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.
c) prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru – sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné,
d) výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ môžu predstavovať maximálne 30 % z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú vylúčené výdavky na pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí krajín EÚ).
Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky 315 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.
Výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu maximálne do výšky 170 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.
3.ostatné výdavky organizátora (musia byť nevyhnutné pre riadnu realizáciu prác na projekte, musia byť ľahko identifikovateľné);
a) kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie a pod.),
b) tvorba a tlač študijného a informačného materiálu – návrhy, grafická úprava, odborná úprava tlač a kopírovanie a väzbu vo väčších množstvách pri príprave a výrobe učebných materiálov, výdavky spojené s poštovou distribúciou a pod.,
c) šírenie informácií a publicita projektu (tvorba webovej stránky, tlačové konferencie, výroba informačných a propagačných materiálov vrátane zverejnenia v tlači a masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie diseminačné aktivity projektu).
4. výdavky na ostatná réžiu paušálne do maximálnej výšky 20 % z celkových výdavkov projektu (okrem výdavkov uvedených v bode 1c).
6.Časová oprávnenosť realizácie projektu
Doba realizácie projektu je minimálne 1 týždeň a maximálne 8 mesiacov.
7.Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci pôsobnosti MAS RZ Dolná Nitra o. z. Výnimku tvoria aktivity: výmenné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ (z podpory sú vylúčené výdavky na pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí krajín EÚ).
8.Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 3.3.1 Odborné vzdelávanie a informovanie
implementované prostredníctvom osi 4
Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS RZ Dolná Nitra je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti:
1.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenska Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
2.Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci. Preukazuje sa pri ŽoP.
3.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.
4.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použil iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
5.Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). Preukazuje sa pri ŽoP.
6.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť kópiu dokladu o kvalifikácií lektora v danej oblasti a súhlas lektora vzdelávacej a garanta informačnej aktivity v projekte formou čestného prehlásenia. Preukazuje sa pri ŽoNFP.
7.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
8.Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže požadovať poplatky od účastníkov maximálne do výšky DPH v prípade, že ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH oprávneným výdavkom, nesmú žiadať poplatky na oprávnené aktivity. V prípade poplatkov na neoprávnené aktivity poplatky od účastníkov nie sú obmedzované. Preukazuje sa pri ŽoP.
9.Kritériá spôsobilosti MAS RZ Dolná Nitra a spôsob ich preukázania
Žiadne
10.Kritériá na hodnotenie ŽoNFP (Projektov)
Pre hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie boli zvolené nasledovné bodovacie kritériá:
p. č.
kritérium
body
1
Projekt je zameraný na plnenie priorít a cieľov ISRU RZ Dolná Nitra
20
2
Žiadateľ preukáže, že vzdelávaciu a informačnú aktivitu reálne zostavil podľa potreby potenciálnych účastníkov (dotazník, prieskum vzdelávacích potrieb)
20
3
Súčasťou projektu sú inovačné postupy
20
4
Žiadateľ sa zameriava na 2 a viac cieľových skupín ( 2 a viac)
20
5
Referencie - skúsenosti
20
Postup pri rovnakom počte bodov: Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia ŽoNFP (projektu).
11.Zoznam povinných príloh (v zmysle ŽoNFP pre toto opatrenie)
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z  Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4 (ďalej len ŽoNFP (projekt)“).
Doklad (fotokópia) o oprávnenosti vykonávať vzdelávaciu činnosť a o právnej subjektivite konečného prijímateľa- predkladateľ projektu (predložiť jednu z možností):
doklad o registrácii konečného prijímateľa- predkladateľa projektu (napr. občianske združenia);
zriaďovacia listina konečného prijímateľa- predkladateľa projektu (napr. príspevkové a rozpočtové organizácie);
Stanovy (profesijné komory).
Súhlas lektora vzdelávacej a garanta informačnej aktivity v projekte formou čestného prehlásenia a kópia dokladu kvalifikácií lektora v danej oblasti.
Úradne overená fotokópia Potvrdenia o akreditácii vzdelávacej aktivity vydané Akreditačnou komisiou MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa) a kópiu schválenej pedagogickej dokumentácie projektu.
Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS.
Povinné prílohy v zmysle splnenia kritérií spôsobilosti uvedených v bode 8. tejto výzvy.

12.Nepovinné prílohy
Žiadne
13.Monitorovacie indikátory stanovené MAS
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Východiskový
stav
Cieľová hodnota ukazovateľa
do r. 2013
Spôsob overovania a získavania údajov, frekvencia zberu
Počet účastníkov vzdelávacej/
informačnej aktivít (počet)
0
150
Monitorovaním u prijímateľov podpory, 2 x ročne, minimálne po skončení projektu, prezenčné listiny
Počet vzdelávacích dní (počet)
0
100
Monitorovaním u prijímateľov podpory, 2 x ročne, minimálne po skončení projektu, učebné osnovy
Počet účastníkov, ktorí úspešne absolvovali a ukončili vzdelávaciu aktivitu
0
130
Monitorovaním u prijímateľov podpory, 2 x ročne, minimálne po skončení projektu, záznamy vzdelávacích podujatí

14.Ďalšie podmienky
Miesto predkladania ŽoNFP (projektov) - ŽoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v Kancelárii MAS osobne v 2 vyhotoveniach. MAS prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP (projektu).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŽoNFP (projekt) odo dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie do jej uzavretia.
MAS RZ Dolná Nitra o. z. prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle bodu 11. tejto výzvy na implementáciu stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení a v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a/ alebo Dodatkoch.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná konečným prijímateľom -predkladateľom projektu vo formulári ŽoNFP (projekte) v deň jej predloženia na MAS je konečná a nie je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať.
Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 bude predložená v šnurovacích spisových doskách P A4.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je možné získať na:

MAS RZ DOLNÁ NITRA, O. Z.
č. 198, 951 53 Babindol
IČO 42 116 252
Kontakty:

Predseda združenia:
Ľudovít Kravár :
Mail. Kravar@stonline.sk,
Mobil: 0907 773 013

Prijímanie ŽoNFP bude zabezpečené v dňoch 27.-30.9.2010 v Kancelárii MAS RZ Dolná Nitra, o. z. (v budove Obecného úradu Klasov).

Podpis
Predseda MAS RZ Dolná Nitra o. z.

V Babindole dňa 2.8.2010Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus kanalizácia knižnica reštaurácia športovisko

Fotogaléria

Malý Cetín 1 Malý Cetín 2 Malý Cetín 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí