Národný park Malá Fatra

Národný park Malá Fatra

- Malá Fatra sa vyznačuje mimoriadnou pestrosťou reliéfu, geologických a klimatických pomerov a krásou krajiny.
- Zachovali sa tu pomerne málo poškodené prirodzené ekosystémy.
- Pestré geologické podložie vplyvom rôznej odolnosti voči zvetrávaniu podnietilo vznik členitého reliéfu s charakteristickými bralami, tiesňavami, skalnými útvarmi a puklinami.
- Rastie tu 1141 druhov nižších rastlín, z nich 92 druhov machorastov, 111 druhov lišajníkov a 7 druhov húb v rôznom stupni ohrozenia, 973 druhov vyšších rastlín (z toho 22 západokarpatských endemitov, 14 karpatských endemitov).
- Zo živočíchov sa tu vyskytuje 3000 druhov bezstavovcov, z toho 2 kriticky ohrozené, 12 ohrozených, 28 vzácnych druhov, 210 druhov stavovcov, z toho 15 kriticky ohrozených, 56 ohrozených, 15 vzácnych druhov.
- Lesy zaberajú 70 % celkovej rozlohy. Najrozšírenejšou drevinou je buk, smrek, jedľa, kosodrevina a javor horský. V členitom teréne na skalných terasách sa nachádzajú spoločenstvá borovice lesnej.

História:

Územie Malej Fatry bolo už od začiatku 19. storočia centrom záujmu prírodovedcov, ktorých fascinovala bohatosť a jedinečnosť druhového zloženia fauny a flóry. Svoje výskumy tu prevádzali D. Štúr, J. Ľ. Holuby, D. Andrusov, G. Wahlenberg, ale aj mnohé iné menej známe osobnosti našej a zahraničnej vedy.

Kontakt:
Hrnčiarska 197
013 03 Varín
tel.: 041/569 23 11
fax: 041/507 14 15
e-mail: ssnpmf@sopsr.sk

Národný park Malá Fatra 1 Národný park Malá Fatra 2 Národný park Malá Fatra 3 Národný park Malá Fatra 4 Národný park Malá Fatra 5