Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola Bratislava logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20 82102, Bratislava
Vedenie školy: prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Zastúpenie školy: -
Tel.: +421 2 4820 8804
Mobil: -
Fax: +421 2 4820 8803
E-mail: rektorat@uninova.sk
Web: www.uninova.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Vznikla v roku 2004 ako prvá slovenská, súkromná vysoká škola s právnickým zameraním, pod názvom Bratislavská vysoká škola práva. Výučbu v akreditovaných študijných programoch v študijnom odbore Právo začala od akademického roku 2004/2005 na základe štátneho súhlasu, udeleného vládou SR (Uznesenie vlády SR č. 725/2004).

V súčasnosti má škola štyri fakulty, ponúka bakalárske ,magisterské a doktorandské štúdium v 15 akreditovaných študijných programoch. Vzhľadom na to, že názov, pod ktorým škola vystupovala šesť rokov už nezodpovedal jej reálne fungujúcej vnútornej štruktúre iniciovalo vedenie školy zmenu jej názvu na Paneurópska vysoká škola, ktorý je platný od akademického roka 2010/2011.

Ambíciou školy je aj naďalej byť humánnou, vedeckou, modernou a kreatívne sa rozvíjajúcou inštitúciou. Súčasťou tohto úsilia je aj výraznejšie etablovanie sa školy v stredoeurópskom priestore ako exkluzívnej vedecko-pedagogickej inštitúcie, ktorá bude šíriť dobré meno Slovenska doma a aj v zahraničí.

Absolventi školy majú výraznú, komparatívnu výhodu v porovnaní s ostatnými absolventmi iných vysokých škôl s prihliadnutím na pozornosť, ktorá sa venuje ich odbornej a jazykovej príprave. Na našej škole odovzdáva svoje skúsenosti najviac zahraničných pedagógov spomedzi vysokých škôl na Slovensku. Za hlavné kritérium úrovne pedagogickej činnosti školy bola a bude považovaná miera uplatnenie sa našich študentov na celoeurópskom trhu práce.

Fakulty Paneurópskej vysokej školy:

Historicky prvou fakultou školy bola Fakulta práva, ktorá poskytuje univerzálne právnické vzdelanie so špecializáciou na medzinárodné a európske právo. Študentov pripravuje nielen na tradičné právnické povolania, ale aj na ďalšie odborné uplatnenia, ktoré sa právnikom otvárajú v podmienkach pracovného trhu Európskej únie.

Fakulta ekonómie a podnikania je progresívnou a flexibilnou inštitúciou, ktorá podporuje moderné vzdelávacie postupy a pripravuje ekonomických odborníkov nielen pre domáci, ale aj pre celosvetový trh práce. Pri tvorbe náplne študijných programov vychádza z domácich a medzinárodných poznatkov overených praxou.

V poradí tretia fakulta, Fakulta masmédií rozšírila vzdelávanie v odbore masmediálne štúdiá. Fakulta reaguje na aktuálny vývoj v oblasti médií, reklamy a marketingu, odráža nové trendy. Vychováva profesionálov, ktorí si zo školy odnesú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti, dnes už pre mediálnu a reklamnú oblasť nevyhnutné. Od akademického roku 2010/2011 je súčasťou Fakulty masmédií je aj nový študijný odbor Politológia, v dennej a externej forme štúdia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

Fakulta informatiky sa stala súčasťou školy ako flexibilná reakcia na dynamický vývoj v oblasti informačných technológií. Výučba na tejto najmladšej fakulte sa začala v roku 2008 a dnes je jedinou fakultou súkromnej vysokej školy tohto zamerania na Slovensku. Systémovo a cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií s dôrazom na výchovu profesionála, ktorý bude v praxi zvládať hodnotové, kreatívne aj technologické problémy.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí