Vysoké školy-Univerzity

  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v PrešovePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: -
Vedenie školy: prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: +421 (0) 51 758 17 97
Mobil: -
Fax: -
E-mail: studijne@ismpo.sk
Web: www.ismpo.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Svoju činnosť začala na základe udelenia Štátneho súhlasu vládou SR uznesením č. 639 zo dňa 24. augusta 2005 s účinnosťou od 25. augusta 2005.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Prešovská univerzita v Prešove logo

Prešovská univerzita v PrešovePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Nám. Legionárov 3 080 01, Prešov
Vedenie školy: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 051/7563 110
Mobil: -
Fax: 051/7563 147
E-mail: matlren@unipo.sk
Web: www.unipo.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Prešov je spolu s Bratislavou, Trnavou a Košicami súčasťou štvorice najstarších centier vysokoškolského vzdelávania na území Slovenska.
Prvou vysokoškolskou inštitúciou v meste bolo Evanjelické kolégium, ktoré začalo svoju činnosť v r. 1667.
Najstaršou súčasťou Prešovskej univerzity je Gréckokatolícka teologická fakulta, ktorá bola založená v r. 1880 ako Gréckokatolícka bohoslovecká akadémia.

Pedagogická fakulta vznikla v r. 1949.

V r. 1950 bola založená Pravoslávna bohoslovecká fakulta.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredoeurópska vysoká škola v SkaliciPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Kráľovská 386/11 909 01, Skalica
Vedenie školy: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 034/6647061-2
Mobil: -
Fax: 034/6647063
E-mail: info@sevs.sk
Web: www.sevs.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je mladá moderná škola s veľkou perspektívou, ktorú navštevuje 1200 študentov zo Slovenska aj zahraničia. Je to súkromná vysoká škola, ktorá v tomto roku oslávi 5 rokov svojej činnosti. Od svojho vzniku urobila obrovský kus práce a v tomto roku smeruje k zaradeniu medzi slovenské univerzity.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta

Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakultaPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Vysokoškolská 4 04001, Košice
Vedenie školy: prof. Ing. Ingrid Šenitková, PhD.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 055 602 4175, 4176
Mobil: -
Fax: 055 62 332 19
E-mail: prodp.svf@tuke.sk
Web: www.svf.tuke.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Všeobecne sa prijíma, že akýkoľvek spoločensko-ekonomický rozvoj je podmienený rozvojom investičnej výstavby a teda aj stavebníctva. Rozvoj stavebníctva je však úzko spätý s odborno-technickou úrovňou jeho zamestnancov, organizácií a firiem. Efektívny rozvoj stavebníctva preto v závažnej miere závisí od vzdelávania a vedecko-technického rozvoja. Vláda bývalej Slovenskej republiky zriadila Stavebnú fakultu VŠT v Košiciach, s pôsobnosťou od 20. februára 1977. Štúdium sa začalo v ak.


Odbory školy:

1. stupeň
* Budovy a prostredie
* Environmentálne inžinierstvo stavieb
* Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
* Technológia a manažment v stavebníctve

2. stupeň
* Nosné konštrukcie a dopravné stavby
* Stavby s environmentálnym určením
* Technológia a manažment v stavebníctve
* Tvorba budov a prostredia

3. stupeň
* Environmentálne inžinierstvo
* Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
* Teória tvorby budov a prostrediaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Technická univerzita vo Zvolene logo

Technická univerzita vo ZvolenePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Ul. T.G.Masaryka 24 960 53, Zvolen
Vedenie školy: prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 045/5206 106
Mobil: -
Fax: 045/5330 027
E-mail: rpp@vsld.tuzvo.sk
Web: www.tuzvo.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Technická univerzita vo Zvolene ako vrcholná vedeckovýskumná a vzdelávacia ustanovizeň plní svoje hlavné poslanie v navzájom úzko súvisiacich a celospoločensky veľmi významných oblastiach – v lesníctve, drevárstve, ekológii a environmente a príbuzných odboroch. Je jedinou tohto zamerania v systéme vysokých škôl na Slovensku.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre logo

Univerzita Konštantína Filozofa v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Trieda A. Hlinku č.1 949 74, Nitra
Vedenie školy: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 037 / 6408 111
Mobil: -
Fax: 037 / 6408 020
E-mail: ukf@ukf.sk
Web: www.ukf.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou a nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry i Slovenska - Konštantína Filozofa (svätého Cyrila, 827-869). Nastúpila na cestu rozvíjania cyrilometodskej tradície, šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie a tolerancie. UKF sa formuje ako moderná európska všeobecná univerzita, v ktorej dominuje veda, duchovná kvalita, vysoká odbornosť, pedagogické majstrovstvo, široká komunikatívnosť vo vnútri i so svetom.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Priemyselná 4 918 43, Trnava
Vedenie školy: doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 033/ 55 16 047
Mobil: -
Fax: 033/5514618
E-mail: sekdepdf@truni.sk
Web: www.truni.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Historicky bola univerzita vždy zdrojom či studnicou informácií, miestom kde sa študenti pripravovali prostredníctvom získavania vedomostí a učených (vedeckých) rozpráv, cvičením mysle a rozvojom intelektuálnych zručností, skúmaním tradičných a hľadaním nových akademických poznatkov a porozumenia zložitým javom. Univerzity boli etablované v pomaly sa meniacej spoločnosti, kde vonkajšie faktory a okolie bolo zvyčajne predikovateľné.


Odbory školy:

Informácie o možnostiach štúdia na fakultách Trnavskej univerzity nájdete na stránkach jednotlivých fakúlt:

* Filozofická fakulta - Informácie o štúdiu
* Pedagogická fakulta - Informácie o štúdiu
* Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - Stránka Štúdium
* Teologická fakulta - Štúdium
* Právnická fakulta - Stránka ŠtúdiumOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre logo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Tr.A.Hlinku č.2 949 76, Nitra
Vedenie školy: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 037/641 5111
Mobil: -
Fax: +421376511593
E-mail: zdenka.galova@uniag.sk
Web: www.uniag.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe vedeckých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných odvetviach a tvorivé vedecké bádanie. Vychádzajúc z uvedených úloh SPU v rámci slovenských univerzít má svoje jedinečné postavenie a celonárodnú pôsobnosť.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave logo

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Palackého č.1, P.O. Box 104 810 00, Bratislava
Vedenie školy: prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/5464 0752
Mobil: 0903 715 533
Fax: -
E-mail: ondova@vssvalzbety.sk
Web: www.vssvalzbety.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

VŠZaSP sv. Alžbety pôsobí ako nezisková organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave dňa 21.10.2002 pod č. OVVS-673-/54/2002-NO pod názvom Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Univerzita J. Selyeho v Komárne

Univerzita J. Selyeho v KomárnePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Bratislavská cesta 3322 945 01, Komárno
Vedenie školy: doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 035/32 60 848
Mobil: -
Fax: -
E-mail: info@selyeuni.sk
Web: www.selyeuni.sk/

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Univerzita J. Selyeho v Komárne (UJS) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Vyučovanie sa začalo v akademickom roku 2004/05; z čoho vyplýva,že je najmladšou verejnou vysokou školou na Slovensku. Ročne na univerzite študuje v približne 2500 študentov vo všetkých troch stupňoch, v dennej aj externej forme štúdia na 3 fakultách, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.


Odbory školy:

Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne sú :
•Pedagogická fakulta,
•Ekonomická fakulta,
•Fakulta reformovanej teológie.Oznam školy:

Univerzita J. Selyeho bola zriadená Národnou radou Slovenskej republiky zákonom č. 465/2003 Z. z. zo dňa 23. októbra 2003, s účinnosťou od 1.1.2004. Je najmladšou verejnou vysokou školou na Slovensku. Základným cieľom univerzity bola príprava kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov vo finančníctve, manažmente, informatike a marketingu, učiteľov základných a stredných škôl, teológov a katechétov. Naši absolventi budú svojim vzdelaním, komunikačnými schopnosťami a jazykovými znalosťami dostatočne pripravení uplatniť sa na slovenskom, európskom a medzinárodnom trhu práce. Ďalším cieľom je, aby absolventi univerzity dokázali efektívne prispieť k rozvíjaniu trhového hospodárstva a zvýšeniu konkurencieschopnosti ekonomiky v stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách; ako aj k vytvoreniu pevného základu pre kvalitné vzdelávanie v národnostnom školstve, pri uchovávaní a upevňovaní morálnych hodnôt spoločnosti. Poslaním univerzity je poskytnúť vysokoškolské vzdelanie v materinskom jazyku, pripraviť učiteľov pre materské, základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, vyškoliť teológov a ďalších odborníkov v oblasti ekonómie. Univerzita poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy. Vo vedných odboroch spĺňa národné a medzinárodné kritéria.

Na univerzite sa najmä vyučuje v materinskom – maďarskom jazyku, pričom sa kladie veľký dôraz na to, aby jej absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v maďarčine, ale aj v slovenčine a v angličtine, resp. v iných európskych jazykoch. Univerzita taktiež kladie dôraz na to, aby jej absolventi poznali európsky priestor, inštitúcie a právne normy Európskej únie. Tieto odborné disciplíny sa vyučujú v štátnom - slovenskom jazyku, pričom výučba je doplnená aj vo svetových jazykoch, najmä v anglickom a nemeckom jazyku.Fotogaléria miest Fotogaléria obcí