Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Ul. T.G.Masaryka 24 960 53, Zvolen
Vedenie školy: prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 045/5206 106
Mobil: -
Fax: 045/5330 027
E-mail: rpp@vsld.tuzvo.sk
Web: www.tuzvo.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Technická univerzita vo Zvolene ako vrcholná vedeckovýskumná a vzdelávacia ustanovizeň plní svoje hlavné poslanie v navzájom úzko súvisiacich a celospoločensky veľmi významných oblastiach – v lesníctve, drevárstve, ekológii a environmente a príbuzných odboroch. Je jedinou tohto zamerania v systéme vysokých škôl na Slovensku.

Hlavným poslaním TU je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a rozvíjať poznanie na vedeckom základe. Cieľom je dať absolventom také vedecké, teoretické a praktické poznatky, aby svojimi teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami získali spôsobilosť samostatne používať pracovné metódy a uplatniť vedecké poznatky pri realizácii vyššieho stupňa rozvoja techniky a technológie v lesnom hospodárstve, drevárskom priemysle a pri realizácii ekologických problémov tvorby a ochrany životného prostredia.

Súčasná etapa rozvoja TU v zmysle rozpracovanej koncepcie nadväzuje na pozitívne prvky štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej v minulosti a snaží sa o optimálnu harmonizáciu technického a univerzitného charakteru štúdia. Základné tendencie rozvoja sú spoločné pre všetky fakulty. Na TU môžu študovať občania SR a iných štátov, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium a sú zapísaní na niektorú fakultu. Štúdium na TU je bakalárske, inžinierske, doktorandské a UTV (Univerzita tretieho veku).

Bakalárske štúdium je obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia a trvá najmenej tri roky. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce získava titul "bakalár" (v skratke "Bc."). Inžinierske štúdium je hlavná oblasť vysokoškolského vzdelávania na TU a trvá v dennej forme štúdia 5 rokov, v externej forme štúdia 6 rokov. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce získava akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing."). Doktorandské štúdium je najvyšším druhom vysokoškolského vzdelávania na TU a trvá v dennej forme štúdia spravidla 3 až 4 roky, v externej forme štúdia spravidla 5 rokov. Absolventom doktorandského štúdia po obhajobe dizertačnej práce sa udeľuje vedecko-akademická hodnosť "philosophiae doctor" (v skratke "PhD.").

Štúdium na UTV je určené ľuďom poproduktívneho veku, v rámci ktorého sa sprístupňujú poznatky a zručnosti, ktoré môžu študujúci využiť pre svoj osobný rozvoj, ako aj v prospech celej spoločnosti.

Nová koncepcia a organizácia obsahu univerzitného charakteru štúdia vedie k vytvoreniu dostatočného priestoru pre formovanie osobnosti študenta. Systém možnej tvorby individuálnych študijných plánov cez sústavu povinných a voliteľných predmetov vytvára priestor, v ktorom si študenti môžu okrem zvoleného študijného programu jednej fakulty, študovať aj predmety študijných zameraní ďalších fakúlt TU. Je kladený dôraz na individuálny prístup študenta pre uspokojenie jeho záujmovej sféry vzdelania. Ponuka odborného zamerania má v podmienkach TU široké spektrum oblasti prírodných, technických, ekonomických i humanitných vied s dôrazom na tvorbu a ochranu prírodného a životného prostredia. Základnými formami výučby sú prednášky, cvičenia, hlavné cvičenia, semináre, konzultácie, ateliérová tvorba, exkurzie, odborné a prevádzkové praxe. Hlavnými formami kontroly štúdia sú: zápočty a skúšky. Skúšky sa vykonávajú ústne, písomne, praktické alebo kombinované. Podrobný priebeh, obsah a formy štúdia určujú štatúty a študijné programy fakúlt.

Systém vysokoškolského vzdelávania prechádza v súčasnom období procesom výrazných zmien. Prebieha jeho transformácia, ktorej základom sú nové legislatívne normy reformujúce vysokoškolské vzdelávanie najmä zavedením 3 – stupňového systému vysokoškolského vzdelávania a Európskeho kreditového systému. V nadväznosti na to od akademického roka 2005/2006 prebieha na TU súbežne výučba v 2. - 5. ročníkoch v dobiehajúcich študijných odboroch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj výučba v prvých ročníkoch podľa nových akreditovaných študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia.

V súčasnosti má TU vo Zvolene štyri fakulty.

* Lesnícka fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v 4 dobiehajúcich inžinierskych študijných odboroch "Lesníctvo" , "Manažment a financovanie lesných podnikov" , "Ekológia lesa" a „Aplikovaná zoológia a poľovníctvo“. Od akademického roka 2005/2006 ponúka 2 študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia.
* Drevárska fakulta ponúka štúdium v 5 dobiehajúcich inžinierskych študijných odboroch "Drevárske inžinierstvo", "Priemyselný dizajn nábytku", "Procesy spracovania dreva", "Podnikový manažment" „Požiarna ochrana“ a v 1 dobiehajúcom bakalárskom štúdiu "Dizajn interiéru a poradenstvo". Od akademického roka 2005/2006 ponúka 11 študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia.
* Fakulta ekológie a environmentalistiky pripravuje absolventov v 2 dobiehajúcich inžinierskych študijných odboroch – "Aplikovaná ekológia" a "Environmentalistika". Od akademického roka 2005/2006 ponúka 4 študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia.
* Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky ponúka vysokoškolské štúdium v 2 dobiehajúcich inžinierskych študijných odboroch: „Inžinierstvo strojov a zariadení“ a „Inžinierstvo riadenia priemyslu“ a dobiehajúce bakalárske štúdium v dvoch študijných odboroch „Integrovaný manažment“ a „Výrobná technika“. Od akademického roka 2005/2006 ponúka 4 študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia.

Od akademického roku 2005/2006 univerzita otvorila bakalárske štúdium v celouniverzitnom študijnom programe Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí