Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta

Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Vysokoškolská 4 04001, Košice
Vedenie školy: prof. Ing. Ingrid Šenitková, PhD.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 055 602 4175, 4176
Mobil: -
Fax: 055 62 332 19
E-mail: prodp.svf@tuke.sk
Web: www.svf.tuke.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Všeobecne sa prijíma, že akýkoľvek spoločensko-ekonomický rozvoj je podmienený rozvojom investičnej výstavby a teda aj stavebníctva. Rozvoj stavebníctva je však úzko spätý s odborno-technickou úrovňou jeho zamestnancov, organizácií a firiem. Efektívny rozvoj stavebníctva preto v závažnej miere závisí od vzdelávania a vedecko-technického rozvoja. Vláda bývalej Slovenskej republiky zriadila Stavebnú fakultu VŠT v Košiciach, s pôsobnosťou od 20. februára 1977. Štúdium sa začalo v ak. roku 1977/1978 v odbore Pozemné stavby, následne sa v roku 1979 sa rozšírilo o študijný odbor Konštrukcie a dopravné stavby, ktorý bol v roku 1991 premenovaný na odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. V súvislosti s požiadavkou na posilnenie environmentálnej orientácie výučby technických škôl v roku 1993 pribudol študijný odbor Ekológia v stavebníctve, neskôr v súlade s požiadavkou akreditačnej komisie premenovaný na odbor Environmentalistika. V roku 1998 sa na základe požiadaviek stavebnej praxe rozšírila ponuka odborov na Stavenej fakulte TU v Košiciach o študijný odbor Realizácia stavieb. V súvislosti s novou legislatívou, v súlade s personálnymi možnosťami a technickými podmienkami MŠ SR na návrh AK priznalo v roku 2004 právo uskutočňovať výučbu v bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch v štyroch študijných odboroch: Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Stavebníctvo a Environmentálne inžinierstvo.
Tradícia v pestovaní klasických i v rozvíjaní nových aktuálnych študijných odborov je dobrým predpokladom a zárukou ďalšej úspešnej výchovy vysokokvalifikovaných stavebných odborníkov, ktorí nájdu uplatnenie doma i v zahraničí. Fakulta sa teda dlhodobo hlási k nasledujúcim štyrom študijným odborom:

• Pozemné stavby
• Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
• Stavebníctvo
• Environmentálne inžinierstvo

Uplynulo teda už 30 rokov od založenia fakulty. Tridsať rokov nachádzania, rozvíjania a plnenia poslania pre ktoré bola fakulta zriadená. Je to predovšetkým výchova nových a ďalších kvalifikovaných odborníkov pre stavebníctvo, ale aj sústavné rozvíjanie tvorivej výskumnej a nadväzujúcej aplikačnej práce v príslušných študijných a vedných odboroch.
Stavebná fakulta počas 30 rokov svojej existencie vychovala už 4 740 inžinierov. Štúdium úspešne ukončilo aj 67 študentov zo zahraničia. V súlade s prechodom na trojstupňové vysokoškolské štúdium bakalárske štúdium na fakulte ukončilo 197 absolventov. Vedeckú výchovu na Stavebnej fakulte ukončilo doteraz 89 doktorandov, z toho 4 zo zahraničia. V súčasnosti študuje v dennej aj externej forme doktorandského štúdia 70 študentov, z toho štyria zo zahraničia. Kvalitná príprava absolventov Stavebnej fakulty v Košiciach sa prejavuje v ich uplatnení a najmä v pozitívnej odozve technickej a najmä stavebnej praxe. Mnohí absolventi sa stali vedúcimi osobnosťami v stavebnej praxi a môžeme ich stretnúť pri tvorbe, navrhovaní a realizácii náročných stavebných diel, vo výskume, školstve ako i na významných postoch spoločenského života.
História vývoja a formovania sa odborného a vedeckého profilu fakulty bola v dobe jej vzniku, ako aj po celu dobu jej trvania, poznačená osobnosťami pôsobiacimi na Stavebnej fakulte, ale najmä stimulom potrieb a požiadaviek súvisiacich s pôvodným zámerom rozvíjania stavebnej činnosti na východe Slovenska a nadväzujúcej industrializácie stavebníctva. Pôvodné zámery orientácie a formovania fakulty sa s vývojom hospodárstva postupne menili a spresňovali až do jej súčasnej podoby. Formovanie vedecko-odborného a vzdelávacieho profilu Stavebnej fakulty sa takto stalo dlhodobým neustále sa vyvíjajúcim procesom, ktorý je v súčasnosti determinovaný osobnosťami fakulty a aktuálnymi spoločensko-ekonomickými požiadavkami a potrebami transformujúcej sa spoločnosti.
Vychádzajúc z tradície vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, v nadväznosti na vytváranie univerzitného povedomia akademickej obce, hlavným poslaním fakulty v súlade so základným poslaním TU bude zhromažďovanie, zveľaďovanie, uchováva¬nie a šírenie poznatkov a výsledkov vedy, techniky, umenia a kultúry. Hlavné poslanie fakulty bude napĺňané profesionálnou pedagogickou a prínosnou vedecko-výskumnou činnosťou. Stavebná fakulta TU v Košiciach bude napomáhať vedeckému a technologickému rozvoju stavebníctva v záujme formovania prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života.
Zamestnanci fakulty doteraz riešili viac ako 200 výskumných projektov a vypracovali vyše 900 expertných posudkov, aktívne sa zúčastňujú na transformácii nových európskych noriem do sústavy STN. K významným vedeckým projektom riešeným tomto období na Stavebnej fakulte patria:

• Teória tvorby vnútorného prostredia budov vo väzbe na stavebné materiály, konštrukcie a sústavy techniky prostredia.
• Teoretická a experimentálna analýza nízkoenergetických a nízkoentropických budov.
• Výskum využitia neurónových sietí pri stanovení procesu prúdenia a mikrobiologického rizika v systémoch teplej vody.
• Pružnoplastické pôsobenie a únosnosť materiálovo homogénnych a kombinovaných prútov pri kvázistatickom a premennom zaťažení
• Pravdepodobnostná analýza spoľahlivosti a vyšetrovania skutočného pružnoplastického pôsobenia lanových, ohybovo tuhých a tensegrity konštrukcií a mobilných sústav s časovo závislými nelineárnymi vlastnosťami aplikáciou metód umelej inteligencie.
• Pôsobenie konštrukčných prvkov z nekovových vláknových kompozitov FRP v betónových, spriahnutých a hybridných FRP – betónových konštrukciách
• Materiálové zhodnocovanie popolčekov zo spaľovania uhlia vo výrobe cementu a betónových kompozitov.
• Výskum a vývoj technológií združeného využívania fosílnych a obnoviteľných zdrojov pre trvale udržateľné energetické zásobovanie
• Štúdium možností aplikácie remediačných metód pri eliminácii environmentálneho rizika kyslých banských vôd v starej banskej záťaže Smolník
• Stanovenie optimálneho polomeru záujmovej oblasti závodu na spracovanie stavebných a demolačných odpadov.
• Výskum rizík vyplývajúcich z urýchľovania výstavby.

Za najvýznamnejšie výsledky vedecko-výskumnej práce za posledné obdobie je možné považovať najmä:

• spresnenie a rozšírenie poznatkov o miere narušenia environmentálnej bezpečnosti budov vo väzbe na stavebné konštrukcie a sústavy technických zariadení budov
• prehĺbenie poznania v oblasti simulácií energetických tokov v budovách s kvantifikáciou miery vplyvu jednotlivých druhov obalových konštrukcií na celkovú energetickú bilanciu
• posúdenie interakčných vzťahy budov a techniky prostredia, energetickej efektívnosti a environmentálnej prijateľnosti prevádzky budov
• spresnenie a rozšírenie poznatkov o skutočnom pružno-plastickom pretváraní a porušovaní tenkostenných homogénnych a kombinovaných oceľových nosníkov a stĺpov pri jednorázovom a opakovanom zaťažení
• spresnenie matematicko-fyzikálnych transformačných modelov pre vybrané typy visutých lanových a kombinovaných fixných a mobilných sústav s ohľadom na ich reologické vlastnosti
• spresnenie stanovenia statického pôsobenia a konštrukčného riešenia viacerých typov spriahnutých oceľobetónových mostov a mostoviek
• vypracovanie matematicko-fyzikálnych modelov obdĺžnikových dosiek modelujúcich základové dosky budov, cestné vozovky alebo letiskové plochy s podložím
• stanovenie súčtovej nákladovej funkcie priebehu nákladov na recykláciou stavebných odpadov a minimálneho a maximálneho množstva odpadov pre ekonomické využitie recyklačnej linky
• výskum účinkov novej generácie superplastifikátorov na báze polykarboxylátov pri výrobe betónu vysokej kvality (HPC, HSC) a ich aplikácie pri technológii samozhutniteľného betónu (SCC)
• posúdenie možností uplatnenia mechanickej aktivácie a mechanochemickej modifikácie štruktúry popolčeka zo spaľovania uhlia pre jeho využitie ako aktívnej prísady do betónov a ako suroviny pre výrobu belitových cementov
• výskum erózno-transportných procesov v povodí vodných tokov a posúdenie ich vplyvu na zanášanie malých vodných nádrží


Odbory školy:

1. stupeň
* Budovy a prostredie
* Environmentálne inžinierstvo stavieb
* Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
* Technológia a manažment v stavebníctve

2. stupeň
* Nosné konštrukcie a dopravné stavby
* Stavby s environmentálnym určením
* Technológia a manažment v stavebníctve
* Tvorba budov a prostredia

3. stupeň
* Environmentálne inžinierstvo
* Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
* Teória tvorby budov a prostrediaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí