Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Priemyselná 4 918 43, Trnava
Vedenie školy: doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 033/ 55 16 047
Mobil: -
Fax: 033/5514618
E-mail: sekdepdf@truni.sk
Web: www.truni.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Historicky bola univerzita vždy zdrojom či studnicou informácií, miestom kde sa študenti pripravovali prostredníctvom získavania vedomostí a učených (vedeckých) rozpráv, cvičením mysle a rozvojom intelektuálnych zručností, skúmaním tradičných a hľadaním nových akademických poznatkov a porozumenia zložitým javom. Univerzity boli etablované v pomaly sa meniacej spoločnosti, kde vonkajšie faktory a okolie bolo zvyčajne predikovateľné. Postavenie a vážnosť, ktorú prisudzovala ľudská spoločnosť vzdelanosti a poznatkom, bola v jednotlivých dejinných etapách rôzna, ale v rozhodujúcej miere vysoko cenená. Význam poznatkov v dnešnej spoločnosti je určujúci, nie darmo sa nazýva spoločnosťou založenou na poznatkoch. Súčasná spoločnosť kladie veľký dôraz na rozmýšľanie, tvorenie a zvažovanie, pričom výsledkom týchto procesov sú myšlienky, riešenia, metódy a návody čiže jedným slovom poznatky. Nikdy doteraz intelektuálna výnimočnosť, dôkladnosť a kritickosť, spolu so schopnosťou hodnotiť, spájať a potvrdzovať, nebola taká dôležitá ako dnes. Je úlohou univerzít, aby rozvíjali všetky uvedené schopnosti. Len vzdelaný národ s vyspelou kompetenciou permanentného vzdelávania má potenciál na presadenie sa v globálnom svete súčasnosti.

Zachovávajúc tradičné hodnoty, musíme vziať do úvahy, že spoločnosť očakáva od nás prípravu vysokokvalifikovanej a efektívnej pracovnej sily pre zabezpečenie trvalého rozvoja slovenskej spoločnosti, realizovanie aktivít využívajúc univerzitné know-how a výsledky vlastného výskumu, vytváranie príležitostí pre sociálnu mobilitu a účinné zapojenie sa všetkých súčastí spoločnosti, budovanie vedeckých a technologických parkov, inkubátorov a Študentských podnikov. Splnenie týchto úloh je ťažko predstaviteľné bez adekvátneho strategického plánovania, kvalitného personálneho obsadenia kľúčových riadiacich pozícií a zodpovedajúcej univerzitnej infraštruktúry, vytvárajúcej podmienky pre vzdelávaciu, bádateľskú, umeleckú, správnu a riadiacu činnosť na univerzite.

Musíme súhlasiť s tým, Čo povedal profesor Jaak Aaviksoo, rektor Tartu univerzity z Estónska na seminári rektorov európskych univerzít v Paríži v marci 2006: „Staré zlaté časy sú navždy preč." Celosvetovo sú univerzity tlačené do poskytovania väčšej pridanej hodnoty (lepších a kvalitnejších služieb pre spoločnosť) za menej peňazí (efektívnejšie). Je vôbec niečo také splniteľné? Ak aj áno, tak len za predpokladu lepšieho riadenia a efektívnejšieho využívania zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Efektívne riadenie zdrojov a prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí je možné však len za podmienky disponibilnosti relevantných informácií v potrebnom čase a ich analýzou v čase tvorby rozhodnutí. Dynamika súčasnosti skracuje čas, ktorý máme na rozhodnutia, zároveň mohutnie masa informácií, a preto prijímať kvalitné rozhodnutia bez využitia informačných a komunikačných technológií je veľmi ťažko si predstaviť.

Čo povedať na záver? Našu univerzitu si môžeme v budúcnosti predstaviť predovšetkým ako miesto, ktoré bude ponúkať vzdelávacie a knižničné služby na úrovni 21. storočia, priestor na prácu, na samoštúdium, ale aj kolaboráciu, na spoločné stretnutia a spoločenské aktivity, neformálne diskusie pedagógov so študentmi i medzi študentmi navzájom, odpočinok a osvieženie v priebehu dňa a zároveň bude slúžiť aj ako jediný prístupový bod ku všetkým službám, ktoré môže univerzita poskytnúť študentom. Bude to miesto, ktoré bude plniť predovšetkým spoločensko-sociálnu úlohu, aby sa neutralizovala fyzická izolácia subjektov vzdelávania v dôsledku využívania technológií napríklad vo forme online vzdelávania. Univerzitu budú študenti navštevovať nie kvôli diktátu rozvrhu, ale preto, aby zlepšili svoje prežívanie a obohatili svoj život.


Odbory školy:

Informácie o možnostiach štúdia na fakultách Trnavskej univerzity nájdete na stránkach jednotlivých fakúlt:

* Filozofická fakulta - Informácie o štúdiu
* Pedagogická fakulta - Informácie o štúdiu
* Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - Stránka Štúdium
* Teologická fakulta - Štúdium
* Právnická fakulta - Stránka ŠtúdiumOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí