Univerzita J. Selyeho v Komárne

Univerzita J. Selyeho v Komárne


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Bratislavská cesta 3322 945 01, Komárno
Vedenie školy: doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 035/32 60 848
Mobil: -
Fax: -
E-mail: info@selyeuni.sk
Web: www.selyeuni.sk/

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Univerzita J. Selyeho v Komárne (UJS) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Vyučovanie sa začalo v akademickom roku 2004/05; z čoho vyplýva,že je najmladšou verejnou vysokou školou na Slovensku. Ročne na univerzite študuje v približne 2500 študentov vo všetkých troch stupňoch, v dennej aj externej forme štúdia na 3 fakultách, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS, čo umožňuje obojstrannú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ.


Odbory školy:

Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne sú :
•Pedagogická fakulta,
•Ekonomická fakulta,
•Fakulta reformovanej teológie.Oznam školy:

Univerzita J. Selyeho bola zriadená Národnou radou Slovenskej republiky zákonom č. 465/2003 Z. z. zo dňa 23. októbra 2003, s účinnosťou od 1.1.2004. Je najmladšou verejnou vysokou školou na Slovensku. Základným cieľom univerzity bola príprava kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov vo finančníctve, manažmente, informatike a marketingu, učiteľov základných a stredných škôl, teológov a katechétov. Naši absolventi budú svojim vzdelaním, komunikačnými schopnosťami a jazykovými znalosťami dostatočne pripravení uplatniť sa na slovenskom, európskom a medzinárodnom trhu práce. Ďalším cieľom je, aby absolventi univerzity dokázali efektívne prispieť k rozvíjaniu trhového hospodárstva a zvýšeniu konkurencieschopnosti ekonomiky v stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách; ako aj k vytvoreniu pevného základu pre kvalitné vzdelávanie v národnostnom školstve, pri uchovávaní a upevňovaní morálnych hodnôt spoločnosti. Poslaním univerzity je poskytnúť vysokoškolské vzdelanie v materinskom jazyku, pripraviť učiteľov pre materské, základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, vyškoliť teológov a ďalších odborníkov v oblasti ekonómie. Univerzita poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy. Vo vedných odboroch spĺňa národné a medzinárodné kritéria.

Na univerzite sa najmä vyučuje v materinskom – maďarskom jazyku, pričom sa kladie veľký dôraz na to, aby jej absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v maďarčine, ale aj v slovenčine a v angličtine, resp. v iných európskych jazykoch. Univerzita taktiež kladie dôraz na to, aby jej absolventi poznali európsky priestor, inštitúcie a právne normy Európskej únie. Tieto odborné disciplíny sa vyučujú v štátnom - slovenskom jazyku, pričom výučba je doplnená aj vo svetových jazykoch, najmä v anglickom a nemeckom jazyku.Fotogaléria miest Fotogaléria obcí