Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Trieda A. Hlinku č.1 949 74, Nitra
Vedenie školy: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 037 / 6408 111
Mobil: -
Fax: 037 / 6408 020
E-mail: ukf@ukf.sk
Web: www.ukf.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou a nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry i Slovenska - Konštantína Filozofa (svätého Cyrila, 827-869). Nastúpila na cestu rozvíjania cyrilometodskej tradície, šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie a tolerancie. UKF sa formuje ako moderná európska všeobecná univerzita, v ktorej dominuje veda, duchovná kvalita, vysoká odbornosť, pedagogické majstrovstvo, široká komunikatívnosť vo vnútri i so svetom. Jej silnou stránkou je rozsiahla ponuka študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, ich flexibilnosť, inovatívnosť a rôznorodosť.

UKF okrem tradičnej prípravy pedagógov pre základné a stredné školy, pripravuje štúdiom vedeckých a odborných študijných programov budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov, gemológov a ďalších odborníkov. Jedinečnosťou UKF je príprava učiteľov v jazyku maďarskom pre uplatnenie sa na národnostne zmiešanom území a príprava učiteľov, sociálnych a osvetových pracovníkov pre rómske etnikum.

Univerzita organizuje aj celoživotné vzdelávanie a to predovšetkým ako doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium a záujmové štúdium univerzity tretieho veku.

Univerzita má viac ako 50 ročnú tradíciu vysokoškolského vzdelávania. V marci 2010 minister školstva na základe výsledkov komplexnej akreditácie odovzdal UKF dekrét o jej zaradení medzi univerzitné vysoké školy.

Univerzitu v súčasnosti tvorí päť fakúlt:

* Fakulta prírodných vied
* Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
* Fakulta stredoeurópskych štúdií
* Filozofická fakulta
* Pedagogická fakulta

Vedecký potenciál UKF je koncentrovaný do unikátnych pracovísk - vedeckých ústavov a špecializovaných laboratórií, ktoré sú zárukou kvalitných výstupov vedeckovýskumných aktivít vedeckých a vedecko-pedagogických zamestnancov a doktorandov univerzity, ako aj predpokladom odborného rastu mladej generácie výskumníkov.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí