Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Tr.A.Hlinku č.2 949 76, Nitra
Vedenie školy: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 037/641 5111
Mobil: -
Fax: +421376511593
E-mail: zdenka.galova@uniag.sk
Web: www.uniag.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe vedeckých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných odvetviach a tvorivé vedecké bádanie. Vychádzajúc z uvedených úloh SPU v rámci slovenských univerzít má svoje jedinečné postavenie a celonárodnú pôsobnosť. Jej poslaním je zabezpečenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak, aby vytvárala a prenášala poznatky potrebné na rozvoj poľnohospodárstva a príbuzných odvetví, rozvoj vidieka na Slovensku s celkovým prepojením na medzinárodné spoločentvo. Svoje poslanie napĺňa výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie. Študentov vedie k tvorivému, kritickému a nezávislémumysleniu, zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti.

Realizáciou svojho poslania SPU prispieva ku zvyšovaniu vzdelanostnej, vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Pri tejto činnosti nadväzuje na celosvetový vývoj vedy a kultúry. V duchu národných a všeľudových tradícií pôsobí ako súčasť siete vysokých škôl a vedeckých pracovísk SR. Spolu s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami SPU tvorí sieť verejných vysokých škôl Slovenskej republiky.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a jej fakulty poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch uskutočňovaných v troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

* bakalársky,
* inžiniersky,
* doktorandský.

Študijné programy na SPU sa môžu uskutočňovať v dennej alebo externej forme štúdia. V oboch formách štúdia sa študijné programy môžu realizovať:

* prezenčnou metódou,

* dištančnou metódou,

* kombinovanou metódou.

Aktuálne akreditované študijné programy ponúka v súčasnosti 6 fakúlt:

* Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,
* Fakulta biotechnológie a potravinárstva,
* Fakulta ekonomiky a manažmentu,
* Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,
* Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva,
* Technická fakulta (predtým Mechanizačná fakulta).


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí