Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury v TrnaveKontaktné údaje

Adresa školy: Kalinčiakova 24 917 01 Trnava
Vedenie školy: PhDr. Mária Marková, PhD.
Zastúpenie školy: PaedDr. Eva Gombíková, RNDr. Mária Hrušovská, PhDr. Jana Litvová
Tel.: 033/534 00 56 - sekretariát, 033/554 51 95 - zástupkyňa riaditeľky, 033/554 59 32 - riaditeľka školy
Mobil: -
Fax: -
E-mail: zastupca@pasa.sk
Web: http://pasa.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Naša cirkevná škola postavila ideál pre dievčatá a chlapcov v šľachetnom dievčati - blahoslavenej Laure, ktorá žiari čistotou srdca i za cenu obety, ale i obetavou láskou voči svojej matke. Týmto ideálom majú byť pripravení pre sociálnu prácu, pomáhať chorým, zostarnutým, opusteným, tak, ako nám to káže sám Pán Ježiš: "Bol som hladný a nasýtili ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som nahý a zaodeli ste ma", lebo "Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, mne ste urobili" /Mt 24/

Predmet činnosti: stredoškolské vzdelávanie dievčat a chlapcov (stredné, úplné stredné a pomaturitné vzdelávanie)

Študijné odbory:
- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
- vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
- sociálno-výchovný pracovník
- pedagogické lýceum
- špeciálna pedagogika
- sociálno-právna činnosť

Škola od svojho založenia dňa 1. 9. 1992 prešla mnohými zmenami. Pôvodný názov školy bol Cirkevná dievčenská odborná škola. Škola mala dve triedy trojročného odboru opatrovateľka. V školskom roku 1994/95 došlo k zmene názvu školy, premenovala sa na Dievčenskú odbornú školu blahoslavenej Laury a bol zavedený nový študijný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, štvorročné štúdium s maturitou a dvojročné nadstavbové štúdium v odbore sociálne služby pre absolventky trojročného odboru opatrovateľka.

Na Strednú odbornú školu bl. Laury bola škola premenovaná od 1. 9. 2001 a poskytuje vzdelanie nielen dievčatám ale aj chlapcom. Otvorili sme aj nové pomaturitné študijné odbory: špeciálna pedagogika, sociálno-právna činnosť, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Od 1. 9. 2004 prišlo k zmene názvu školy na Pedagogickú a sociálnu akadémiu bl. Laury. V školskom roku sa 2007/2008 sa naša škola rozrástla o nový študijný odbor sociálno-výchovný pracovník.

Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury vlastní certifikát International Educational Society stupeň B/I/bbb, ktorý definuje školu ako spoľahlivú inštitúciu, dosahujúcu trvalo dobrých výsledkov, a na základe ktorého majú absolventi možnosť uplatnenia sa aj v zahraničí. Vysoký kredit získala škola najmä kvalifikovanosťou učiteľov a splnením mnohých daných náročných podmienok.

Škola je vybavená novými odbornými učebňami, modernou didaktickou technikou, učebnými pomôckami a učitelia môžu využívať v modernom pedagogickom procese videotechniku ,učebne informatiky s napojením na internet a učebne s interaktívnou tabuľou.

Odborná prax našich študentov prebieha v úzkej spolupráci s VÚC Trnava, Krajským a Okresným úradom Trnava, s predškoldkými zariadeniami a zariadeniami sociálnej starostlivosti, Katolíckou jednotou v Trnave a s Fakultnou nemocnicou v Trnave. Dobrú spoluprácu máme s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce a Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity.

Študenti Fakulty humanistiky a Pedagogickej fakulty TU vykonávajú na Pedagogickej a sociálnej akadémii bl. Laury povinnú pedagogickú prax na hodinách pedagogiky, psychológie a na hodinách cudzích jazykov.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí